פניני באר בשדה פרשת קדושים ה’תשע”ד – ובו ענייני הזהירות בבין אדם לחברו!!!

Print Friendly, PDF & Email

יום ה’ כד’ לחודש ניסן ה’תשע”ד

 

פניני ‘באר בשדה’

לקראת שבת פרשת קדושים

שבת שאחר ימי הפסח

 

פרשת קדושים מתחילה ב: ‘קדושים תהיו’,
ובדרך כלל ‘קדושים’ הוא בעניינים הנוגעים בדברים שבין אדם למקום!!

 

‘קדושים’ בדרך כלל נוגע לכל הקשור,
בעיקר, לענייני הריסון של תאוות בשרים!! במיוחד תאוות נשים!!. וכלשון רש”י: ‘כל
מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה’!!

 

וכידוע דברי הרמב”ן, שבכאן גם
נרמז העניין של ‘קדש עצמך במותר לך’!! לא להיות ‘נבל – ברשות
התורה’!!

 

ואומרים רמז בשם צדיקים, שעל כן
באה הפרשה גם באופן של ‘הקהל’, לומר לך:

 

כל אחד
מישראל שייך לעניין זה, ‘כי קדוש אני הוי”ה’!! ובהתקרבות אליו יתברך יש סגולה
מיוחדת לקבל כוח להיות קדוש כמוהו!!

 

***   ***   ***

 

והנה הפלא ופלא, שבהמשך הפרשה, הרי בהתבוננות קלה
רואים שכל אותם המצוות שנאמרו כאן בהקהל ולכל ישראל – ‘כי
כל גופי תורה תלויים בהם’, כלשון רש”י, דווקא אותם הפרטים הרבים
המפורטים בהמשך פסוקי הפרשה, נאמרו ברובם על עניינים שברובם הם שייכים לעניינים
של בני אדם לחברו?

 

ולכאורה תמוה היטב, וכי שייך לומר ולהגדיר את אותם
המצוות כ’קדושים’?!!

 

וכי מי שאינו גונב הוא ‘קדוש’?
וכי מי שאינו משקר הוא ‘קדוש’? וכי מי שאינו כובש
שכר שכיר הוא ‘קדוש’? וכי מי שאינו שונא חברו הוא
‘קדוש’? – אתמהה?!!!

 

אלא מאי? – כנראה שכן!!!!!

 

כנראה, שכאן התורה מגלה פניה האמיתית לומר ולגלות
לנו:

 

שאי אפשר
בשום אופן לבנות בנינים של קדושה וטהרה בכל הקשור בעניינים ש’בין אדם למקום’, כאשר
אין עדיין גם את היסודות האיתנים והחזקים בכל הקשור לעניינים של ‘בין אדם לחברו’!!

 

בראש וראשון צריך אתה לבנות את היסודות של:

 

‘לעולם
יהא אדם’!! זיי א מענטש!! אהבת הבריות!! ואהבת לרעך כמוך!! אהבת הזולת בכל צורה שהיא!!
זהירות אמיתית בכל פרטיה ודקדוקיה בכל הנוגע לזולת – כבודו אושרו ממונו!!

 

ורק אחר כך תוכל על זה לבנות קומה על גבי קומה גם
בכל העניינים של התקדשות והטהרות בכל הנוגעים למצוות שבין אדם למקום!!

 

***   ***   ***

 

סבי מורי הרה”צ ר’ שמואל שפירא זצוק”ל שהיה
כידוע קדוש ופרוש, אשר תסמרנה שערות ראש למשמע פרטי העניינים!! אבל
בחדא מחתא, ועוד קודם לכן, היה הוא גם מענטש!!!

 

נזהר היה בכבודו של כל אדם באשר הוא!!

 

נזהר היה בכבוד אשתו!!

 

נזהר היה לבוא לעזרתה בכל עת מצוא!!

 

נזהר היה ביותר לא להכביד עליה גם בימיו הקשים כאשר
היה חולה בחולי ומכאוב של חולי פרקינסון!!

 

ולא רק בדברים גשמיים, לא, גם בדברים רוחניים היה
מוכן לוותר עליהם!! הכול בכדי להקל על אשתו בשארית ימיו!!

 

זכורני, שהיה מקל לעצמו לא ליטול ידיו סמוך למיטתו,
כאשר קם שוב לאחר חצות לילה, אחרי שכבר נטל פעם אחת ידיו כאשר קם בחצי הלילה הראשון,
וכל זה מחשש!! שאולי!! רעש נטילת המים על הידיים תגרום להעיר ‘אותה’ שלא לצורך!!

 

היה מוכן לוותר, במסירות נפש, לא לעשות מזגן בביתו,
רק בגלל חשש, שאולי הרעש של המכונה בחוץ, תפריע במשהו לשכנים!!

 

***   ***   ***

 

איך היה מסביר ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל, את
המאמר חז”ל:

 

‘משביעים
אותו שיהיה צדיק ומשביעים אותו שאל יהי רשע’!!

 

וכי צריך 2 שבועות? הלא שבועה חמורה היא כל כך?!!!
ואם השביעוהו שיהיה צדיק, לכאורה, ודאי שכבר לא יהיה רשע?!!!

 

אלא, היה מסביר, על כורחך הכוונה:

 

משביעים
אותו תחילה שיהיה צדיק, אבל מיד מוסיפים שבועה על שבועתו, אבל אל תהיה רשע עם ה’צדיקות’
שלך!! עם ה’צדיקות’ שלך אל תוציא דמעות מהשני!!

 

כן, בוודאי, ‘קדושים תהיו’!! אבל
יחד עם ‘ואהבת לרעך כמוך’!!

 

א ליכטיגר שבת

 

און א ליכטיגער זומער

 

מוטה

כתיבת תגובה