פרשת קורח ה’תש”ע

Print Friendly, PDF & Email

גודל גנות המחלוקת

ערב
שבת קורח ה’תש”ע

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

לקראת שבת פרשת קורח

 

 

הנקודה המרכזית והקוטב העיקרי שעל זה סובב הולך כמעט כל
פסוקי פרשת השבוע, הם כמעט כולם באים ללמדנו בינה:

 

עד כמה שנאוי ובזוי המחלוקת…

 

עד כמה אפשר להידרדר לנוקבא דתהומא רבה על ידי
המחלוקת…

 

כי כל מחלוקת קרח ודתן ואבירם ומאתיים ראשי סנהדראות
הכול התחיל מנגיעות אישיות של תאוות שררה ומנהיגות…

 

כי רק כאשר לא נתמלא תאוותם – אז הם גם הלבישו את תאוותם
באצטלא של מצווה, כאילו והם רוצים להיות כמו הכוהנים בעבודתם… וכאילו הם היו
יכולים להיות מנהיגים יותר טובים למען כלל ישראל… וכאילו גם הם בכורים ויכולים
לעבוד עבודת הקרבנות…

 

ועד כדי כך התדרדרו, עד שהוציאו דיבתם רעה על משה רעיא
מהימנא כאילו הוא בודה, חלילה, דברים מלבו… ואין הוא כלל שליח ד’ על כל המצוות
ופרטי המצוות שמוסר לכלל ישראל…

 

ולכן הוציאו עליו דיבה כאילו הוא ברצונו לבד בחר לאהרן,
אחיו, להיות כהן… ולכל שבטו הוא סידר ג’ובים ופרנסות על חשבון כלל העניים שבכלל
ישראל…

 

רחמנא ליצלן לאיזה מצב אפשר להידרדר על ידי שמחזיקים
במחלוקת, על ידי שלא מצליחים להתגבר על קשיים של קנאה, של כבוד, של תאוות מנהיגות
ושררה…

 

*
*  *

 

יום יבוא, וכל אלו שזכו לשמור על פיהם סגור, בשעת
המריבות והמחלוקות למיניהם וסוגיהם, ואז, כל אלו יזכו לראות את שכרם בשלמות על
שקידשו שם שמים ברבים, בכך שלא התפתו ולא פתחו פיהם לרעה נגד שום בר ישראל…

 

כי בכך קיימו בנפשם להיות בדיוק ההיפך מקורח ועדתו בעלי
המחלוקת…

 

כי כאשר עומדים בניסיון הזה, ולא מתפתים להימשך אחרי
מחרחרי ריב ומדון, בכך הרי מקיימים בשלמות שאין לתאר, ובמסירות נפש ממש, את הפסוק
של פרשת השבוע:

 

‘ולא תהיה כקורח ועדתו’…

 

ומכאן לומדים, כפי שאומר רב במסכת סנהדרין (קי).:

 

שלא יחזיק אדם במחלוקת…

 

*
*  *

 

דע לך, ידידי, שאין שום דבר נאבד… ואין שום נקודה טובה
הולכת לאיבוד…

 

חשבונות שמים נמשכים לפעמים על פני עשרות שנים, ואז,
לפתע, רואים תוצאות…

 

צדיקים היו אומרים, שבעניין הערבוב במחלוקת, רואים,
רחמנא ליצלן, את העונשים קשים ומרים גם בעולם הזה…

 

וממילא, על פי הכלל: ‘מידה טובה מרובה’, הרי כל
מי שעומד בניסיון זה של בלימת פיו בשעת כל מיני מריבות ומחלוקות, בין איש לרעהו
ובין אישה לרעותה, בין משפחה למשפחה ובין קהילה לקהילה… כל אלו עוד יראו גם
בעולם הזה את שכרם על המסירות נפש הגדולה שעשו, בעמדם בניסיון העצום הזה…

 

בעמידה איתנה בניסיון זה לא לפתוח בשום פנים ואופן את
פיו, בשום כינויים ודיבורי שנאה ומחלוקת וזלזול כלפי שום צד של המחלוקת, גם כאשר
המחלוקת נוגעת לך באופן ישיר – בכך הרי משמשים גם דוגמא מאלפת לילדים שלנו ולכל
משפחתנו…
כי בכך מראים נכונה דוגמה חיה מה זה אומר אפילו להיות מוכנים לסבול
למען השני, לסבול למען יהודי…

 

*
*  *

 

לא כולם זוכים לעמוד איתן בניסיונות כאלה… אשרי מי
שיזכה לעמוד בניסיון היכן שהרבה נפלו ומעדו… אשרי מי שיזכה להיבחר משמים על מנת
להראות דוגמא חיה ומוחשית של עמידה כזאת בניסיון, על מנת לא לפתוח פה לרעה… ובכך
יזכה לקיים במלוא הדרו את המאמר חז”ל
(חולין פט.):

 

“אשרי מי שבולם פיו בשעת מריבה ועליו העולם
עומד”…

 

נכון, שהרבה פעמים כאשר עובר על האדם הניסיון הקשה והמר
הזה, במיוחד כאשר יש מצבים ובהם האדם מרגיש שהוא ממש מתבזה בעיני כל רואיו והסובבים
אותו, והרי אז הוא בוודאי מצוי במצב לא טוב… במקום לא טוב…

 

היצר הרע יכול לבוא ולשגע אותו בזמן קשה זה במחשבותיו:

 

עשה גם אתה כך וכך… ודבר גם אתה כך וכך…
שמור על שמך הטוב… החזר למבזים אותך כגמולם…

 

וכהנה וכהנה טצדקי שהיצר הרע ינסה לגרום לו להורות היתר
לעצמו… והוא עוד יוכיח לו בק”ן טעמים איך שיש כאן:

 

גם עניין של ‘והייתם נקיים מד’ ומישראל’… ויש
כאן גם עניין של כבוד התורה… וכבוד חכמים… כבוד המשפחה… וכבוד החסידות
והקהילה…

 

אבל אתה בן אדם: שים עיניך ולבך לפסוקי פרשת השבוע,
וחלילה לך, אפילו להרהר בכיוון של כל הדיבורים הללו… חלילה לך…

 

תמשיך אתה ללכת בתמימות ובפשיטות, לשמוח במה שאתה מקיים
רצון השם יתברך… וקבל באהבה כל מה שבא עליך, ותאמר בפה מלא:

 

“כל מה דעביד רחמנא לטב עביד”…

 

תחזק את רוחך תמיד, שאתה עשית ושאתה עושה את הטוב והישר
בעיני אלוקים ובעיני אדם… על אף כל הקשיים שלך ושל משפחתך, ועל אף המחיר הכבד
מנשוא שאתה ומשפחתך משלמים לפעמים… כי בכך אתה הרי עומד בגאון בניסיון… ואתה
עוד תראה, בעזרתו יתברך שמו, בקרוב, איך שעל עמידה בניסיונות כאלה מקבלים שכר שלם,
ברוחניות ובגשמיות…

 

זהו תמצית ההוראה הנפלאה שצריכים ללמוד השבוע מכל פסוקי
הפרשה… כי אם רואים את העונש של קורח ועדתו, איך שנבלעו חיים במעמקי האדמה, יחד
עם כל רכושם ומשפחתם… וכל זה רק בגלל שהחזיקו במחלוקת… כמו כן, ומתוך כך, אפשר
ללמוד, בכפלי כפליים, כי הרי, כאמור, מידה טובה מרובה… עד אשר אין לשער את השכר
העצום, ברוחניות ובגשמיות, שזוכים על ידי שבולמים פיו בשעת מריבה ולא מחזיקים
במחלוקת ? כי זה שכר עצום, שאי אפשר לתאר..

 

.

א ליכטיגער שבת

מוטה

 

 

 

כתיבת תגובה