פניני באר בשדה פרשת תזריע שבת פרשת החודש שבת מברכים חודש ניסן ה’תשע”ד – ענייני כוח ההתחדשות בכל מקום ובכל זמן ובכל מצב!!!

Print Friendly, PDF & Email

יום ה’ כה’ אדר ב’
לסדר תזריע – פרשת החודש – ה’תשע”ד

 

פנינים מתוך ‘באר
בשדה’

פרשת תזריע

שבת פרשת החודש
ה’תשע”ד

 

מתוך
חודש אדר, חודש השמחה, נכנסים אנחנו תיכף ומיד לחודש ניסן, חודש הגאולה!! חודש
אשר בו ישועות מקיפות!! חודש אשר עליו אמרו: “בניסן נגאלו ובניסן עתידין
להיגאל”!!

 

השבת
הקרובה היא השבת שמברכים בו את חודש ניסן – מי ייתן ונזכה להמשיך עלינו את
כל אותם הישועות והנחמות שיש בכוחם של ימי החודש אשר לפנינו!!

 

מי
ייתן ונזכה גם בשנה זו לעורר ביום המסוגל שבו, יום ראש חודש ניסן, את כל
אותם עשרת העטרות, שאמרו רבותינו ז”ל, שנטל אותו יום!!

 

מי
ייתן ונזכה כולנו להתאסף, יחד שבטי ישראל, בחודש מסוגל זה, חודש הניסים, וכלשון
רש”י הקדוש: “ניסי ניסים”!! שכבר יעשה עמנו אבינו אב הרחמן
ניסי ניסים, בכלליות ובפרטיות, ברוחניות ובגשמיות!!

 

*  *  *

 

שבת
מברכים חודש ניסן!!


שבת פרשת החודש!!


שבת שכולו צועק ושואג: התחדשות!!!


ולקראת יום ההולדת ה-242 של רבנו שחל בראש חודש
ניסן, האיר לי הארה
:

 

רבנו
הקדוש אמר
(חיי מוהר”ן רמז): “חידוש
כמוני עדיין לא היה בעולם
!

 

רבנו
הקדוש גם אמר
(חיי מוהר”ן רל): “אני
יכול לעשות איש כשר, שקורין ‘גיטער יוד’ כמוני ממש
“!


וכי איך אפשר הדבר?!!! “כמוני ממש”?!!!
אתמהה?!


ואולי, בדרך אפשר, העניין הוא:


כל העניין של רבנו זה התחדשות, רבנו אמר על עצמו (חיי מוהר”ן שפד): “לא מבעיא דיבור שאינו
יוצא מפי בלי התחדשות, אלא אפילו ‘הבל’ אינו יוצא מפי בלא התחדשות
!!


רבנו הקדוש אמר על עצמו (חיי
מוהר”ן תג):
“כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה!!


כי א’ בתשרי הוא בסוד “כוח ההתחדשות”!!
התחדשות השנה!!

ונשמתו של רבנו ירדה גם היא לעולם בא’ בניסן, החודש הזה
לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
!!


ועל כן הכריז ואמר: “חידוש כמוני” – כוח
ההתחדשות שאני מכניס בכל העולם כולו – “לא היה עדיין בעולם
!!


וכל אחד ואחד מאתנו יש בכוחו לקבל מרבנו הקדוש את הכוח ואת
היכולת להיות “כמוני ממש” – כמוני ממש בעניין ה”חידוש
כמוני שלא היה עדיין בעולם
!!


כי רבנו הקדוש גילה (במעשה יג של הסיפורי
מעשיות)
את הסוד של הבעטליר העיוור שהודיע: “עדיין לא התחלתי
לחיות כלל
!!


כי בכל רגע ורגע ממש נעשים “חדשות” לגמרי!!


והכלל והעיקר שאין להתייאש כלל וכלל!! כי “יש עניין
ששם נתהפך הכל לטובה
!! ובכל רגע ורגע ממש אפשר
וצריך להתחיל לחיות חיים “חדשים”, מלאים ושלמים ושלווים, לגמרי
לגמרי!!


כי כל רגע ורגע הוא באמת “חדש” לגמרי
לגמרי!! הצלחה חדשה בהתחלה החדשה!!

 

*   *   *

והנה,
רוב דיני פרשת השבוע סובבים הולכים על דיני טומאת נגעי צרעת. וכפי המתגלה בדברי
חכמים הרי כל טומאת הנגעים באים כעונש על 7 סוגי חטאים!!

 

וכאשר
נתבונן היטב, בעין חיובית, על כלל כל דיני הפרשה הזאת, תתברר לנו ותתגלה התחזקות
עצומה, איך שגם אחרי כל החטאים!! וגם אחרי כל העונשים הבאים בעקבות החטאים!! עם כל
זה, עדיין רחמיו יתברך גם על הנשמה החוטאת הזו!! ושולח לו את צדיקיו, שהם המסמלים
את אהרן הכהן ובניו הכוהנים, בכדי לטהר אותו מטומאתו, ולתקן את מעשיו וליישר
דעותיו, ובכך יגרום שהנגע הצרעת יסור ממנו וישוב אל הוי”ה וירחמהו!!

 

כי
כל זה גם סוד גדולת מעלת השבת הקרובה, שבו מסמלים את ייחודיותו בקריאת הפרשה של:
“החודש הזה לכם ראש חודשים” – שפרשה זו היא המצווה הראשונה בעצם שהתורה
הייתה צריכה להתחיל בה, כמובא בחז”ל. והיא המצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו
עליה עוד בהיותם בתוך גלות ערות הארץ, ארץ מצרים!!

 

כי
כל העניין הפנימי המרומז במצווה נפלאה זו של קידוש החודש, באה לומר:

 

שגם כאשר הלבנה מתקטנת, ומתמעטת אורה לגמרי לגמרי!! בכל זאת, עדיין יש
תקווה! ותקווה גדולה!!! כי אין ייאוש בעולם כלל!!! ואדרבה, דייקא אז באים חכמי
ישראל וצועקים וזועקים: מקודש מקודש מקודש!!! כי דייקא בעת הקטנות זה הזמן להתחלה
חדשה ולהתחדשות חדשה!!

 

מתוך
כל זה, נוכל להבין קצת לעומק, את דבריו הנפלאים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב
(בליקוטי מוהר”ן תורה ד’ ח”ב).
רבנו מסביר שם את הפסוק שנאמר בפרשת השבוע
(ויקרא יג’ ד’):

 

“והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים”

 

והנה,
בפשטות, הכוונה שמסגירים ומבודדים את המצורע למשך שבעת ימי שלימים!! כך המשמעות
הפשוטה של הפסוקים, וכך גם מבואר להדיא בגמרא
(מגילה
ח ע”ב).

 

יש גם
שיטה אחרת של ראשונים
(והובא בטור על התורה), שהכהן היה סוגר ומסמן רק הקטע של הצרעת למשך שבעת הימים, וזאת בכדי לראות
האם זה גדל והתרחב או שזה נשאר על עומדו!!

 

אבל,
לכאורה, לכל הדעות ולכל השיטות, הרי  זה
שהכהן סוגר את הנגע זה עדיין לא בא לעשות שום מצב של טהרה על המצורע!! כי הרי
אדרבה, עליו אז להיבדל משאר האנשים!! ועליו להישמר עם כל ההלכות שיש למצורע מוסגר!!

 

ובכל
זאת, מגיע רבנו הקדוש רבי נחמן
(שם בתורה הנ”ל) והוא רואה את הפסוק בהסתכלות שונה, מתוך מבט רוחני של חיזוק עצום לכל אדם
ואדם!!

 

כי
גם כאשר המצב הוא שהיצר הרע תפש אותו ברשתו והצליח להפיל אותו למצב של צרעת וטומאה!!
והפיל אותו ללשון הרע ורכילות שזה מביא את הצרעת!! או לכל שאר שבעת הדברים
שחז”ל מונים שהם הם הגורמים את טומאת הצרעת!! בכל זאת אומר לו רבנו הקדוש רבי
נחמן:

 

דע לך יהודי! שגם כאשר הצדיק, הכהן איש החסד, רק ‘מסגיר את הנגע’, זה כבר
תחילת טהרתך ותיקונך!!

 

כי על אף שעדיין ‘בדד ישב מחוץ למחנה’!! והוא מטמא כמעט כמו ‘מצורע מוחלט’!!
כי הרי: “אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא”!!
(מגילה ח ע”ב) בכל זאת, ברגע שהוא זכה,
והוא כבר הובא, ליד הכהן איש החסד, והכהן התחיל לטפל בו, ‘להסגיר את הנגע’, והוא
רואהו, ומוכיחו, ומדריכו, ומחזקו, ומעודדו!!
(כמובא במדרש) זה כבר מביא אותו לדרך הטובה והבטוחה של
ביטול טומאת הנגע!!

 

דע לך, שה’והסגיר’ שהצדיק עושה לך, זה כבר מוריד ממך את ה’סגירו דנהורא
עילאה’!!
(כך מתרגם הזוהר את עניין הצרעת, שזה אדם שנסגר ממנו
אורות העליונים!!)

 

ה’והסגיר’ הוא בעצם הפתח החדש, הדף החדש, ההתחלה החדשה!!

 

ולכן
מבואר שם
(בליקו”מ תורה ד’ ח”ב עיי”ש ותבין דברים
נפלאים)
שגמר הרפואה הוא סגירת המכה!!

 

ה’והסגיר
הכהן’ הוא בעצם השלב האחרון של תהליך ארוך של כמה וכמה שלבים ברפואת המכה,
שהם: פתיחת המכה, והוצאת הליחה, ושטיפת המקום, עד לפני
ולפנים, ניקיון הדמים על מנת שיוכלו לסבב כסדר וכראוי בכל הגוף!! עד
למצב של סגירת המכה!!

 

לכן
ידידי, אל תתייאש!

 

אל
תפחד!

 

אל
תקטין את מצבך מאותו רגע שזכית להתקרב לצדיקים, בעלי החסד!! כי בזה שהובאת אליהם,
עליך לראות את המצב כסגור!! כסגירת המכה!!

 

על
אף שבדרך אתה עדיין תהיה סגור, מבודד!! אבל דע לך, שמכאן ואילך הכול רץ
מהר!!

 

הכול
מתקדם לקראת סגירת המכה!! המצב של ‘ההסגרה’ פתח לפניך את ההתחלה
של צמיחת קרן הישועה!!

 

 

א ליכטיגער שבת

 

און א נייע התחדשות בכוח שבת החודש

 

מוטה

כתיבת תגובה