תפלת המיליונים בשעת ה’צפירה’ ב’יום הזיכרון’

  • Post author:
  • Post category:כללי
Print Friendly, PDF & Email

 

חבר וידיד הי”ו

ביום שלישי בערב ולמחרתו ביום רביעי, הקרוב, ג’ לחודש אייר ה’תשע”ט 7-8/5/19 – תחול בארץ ישראל ‘יום הזיכרון’ – לזיכרון כל החללים שנפלו בארץ ישראל – מניין חללי מערכות ישראל מאז שנת  1860המציינת מפנה דרך בהיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל, עומד על 23,741 – רחמנא ליצלן.

http://katzr.net/949a0e

http://goo.gl/sMbE5b

המדינה והממשלה בישראל קבעו בחוק לעמוד ‘דום’ בשעת דקת ה’צפירה‘ בתחילת יום הזיכרון בשעה 8:00 בערב (לפי שעון ישראל), ועוד 2 דקות של ‘דומייה‘ בשעת ה’צפירה‘ בשעה 11 בבוקר (לפי שעון ישראל).

http://goo.gl/A5MAzG

 

והנה, ידוע את אשר גילה לנו רבנו האר”י הקדוש: שעיקר זכות הקיום של כלל ישראל בגלות הקשה, היא בזכות אותם היהודים, במהלך כל הדורות, שמתו על קידוש השם. ולכן אומרים בכל יום בתחילת תפלת שחרית את הפסוקים: “אל נקמות ד אל נקמות הופיע הינשא שופט הארץ השב גמול על גאים”. ומכוונים בתפלה זו לעורר זכות וכוח הקדושים הללו שנהרגו על קידוש השם. כי בכוח תפלה וזיכרון זה – מעוררים כוחם של אותם ההרוגים שנהרגו על קידוש השם. ומבואר שם עוד בכתבי האר”י: שרק בזכותם וכוחם של אותם הצדיקים שנהרגו על קידוש השם, וזכות זו של הזכרתם, מביא אותנו ליכולת להגיע, אחר כך, לפסוקים של: ד’ מלך ד’ מלך ד’ ימלוך לעולם ועד.

 

בואו אם כן להתעורר גם אנחנו, ונקרא בעיון רב את המכתב דלהלן, ונצטרף יחד ליוזמה, לנצל ולמנף את 3 הדקות של ה’צפירה‘ וה’דומיה’.

ובמיוחד שבאותם 3 הדקות לא נשמעים אז בכל ארץ ישראל לא דיבורי לשון הרע ולא ורכילות ולא ניבול פה ולא קללות וכל כיוצא בזה…

ובכדי להוציא מלבן של ‘צדוקים’ ו’בייסותים’ של זמננו, ‘כת הציונות’ שכבר עשתה שמות בהרבה נשמות ישראל, הרי שנגלה דעתנו בכך, שלא בכך שנעמוד ‘דום‘, נכבד את זכר הקדושים, אלא ‘זיכרון הקדושים’ היא באמצעות הרמת תפילה חרישית ממעמקי הלב באותו זמן של ה’צפירה’ ו’עמידת הדום’.

ובאותם דקות יקרות מפז נצטרף יחד, לתפילת המיליונים – ויחד ובצירוף זכות הקדושים והנהרגים – נתפלל מכל הלב למען גאולתן ופדות נפשם של כל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם

 

ה ש ם    י ק ו ם    ד מ ם

 

חברים!

יום הזיכרון – לחללי צה”ל, ולכל הנופלים במערכות ישראל, ולכל הנופלים בפעולות האיבה – מתקרב ובא!

ביום זיכרון זה נעלה על זיכרוננו! את 23,741 החללים מאז ראשית ההתיישבות בארץ ישראל.

 

חברים!
בואו יחד, ונעשה מאמץ, להפוך למשהו הרבה יותר אפקטיבי ול’תוצאה מעשית’ גדולה, מכל העניין הזה של ה’צפירה‘ וה‘עמידת דום‘.

 

תחשבו לרגע:

 

יש לנו 3 דקות… בכל ארץ ישראל… פעם אחת בשנה… שב-3 דקות הללו מיליוני אנשים סותמים את פיהם, ולא מדברים שום דבר שלילי… לא ‘לשון הרע’ ולא ‘רכילות’, לא ‘שקר’ ולא ‘שנאה’, לא ‘ניבול פה’ ולא ‘מחלוקות’…

בואו, אם כן, ונהפוך את 3 הדקות הנפלאות הללו, גם ל:

 

3 דקות של זעקה אילמת, עמוקה וטהורה,

לבורא כל העולם שימהר את גאולתנו ופדות נפשנו…

 

ומה כוונתי?

בשיתוף יחד עם כל אחד ואחת מכם, נגרום, שתיווצר מצב, בארץ ובעולם כולו, שבשעת 3 הדקות של ‘הצפירה‘ ו’הדומייה‘, כל בני ובנות ישראל, בכל מקום שהם… יתאחדו ‘יחד’…

 

ביחד’ יתרכזו אז   כ – ו – ל – ם   בתפלה חרישית… ! ! !

 

התפלה החרישית הזאת תתמקד רק על דבר אחת, על:

 

הצלת עם ישראל – ברוחניות ובגשמיות… ! ! !

 

חברים!

הקשיבו והטו אוזן, רווח עצום… גדול ונורא… בהצלחת יוזמה זו.

נצליח לגרום לכך שמיליוני אנשים… יתאחדו, ל: 3 דקות של תפלת רבים ענקית!!! של תפלה חרישית הבוקעת שחקים ורקיעים… ועולה למעלה למעלה עד גבהי מרומים

נצליח, גם בכל הנוגע לעניינים של: ‘בין אדם לחברו’ – כי בכך נוריד, אחת ולתמיד, את ה’רושם המוטעה’, כאילו רוב רובו של שומרי המצוות מזלזלים בקדושי השואה ונפילתם של חייל צה”ל בכל מערכות ישראל… ונצליח גם בכל הנוגע לעניינים של ‘בין אדם למקום’ – כי בכך תיוצר מציאות מיוחדת במינה… שלתפלה עצומה… במשך ל: 3 דקות!!! של כל בני ובנות ישראל בכל העולם כולו!!! למען גאולת כלל ישראל!!!

 

חברים!
לאלו מבין החברים, שומרי המצוות, שהעלו חשש, האם אין כאן איזשהו בעיה הלכתית?

התשובה היא:

גם על פי פסקי רבנים מתוך החברה החרדית (ביניהם הרב ר’ שלמה זלמן אוירבך והרב עובדיה יוסף), התברר, שבהחלט אין בנוהל ה’צפירה‘ וב‘דקת הדומייה’ – איסור הלכתי, של ‘בחוקותיהם לא תלכו’… כי האיסור הזה נאמר רק כאשר אין טעם למנהג ולחוק… והנוהל הזה של ה’צפירה‘ ו‘עמידת הדום’ בהחלט יש בה טעם והיגיון: לצרוב את כל הקדושים והטהורים הללו בזיכרון של כולנו. ולחוקק במודעות שלנו את הריגתם של קדושי ישראל הי”ד, בכדי להתייחד עם זכרם, ובכך משתדלים אנחנו להפוך את הריגתם למצב של זכות, בכדי שזכותם תגן עלינו מעתה ועד עולם

 

ויהי רצון:

שבזכות התעוררות זו – ובצירוף זכותם של הקדושים והטהורים שנהרגו נטבחו ונשרפו, נתלו נסקלו ועונו, במשך ההיסטוריה של העם היהודי – יעמוד לנו להיוושע בקרוב בכל מכל כל!!!

 

אנא!


כל מי שביכולתו, לתרגם הודעה זו, לכל שפה… ולפרסמה ולהפיץ את ענייניה בכל דרך ברבים!!! יבורך מפי עליון!

הוא רוכש לעצמו בכך זכות גדולה ועצומה, להצלחת המבצע של:

3 דקות תפלה של מיליוני בני ובנות ישראל בכל העולם כולו…

 

 Friends!

Memorial Day for the Fallen Soldiers and all the fallen in Israel’s wars, and all that fall in hostilities – is approaching.

 It is the day to remember! The 23,741 killed since the beginning of Jewish resettling in Israel.

Friends!

 Let stay together and make an effort, let’s make something much more effective and tangible result out of all this moment of silence, siren and’ attention.

 Think for a moment: We have two full minutes … All over the land of Israel … Once a year … when millions of people stay in silence, do not speak anything negative … No defamation, Lashon Horah, Rchilot’, not a single lie, hate, obscenity and or arguments… Come, and make these two wonderful minutes, 3 minutes of silent scream, deep and pure to the Creator of the world to hurry our redemption and salvation of our souls …

And what I mean?

 In conjunction with all of you, we will create a situation in Israel and around the world, that the two minutes of ‘siren’ and ‘silence’, all the nation of Israel, wherever they are … Unite with a real unity…

‘Together’ will focus on a silent prayer … ! ! ! Focused on one thing only, on the Saving of the nation of Israel its body and soul … ! ! !

Friends!

 Listen Listen and Listen carefully, because it gained a huge profit … Great and wonderful …

 That we can make millions of people … Unite, for 3 minutes of silent prayers! Emanating softly bland of high and heaven … And goes up top to the heights of heaven …

 Friends!

 I wish this idea does come to your attentive ears … And will create a great revolution and a huge …

 Friends!

 When we succeed with the idea and it is taking shape to become public knowledge, it would help us in our personal matters as well as downgrade once and for all, the mistaken impression that, the majority of observant disregard the sanctity of the Holocaust and the fallen Israeli soldiers… it will alos make wonders in heaven while creating such a unique situation of such a great silent prayer by all of the sons and daughters of Israel globally.

in merit of this action, and together with the righteousness of the holy soldiers and all the holy pure who were killed massacred and burned, hanged, stoned and tortured during the history of the Jewish people – we will soon be redeemed from all!

Sirens go off at 8:00 pm  11 AM local Israeli Time if you are up Join the nation with a silent prayer for the nation

הבהרות:

עמידה בצפירה

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשי”ט -1959, נקבע: “ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותפסק כל תנועה בדרכים.”

הוראה זו מהווה, לכאורה, בעיה הלכתית. במסורת היהדות לא היה מנהג זה קיים, האם יש לראות בו איסור משום “חוקות הגויים”? ואכן הציבור החרדי ראה בכך איסור, ובעת שנשמעה הצפירה המשיך להתנהג כרגיל.

התנהגות זו קוממה רבים, שנפגעו מהזלזול ברגשות הציבור, בעיקר של ניצולי השואה, דווקא באחד הימים הבודדים בשנה בו הציבור היהודי בארץ מאוחד בכאבו. הם ראו בציבור זה כפורש מהציבור נוצרו מתחים. בכל שנה נשלחים צוותי טלויזיה וצלמי עיתונות לשכונות החרדיות בירושלים ובבני ברק כדי לתעד זאת. כמובן ששאלה זו הגיעה גם לפתחם של הרבנים הראשיים.

הרב עובדיה יוסף, עוד בהיותו רבה הראשי של תל-אביב, השיב בכ”ה בטבת תשל”א (22.1.71), לשאלת תלמיד ישיבת “הנגב” בנתיבות: “מותר לעמוד דום ואין בזה שום חשש איסור של ובחוקותיהם לא תלכו. כמבואר בתשובת מהר”י קולון. וכ”כ מרן הב”י, והרמ”א וגדולי האחרונים.”

שאלה זו נשאלה פעמים רבות גם במערכת החינוך הדתי, וגרמה לעיתים למבוכה. לשאלת מנהל אגף החינוך הדתי?, אברהם רון, השיב המזכיר הכללי של הרבנות הראשית, הרב יחיאל יצחק הלוי: “הטוב ביותר לעמוד ולקרוא פרק בתהילים באותה שעה.” את התשובה שקיבל הוא שלח לכל מנהלי בתי הספר וראשי הישיבות התיכוניות, כדי לסיים את הויכוח שהתנהל בנושא זה, בשל החשש של ביטול תורה וחיקוי מנהגי הגויים.

העוזר הראשי של הרב הראשי האשכנזי, הרב אברהם שפירא, שלח בח’ בסיון תשנ”א (21.5.91) את תשובתו לגבי עמידה בצפירה: “מה שנהג הציבור לתת כבוד לנפטרים הוא מנהג מחייב את כל הציבור ואין לפרוש מן הציבור ובכך לעורר ח”ו ריב אחים. כל מי שלא עומד בזמן הצפירות הללו מגלה חוסר רגישות למכאובו של הזולת ופוגע באחדותו של העם ובזכר קורבנותיו. בכ”ו בכסלו תשנ”ג (22.11.92), הוא שלח תשובה בנדון פעם נוספת והדגיש שוב: “עמידת דום לזכר הנופלים במערכות ישראל ולזכר קדושי השואה, היא משום מתן כבוד והתייחדות עם זכר הקורבנות. כך נהגה הרבנות הראשית לישראל בדור האחרון וכך נוהגת היא כיום. לצערנו בתקופה האחרונה יש אנשים שאינם נוהגים כך, מטעמים שונים, וגורמים למתחים מיותרים בין קבוצות אזרחים במדינה. פסיקת הלכה במקרה זה לא תועיל, כי אותם שאינם מכבדים זכר הקורבנות, גם לא נשמעים לפסיקת הרבנים. גם לבנו דואב על כך.”

 

גם הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, סבר, שאדם דתי שלא עומד בצפירה יש בזה חילול השם, ואין בכך איסור של “ובחוקותיהם לא תלכו”. ובתשובה אחרת ?ענה: אין לפרוש מן הציבור בעת הצפירה ולעורר בכך ריב אחים.

הנושא עלה גם בשנים הבאות. במכתב אל ח”כ מהמפד”ל, שאול יהלום, כתב הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, ניצול שואה בעצמו: “הצפירה אינה יונקת מקורותיה ממעיינות הנצח של תורת ישראל. אם סבור מאן דהוא כי זו הדרך להנצחה, בודאי טעות חמורה הוא טועה. יש ליהדות דרכי ביטוי של התייחדות, אבל והנצחה ואין היא זקוקה לייבא תרבויות זרות. אין אנו רשאים ואין אנו זקוקים להיות סמוכים לשולחנם של אחרים בדפוסי חיינו. ברור, כי הקדיש, אמירת התהילים, לימוד המשניות – אותיות: נשמה – ותפילות האזכרה עם הדלקת נר הנשמה ועליה לבית העלמין, אלה הדרכים מקדמת דנא.” יחד עם זאת הוא הדגיש שהצפירה באה לעורר ולהפעיל את היחיד והציבור למתן כבוד לזכר נופלים, ולעצור לרגע את מהלכו הרגיל של החיים כדי לעורר למחשבה על הצורך המקודש לקיום מצות “זכור”. יש בצפירה גם ביטוי של אחדות הלבבות וליכוד השורות, זלזול ופגיעה בה, היא פגיעה קשה ברגשותיהם של המוני בית ישראל. דווקא שלומי אמוני ישראל המתחנכים על ברכי העקרונות של אהבת ישראל וערבות הדדית, הבאים לתבוע, בצדק, שלא יפגעו ברגשותיהם ולא יפגעו בערכים המקודשים לדת ישראל, חייבים לכבד את רגשי זולתו. הרקמה העדינה שעדיין מחברת חלקי אומה לישות אחת, מחייבת כיבוד מרבי של רגשות הזולת גם אם אין מסכימים לדעותיו ורחוקים מהשקפת עולמו. כך בשאלת הדגל, ההמנון והצפירה. על סמלים אלו, הקריבו בנים יקרים את חייהם.

גם הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון, דחה את טיעון החרדים כאילו עמידה בצפירה זהו מנהג גויים. לדבריו, גם הרב עובדיה יוסף [לפני שנה] וגדולי תורה נוספים, ביניהם גם אשכנזים, פסקו שמי שלא עומד בצפירה יש בכך משום חילול השם, והטיעון שמדובר במנהג של גויים לא תקף יותר. חרדים המצויים ברשות הרבים בעת הצפירה חייבים לעמוד דום, ואילו הלומדים בישיבות באותה העת, מספיק שילמדו משניות ויקראו פרקי תהילים לזכר הנספים ללא עמידה כי “תלמוד תורה כנגד הכל”. הרב בקשי דורון הסביר את דבריו, שעל פי ההלכה מה שנאסר זה רק דבר שהוא בסממן דתי שנוצר על ידי חוקות הגויים, כאן זהו משהו טקסי, ממלכתי ללא קשר לדת, אלא משום כבוד המקובל בעם ישראל, לכן אינו בגדר חוקות הגויים, המושגים לעמוד משום כבוד ושתיקה מקובלים גם בעם ישראל, בפרט שאי עמידה גורמת לחילול השם גדול. ידוע לו, שמורים בתלמודי תורה ומורות בבית יעקב ורבנים בישיבות מורים לתלמידיהם שלכל הפחות ברשות הרבים יעמדו בצפירה וימנעו חילול השם. לפני שנתיים הוא לא נענה לבקשת ח”כ, שאול יהלום, להוציא פסק הלכה ברור בנושא, כדי לא להיכנס לבעיה מה יש לעשות בישיבות בעת הצפירה, לעמוד או לא. יחד עם זאת, הליכה של חרדים בהפגנתיות בעת הצפירה זה חילול השם ופגיעה ברגשות ויש לכבד זאת כפי שאנו רוצים שיכבדו את רגשותינו.

 

 

 

כתיבת תגובה