פרשת תזריע מצורע ה’תש”ע

Print Friendly, PDF & Email

ספירת העומר. חיזוק מענין טהרת המצורע

 

יום ה’ לסדר תזריע-מצורע ראש חודש איי”ר ? ט”ז למטמוני”ם –
ה’תש”ע

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

לקראת שבת פרשת תזריע-מצורע

 

חבר וידיד
הי”ו

 

נכנסנו ברוך
ד’ לימי השבועות של חודשי הקיץ… קיץ ה’תש”ע… ועומדים אנחנו עתה לקראת
הכניסה לחודש אייר, הוא החודש אשר בו מקיימים בכל יום ויום מימי החודש את
המצווה החביבה של ספירת העומר…

 

ומבואר
בספרים הקדושים, אשר אין עוד מצווה שהיא באה מזמן לזמן, שיקיימו אותה במשך חודש
שלם… כמו מצוות ספירת העומר…
כי הרי מצוותה ממלאת את כל ימי החודש…

 

חודש אייר
נקרא בנ”ך גם בשם: “חודש זיו”… חודש שמפיץ זיו ואור על
נשמות ישראל, כאשר הם עוסקים לטהר עצמם במצוות שבעת הנקיים, של שבעה כפול
שבעה…
שזה סוד ימי המ”ט ימים של ספירת העומר, כמובא במדרשי חז”ל
ובספרי הזוהר והקבלה והחסידות…

 

*  *
*

 

אחת המחשבות
המעניינות הקשורות למצוות ספירת העומר קשורה לדיון הידוע, האם מצוות ספירת העומר
נחשבת כולה למצווה אחת ארוכה שנחלקת לחמישים יום… או שבכל יום ויום יש מצווה
מיוחדת של ספירת אותו היום?…

 

הדיון הזה יש
לו השלכות בכמה מישורים, כאשר מהמפורסמים שמביניהם היא, האם אפשר להמשיך לספור
בברכה את הספירה של היום, גם אם הוא שכח לספור יום אחד… והאם מי שנעשה בר-מצווה
באמצע ימי ספירת העומר, יכול להתחיל לספור בברכה, גם כאשר הוא היה עדיין קטן
בתחילת ימי הספירה?…

 

מבלי להיכנס,
לדיון ההלכתי שבזה, אנחנו נתמקד יותר בהיבט הרעיוני שיש מאחורי דיון זה. ונשתדל
לבאר את הרעיון על פי המבואר בתורת הקבלה על ענייני ספירת העומר.

 

כי בעצם שני
המחשבות גם יחד יש להם מקום במצוות ספירת העומר…

 

כי מצד אחד,
ודאי שתכלית המצווה היא כאשר סופרים את כל הימים כולם. כי השלמות של המצווה נעשית
רק כאשר אנחנו מגיעים בסופם ליום “חג השבועות”, יום החמישים…
שאז מתחברים להם כל הימים יחד, ומעוררים את השער החמישים, בכוח הרוחני שיש
למ”ט הימים שספרנו עד היום החמישים…

 

כי בכדי
שיתקיים ביום החמישים הפסוק שנאמר במעמד הר סיני: “וירד ד’ על הר
סיני”…
כל זה יקרה רק כשאנחנו נעשה את מירב ההשתדלות שלנו לחזור להשם
יתברך ולהתקרב אליו במ”ט ימי הספירה… שזה בסוד מ”ט שערי
התשובה…
כי כל זה מרומז בסוד הכתוב: “שובו אלי”… שרק אז
יתקיים גם: “ואשובה אליכם”… שגם השם יתברך ירד אלינו וייתן לנו
להשיג ולהבין דברים שלא היינו יכלים לבוא אליהם בכוחות עצמנו…

 

ולכן יש
עניין בספירת העומר של “תמימות תהיינה”… כי אנחנו צריכים
להשלים את כל השבעה כפול שבעה ימים… בסוד טהרת הנידה בשבעת ימי הנקיים שלה,
בימים רצופים…
וכמובא בזוהר את ההקשר של 2 הפסוקים: “וספרתם לכם
ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה”
שנאמר במצוות ספירת העומר… “וספרה
לה שבעת ימים ואחר תטהר”
שנאמר בטהרת הנידה – בפרשת השבוע פרשת מצורע.

 

אבל ודאי
שבכל יום ויום בנפרד מימי ספירת העומר גם נעשים פעולות והשפעות של קדושה וטהרה,
וזאת על אף שעדיין לא נשלמו כל המ”ט ימי הספירה…

 

כי על אף
שעדיין הוא מוגדר כטמא מבחינה רוחנית… וחלים עליו הרבה הרחקות כמו שחל על הנידה
בימי ספירת הנקיים שלה… עם כל זה, מבחינת ההסתכלות העמוקה הרוחנית, הרי ודאי שכל
יום ויום מימי הספירה ממשיכים על עצמנו כוחות רוחניים חדשים שלא היו קיימים אצלנו
ביום האתמול…

 

כי בכל יום
ויום מימי ספירת העומר – מתברר בספרי הקבלה – מתבררים בירורים… ומתייחדים
ייחודים… ומתקנים תיקונים… בכל מיני חלקים שונים של קומת בניין הקדושה! כי בכל
יום ויום מימי ספירת העומר מתקנים חלקים מסוימים של המוח… וחלקים מסוימים של
המידות… וחלקים מסוימים של החלקים הפנימיים שלנו ושל החלקים המקיפים שלנו…

 

חברים! מי
שיתבונן בספרי הקבלה הבנויים על מצוות ספירת העומר הוא יראה איך שיש בכל יום ויום
עשרות דפים של כוונות רוחניים שנעשים על ידי כל אחד ואחד בכוח הספירה של אותו יום
שהוא נמצא בו כעת… וזאת על אף שעדיין לא השלימו את כלל כל התיקונים…

 

כי עלינו
להבין, שבכוח מצוות ספירת העומר במשך כל המ”ט ימים של הספירה, אנחנו בונים!
ובונים! ובונים! – בניין גדול ורב מימדים של הרבה קומות… וכמו בכל בנייה הרי שיש
שלב של חפירות לעומק… ויש שלב של שלד… ויש שלב של פנים… ויש שלב של גימור…
עד שבאים לשלב של כניסה לדירה…

 

כן כן חברים,
גם בהסתכלות הרוחנית על מצוות ספירת העומר, ודאי שגמר המצווה תהיה ביום החמישים…
אבל בכל יום ויום נעשה עוד משהו! ועוד משהו! ועוד משהו!…

 

מתוך כל זה,
נוכל להבין קצת לעומק, את דבריו הנפלאים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב
(בליקוטי מוהר”ן תורה
ד’ ח”ב)
. רבנו מסביר שם את הפסוק שנאמר בפרשת השבוע (ויקרא יג’ ד’):

 

“והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים”

 

והנה,
בפשטות, הכוונה שמסגירים ומבודדים את המצורע למשך שבעת ימי שלימים… כך המשמעות
הפשוטה של הפסוקים, וכך גם מבואר להדיא בגמרא
(מגילה ח ע”ב). בכל זאת יש שיטה של
ראשונים
(והובא
בטור על התורה)
שהכהן היה סוגר ומסמן רק הקטע של הצרעת למשך שבעת הימים, וזאת בכדי לראות האם
זה גדל והתרחב או שזה נשאר על עומדו?… אבל, לכאורה, לכל הדעות ולכל השיטות,
הרי  זה שהכהן סוגר את הנגע זה עדיין לא בא
לעשות שום מצב של טהרה על המצורע… כי הרי אדרבה, עליו אז להיבדל משאר האנשים…
ועליו להישמר עם כל ההלכות שיש למצורע מוסגר…

 

ובכל זאת,
מגיע רבנו הקדוש רבי נחמן
(שם בתורה הנ”ל) והוא רואה את הפסוק בהסתכלות
שונה, מתוך מבט רוחני של חיזוק עצום לכל אדם ואדם שהיצר הרע תפש אותו ברשתו והצליח
להפיל אותו למצב של צרעת וטומאה… והפיל אותו ללשון הרע ורכילות שזה מביא את
הצרעת… או לכל שאר שבעת הדברים שחז”ל מונים שהם הם הגורמים את טומאת
הצרעת… ואומר לו רבנו הקדוש רבי נחמן:

 

דע לך יהודי! שגם כאשר הצדיק, הכהן איש החסד, רק ‘מסגיר את הנגע’, זה כבר
תחילת טהרתך ותיקונך…

 

כי על אף שעדיין ‘בדד ישב מחוץ למחנה’… והוא מטמא כמעט כמו ‘מצורע מוחלט’…
כי הרי: “אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא”…
(מגילה ח ע”ב) בכל זאת, ברגע שהוא זכה,
והוא כבר הובא, ליד הכהן איש החסד, והכהן התחיל לטפל בו, ‘להסגיר את הנגע’, והוא
רואהו, ומוכיחו, ומדריכו, ומחזקו, ומעודדו…
(כמובא במדרש) זה כבר מביא אותו לדרך
הטובה והבטוחה של ביטול טומאת הנגע…

 

דע לך, שה’והסגיר’ שהצדיק עושה לך, זה כבר מוריד ממך את ה’סגירו דנהורא
עילאה’…
(כך מתרגם הזוהר את עניין הצרעת, שזה אדם שנסגר ממנו אורות העליונים…)

 

ה’והסגיר’ הוא בעצם הפתח החדש, הדף החדש, ההתחלה החדשה…

 

ולכן מבואר
שם
(בליקו”מ
תורה ד’ ח”ב עיי”ש ותבין דברים נפלאים)
שגמר הרפואה הוא סגירת המכה…
ה’והסגיר הכהן’ הוא בעצם השלב האחרון של תהליך פתיחת המכה, והוצאת הליחה, ושטיפת
המקום, עד לפני ולפנים, ניקיון הדמים על מנת שיוכלו לסבב כסדר וכראוי בכל הגוף…
עד למצב של סגירת המכה…

 

לכן ידידי,
אל תתייאש! אל תפחד! אל תקטין את מצבך מאותו רגע שזכית להתקרב לצדיקים, בעלי
החסד… כי בזה שהובאת אליהם, עליך לראות את המצב כסגור… כסגירת המכה… על אף
שבדרך אתה עדיין תהיה סגור, מבודד… אבל דע לך, שמכאן ואילך הכול רץ מהר… הכול
מתקדם לקראת סגירת המכה… המצב של ‘ההסגרה’ פתח לפניך את ההתחלה של צמיחת קרן
הישועה…

א ליכטיגער שבת

מוטה

 

 

כתיבת תגובה