פניני באר בשדה פרקי אבות פרק ו’ מחזור ב’

Print Friendly, PDF & Email

ערב שבת לסדר בלק ה’תשע”ג

לעילוי
נשמת אבי מורי הכ”מ

ר’
חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון ז”ל פראנק

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

על פרקי אבות פרק ו’ מחזור
ב’

 

בשבת הקרובה פרשת בלק נלמד בעזרתו
יתברך פרק ו’ של מסכת אבות.

 

בכך אנחנו מסיימים זה הפעם השנייה
את מסכת אבות שלומדים אותו בשבתות הקיץ.

 

פרק ו’ של מסכת אבות היא ברייתא,
כפי שמתחילים את הפרק: ‘שנו חכמים בלשון המשנה’!! כי פרק זה היא בעצם אינה
משנה, אבל צירפוהו למשניות אבות, בכדי שילמדו גם אותו בשבתות שבין פסח לעצרת
ובשבתות של כל הקיץ.

 

מקור הברייתא היא ב’תנא דבי
אליהו’ ו’במסכתא כלה רבתי פרק ו’ .

 

*  *  *

 

כל פרק זה מדברת על גודל מעלת
התורה ולומדיה!!

 

הרי כל פרק במסכת אבות יש לה את
השם שלה, שבדרך כלל זה על שם המשנה הראשונה של אותו הפרק!! אבל כאן בפרק ו’, הפרק
נקראת בשם: ‘קנין תורה’!! ושם זה לא ניתן לה על שם תחילת הפרק!! רק היות
שבפרק זה מדברים הרבה על ‘קנייני התורה’, כמו המשנה הארוכה של ‘ארבעים
ושמונה קניינים שבהם התורה נקנית’!! וכמו כן המשנה שבסוף הפרק שבו מוזכר על ‘חמשה
קניינים שיש להקב”ה בעולמו’!! והראשון שבהם הוא ‘תורה קניין אחד’!!

 

כי כל פרק זה אכן מדברת על גודל
מעלת התורה ולומדיה!! שזה עניין ‘קניין התורה’!!

 

*  *  *

 

במשנה יב’ אומר התנא: “חמשה
קניינים קנה הקב”ה בעולמו”!!

 

יש גרסאות (במסכת פסחים ובמכילתא) שרק ג’ קניינים,
או רק ארבעה קניינים!!

 

אבל הגרסא במשנה שלנו, שיש חמשה
קניינים שקנה לו הקב”ה בעולמו!!

 

המפרשים מאריכים לבאר, כל אחד
בסגנונו, מהו עניין הקניינים הללו!! כי הרי, לכאורה,  הכול שלו!! והרי כך הוא גם לשון המשנה ‘בעולמו’!!
כי הרי הכול שלו, כל העולם כולו שלו, ‘בעולמו’!! ומה שייך לומר שיש לו
בעולמו רק חמשה קניינים?!!!

 

בסיום המחזור הראשון של מסכת אבות כבר
כתבנו על כך שעל פי דרך הסוד הרי שמרומז בחמשה קניינים הללו העניין הידוע
של החמשה פרצופים שיש בהשתלשלות כל העולמות!! כתר, אבא ואימא, זעיר
ומלכות!! אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה!! יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש!!
שכל זה גם מרומז במשנה הבאה: “כל מה שבראתי לשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו”!! ולכן ודאי שיש בביאור העניין של החמשה קניינים הללו גם פשט וגם
רמז וגם דרוש וסוד!!

 

*  *  *

 

על פי דרך הפשט בביאור המשנה, הרי
המשנה באה ללמד שהקב”ה כביכול בחר לעצמו חמשה עניינים בעולם הזה, שמרוב
החשיבות שלהם, הוא מגדיר אותם כ’קנייניו’!! ו’קנין’ כידוע משמעותו שמוכנים
לשלם עבור כך!! ואכן גם לגבי קניינים אלו, הרי שהקב”ה מוכן, כביכול, לשלם
בעבור זה!! הוא כאילו ‘הקונה’ ואנחנו ‘המוכרים’!!

 

כביכול, הקב”ה מוכן לשלם,
בעבור זה שחמשה דברים הללו יתקיימו בעולם!!

 

המפרשים כבר מאריכים גם לבאר על
הדיוק לשון של ‘קניין אחד’ המובא כל פעם מחדש על כל אחד מהקניינים ולא
מכלילים אותם יחד!! ולא אומרים עליהם גם לשון של: ראשון ושני!! אלא כל אחד נחשב כקניין
אחד!!

 

“תורה קניין אחד,
שמים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, וישראל קניין אחד, ובית המקדש קניין אחד”!!

 

המכילתא מציין את כל החמשה קניינים
הללו באופן נפלא:

 

“יבואו ישראל שהם
קניין אחד, שהם בני אברהם שהוא גם קניין אחד, ויבואו בזכות קבלת התורה שהוא גם
קניין אחד, ובזכות קבלת התורה יבואו לארץ ישראל ששם עיקר שמים וארץ שגם הם קניין
אחד,  ויבואו שם לבנות בית המקדש שגם הוא
קניין אחד”!!

 

הקב”ה מכריז ואומר: דע לך!
שיש לי חמשה דברים בעולם שהייתי מוכן לשלם עליהם!! דע לך שהם הם הקניינים שלי
בעולם הזה!!

 

כי הרי התורה קדמה לעולם!! “ד’
קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז”!! כי הרי “איסתכל באורייתא וברא עלמין”,
כמובא בפסחים ובמדרשי חז”ל: “משל למלך שכשרוצה לבנות פלטרין הרי מסתכל
בתוכניות הכתובות ובונה”!! כך גם הקב”ה איסתכל באורייתא וברא את כל
העולמות!! ואלמלא התורה לא היו מתקיימים שמים וארץ!!

 

כך גם ישראל הרי הם “חביבין
לפני הקב”ה יותר ממלאכי השרת”!! ו”מלאכי השרת אינם יכולים לומר
שירה עד שיאמרו ישראל שירה למטה”!! “מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ”!!
עד כדי כך שגם ה”גיבורי כוח עושי דברו”, שהם המלאכים, הקב”ה עושה
את אותם גיבורי כוח להיות שומרים על כלל ישראל!!

 

כך גם הבית המקדש נקרא “בית
הבחירה”!! “המקום אשר בחר בו הוי”ה”!! וכמובא בילקוט: “הקב”ה
מסר את התוכניות של המקדש בכתב בעמידה למשה!! ומשה מסרו בעמידה
ליהושע, ויהושע לזקנים, כך עד דוד ושלמה”. ומכאן, אפשר לחוש עד כמה גדלה החשיבות
של הבית המקדש שמסרו את כל תוכניותיו בעמידה איש מפי איש!!

 

כך גם אברהם אבינו שהוא זה
שהתחיל לגלות את כל העניין של גילוי אלקות בשמים ממעל ועל הארץ מתחת!! כי הוא זה
שהתחיל להאיר לראשונה את האמונה בבורא שמים וארץ!! כי הוא זה שגילה את
אלקותו שבשמים גם על הארץ מתחת!!

 

*  *  *

 

בליקוטי מוהר”ן (ח”א תורה ט”ו) מסביר רבנו הקדוש, רבי
נחמן מברסלב זי”ע, את כל המשנה הזאת, על פי דרך הדרוש והסוד!!

 

המאמר שם הוא עמוק עמוק מי ימצאנו!!
אנחנו בכל זאת ננסה לתמצת את הדברים שכתובים שם, על פי פשט פשוט, בכדי להוציא משם
משפטי אמת והנהגות ישרות בעבודת ד’ למעשה, שזה עיקר תכלית כוונת רבנו הקדוש בכל
מאמריו!!

 

רבנו מגלה שם שיש חמשה חלקים,
חמשה שלבים, בתיקון המעוות ובהעלאת היראות הנפולות, שהם מרומזים בכל החמשה
קניינים המובאים במשנה שאנחנו עוסקים בו כעת!!

 

כי בעת שהאדם חטא, הרי כל זמן שלא
חזר בתשובה, הרי אז מידת הדין ומידת המשפט מלביש את עצמו בכל הדברים שבעולם, בכדי
להביא, חלילה, דין וייסורים על האדם!!

 

רבנו מסביר בכך את הפסוק: “למשפטיך
עמדו היום כי הכל עבדיך”!! כי כולם נעשים עבדים, שלוחים, למקום, בכדי
להוציא מכוח אל הפועל את הדין שיש בשמים על האדם!!

 

כי יש בעולם חמשה כוחות
הדין, חמשה גבורות, וכל החמשה כוחות הדין הללו, הם כנגד חמשה אותיות אלוקים,
שהם גם כנגד חמשה אותיות מנצפ”ך!! כי אותיות אלו הם הרי אותיות
סופיות, שהם יכולים להיות רק בסוף התיבה, וזה סוד הצמצום והדין!! כי סוף התיבה זה
גבול וצמצום של התיבה!! וזה מרמז על מידת הדין והגבורה.

 

וכאשר יש, חלילה, גזר דין מלמעלה
על האדם, הרי כל זמן שלא חזר בתשובה, הרי מידת הדין והיראה והגבורה הזאת מתלבשת
בכל דבר שעולם בכדי לגרום צער וייסורים ופחדים על אותו האדם!!

 

כי אז מתקיים בו הפסוק: “למשפטיך
עמדו היום כי הכל עבדיך”, שכולם נעשים שלוחים למקום בכדי להוציא מכוח אל
הפועל את ה’משפטיך’ של הקב”ה!!

 

וכל זה נקרא שמידת היראה
והגבורה שמלמעלה התלבשה בקליפה!! ואז יש לאדם פחדים נוראים וייסורים מכל מיני
דברים גשמיים!! לפעמים אלו פחדים וייסורים שהאדם סובל מצרות גשמיות של מחלות!! או איש
מאשתו!! או אישה מבעלה!! או משאר בני משפחתו!! או משכנים!! או משותפים!! או מחיות
רעות או מגנבים!! או מהמשטרה וה’גובמענט’ ובתי המשפט!!

 

והאדם צריך לחדד לעצמו שכל סוגי
הפחדים הללו הם רק השתלשלות שהשתלשל ממידת הדין והיראה שלמעלה
!!

 

*  *  *

 

אבל מה הוא העצה?!! הוא הרי כבר
עומד כאן בעולם הזה אחרי שהדין והיראה הזה כבר התלבש בכל הדברים שלמטה!!

 

על זה אומר רבנו שם במאמר שהעצה
העיקרית היא, שבאותו זמן ייקח האדם את עצמו לידיים.. ויתחיל לשפוט את עצמו על כל
ענייניו!! על כל עסקיו!! ויקיים מקרא שכתוב: “יכלכל דבריו במשפט”!!
שישפוט עצמו על כל ענייניו!! על כל ענייני אכילה ושתייה!! על כל ענייני עסקיו!! על
כל ענייני הקשר שלו עם אשתו!! על כל ענייני הקשר שלו עם הוריו!! על כל ענייני הקשר
שלו עם צאצאיו!! על כל ענייני לימודיו!! על כל ענייני תפילותיו!! על כל ענייני
שמירת עיניו!! על כל אלו ישאל עצמו הדק היטב: מה קורה איתו? מה קורא איתו בעולם
הזה? ועל כל דבר פשע וחטא יבקש מחילה סליחה וכפרה!!

 

כי כאשר הוא רוצה להעלות את מידת
הדין והיראה והמשפט שהתלבש בכל הדברים הגשמיים, הרי זה יכול להיות רק בכוח שיקיים
מקרא שכתוב: “מלך במשפט יעמיד ארץ”!!

 

כי ‘ארץ’ זה מרמז על מידת
היראה והמשפט, כמאמר הכתוב: “ארץ יראה ושקטה”!! והכוונה: כאשר
תעלה את מידת ‘ארץ’ שהיא מידת ‘המלכות’ ליראת הוי”ה, ‘יראה’,
וזאת באמצעות זה ששופט את עצמו, על ידי זה יתקיים ‘ושקטה’ – תשקט הדין
מעליו!! לכן, מוטל על האדם בכל עת לקיים: “יכלכל דבריו במשפט”!!
ויתחיל להתוודות על כל חטאיו בפרטי פרטיות, על כל דבריו שהוא לא בסדר בהם. וישתדל
לקיים מקרא שכתוב: “ושם דרך”, שהגמרא דורשת
(במסכת סוטה): “זה השם את אורחותיו”!!
ואז
יתקיים המשך הכתוב: ‘אראנו בישע אלוקים’, כי כל הדינים והפחדים שמשתלשלים
משם ‘אלוקים’ יומתקו ממנו!!

 

וכך ישתדל לקיים מקרא שכתוב: “אלה
המשפטים אשר תשים לפניהם”!! וידין וישפוט את עצמו היטב!! וירבה בעצת
ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו!! וירבה ביישוב הדעת על כל ענייני עסקיו!!

 

ולכן, כאשר באים על האדם, חלילה,
כל אלו הפחדים והייסורים, ובלבו פנימה יש לו פחד עצום רח”ל מדיווחי הרופאים
על מחלות!! או מייסורי שלום-בית מאשתו!! או אישה הסובלת פחדים וייסורים מבעלה!! או
משאר בני משפחתו!! או משכנים!! או משותפים!! או מחיות רעות או מגנבים!! או מהמשטרה
וה’גובמענט’ ובתי המשפט!! הרי בו בעת יאמר לעצמו מיד שכל אלו הפחדים זה רק ממה
שמידת הדין השתלשל והתלבש בכל אלו הדברים הגשמיים!! ואז יתקיים אצלו מאמר
חז”ל: “כאשר יש דין למטה אין דין למעלה”!! ויתבטל הדין למעלה!!
וממילא יתבטל כבר כל הפחדים שהתלבשו כאן בעולם הזה!!

 

כי עכשיו הוא הרי חיבר את עצמו
לדין שלמעלה!! והוא כאילו אומר להקב”ה: אה, רבוש”ע! שלחת לי פחד, לא
משנה איזה פחד שיהיה!! אני הבנתי את הרמז!! אני מיד מתחרט על העבר ומקבל על העתיד!!
אני מיד ידין את עצמי וישפוט את עצמי!!

 

וזה הוא עומק עצת ההתבודדות שרבנו
ביקש מכל אחד מאנשיו לקיים בכל יום!!

 

ואז, כאשר יקיים זאת, הוא לוקח את
ה’ארץ’, שהוא מידת הדין והיראה, והוא מקשר אותו ל’שמים’!! שהוא ה’דעת’!!
כי ‘שמים’ זה ‘אש ומים’, שזה עניין של חיבור, שכל עניין ה’דעת’
הוא חיבור של ‘חכמה ובינה’, כמאמר הכתוב: ‘והאדם ידע’, כי ‘דעת’
זה חיבור, וכן כך ‘שמים’ שזה ‘אש ומים’ זה עניין של חיבור, לכן ‘שמים’
מרמז על עניין ה’דעת’!! ו’ארץ’ זה מידת ה’מלכות’, ‘אלמלא
מוראה של מלכות’, ‘ארץ יראה ושקטה’!!

 

וכשאיש ישראל לוקח את מידת הדין
ודן ושופט את עצמו, הרי בכל זה הוא גורם לגלות את ה’קניין של שמים וארץ
קניין אחד’!! כי הוא הרי במעשיו עכשיו מחבר את ה’ארץ’, את הדין
והמשפט  ל’שמים’!! כי הוא כאילו אומר:
אוי! טאטע אין הימל!! איך פארשטיי!!
(= אבא שבשמים! אני הבנתי את
הרמז!)

אני יודע שכל הפחדים באים לומר לי שאני לא בסדר!! ושאני צריך לחזור בתשובה!! ואני
אכן מקבל על עצמי להיות דן ושופט עצמי!! ואני עכשיו מחבר שוב את ה’ארץ’ ל’שמים’!!

 

כי איך תוכל לחבר שמים לארץ? איך
תוכל לקיים: ‘כימי השמים על הארץ’!! זיין א הימלדיגער אויף די וועלט?
(= להיות שמיימי בעודך
מתהלך על הארץ!!)
– כל זה תלוי בכך שתצליח לקחת את כל הפחדים שעוברים עליך, ותחברם שוב
לשמים!! שמשם שורשם!!

 

כל זה מגלה לנו רבנו כאן, ומוסיף: שעל
ידי שהאדם מרבה בהתבודדות, ובווידוי דברים, והוא דן עצמו, ושופט עצמו, הרי בכך הוא
יזכה גם ללימוד התורה!!

 

*  *  *

 

כי למה אין האדם זוכה ללימוד התורה
כמו שצריך? זה רק בגלל שאין לו יישוב הדעת!! ואין לו מנוחת הנפש!! הוא מבולבל
לגמרי!!
כי
מידת הדין והיראה התלבשה בכל הדברים של העולם הזה, וזה מוציא את כל דעתו מהאפשרות
של לימוד התורה!!

 

כי מוחו ומחשבתו עסוקים כל הזמן עם
הפחדים והייסורים שעוברים עליו מאשתו, או מהוריו, או מצאצאיו, או משותפו, או
מעסקיו, או מה’גאוועמענט’, או מבתי המשפט!! וכל זה  גורם לו ומפריע לו שאינו יכול לקבל שוב תורה
מסיני!! שזה התורה  שבנגלה!! שזה עניין
הדעת כמאמר הכתוב: “אני חכמה שכנתי ערמה”!! “הקב”ה יהיב חכמתא
לחכימין”!! כי ‘סיני’ זה תורה שבנגלה!! ו’עוקר הרים’ זה תורה שבנסתר,
ותורה שבנגלה הרי כולם צריכים ללמוד כי הכול צריכים למארי חיטיא!! כי כל העולם
כולו צריכים לקשר עצמם להר סיני, שהוא התורה שבנגלה.

 

וזהו עומק כוונת המשנה: “תורה
קניין אחד שמיים וארץ קניין אחד”!! דהיינו, איך תצליח לזכות ל’תורה
קניין אחד’? – רק כאשר תתעסק לגלות בכל עת ש’שמים וארץ קניין אחד’!!

 

כי כאשר תעסוק בהתבודדות, ובלדון
עצמך, ולשפוט עצמך על כל עסקיך, בכך הרי תזכה להעלות מידת הדין והיראה שהתלבשה בכל
העניינים הגשמיים המפריעים, ואז תזכה ליישוב הדעת, ולגלות שוב את התורה!! כי
‘התורה קניין אחד’ תלוי ועומד ב’שמים וארץ קניין אחד’!!

 

*  *  *

 

וממשיך רבנו לגלות שם, (בתורה ט”ו חלק א’
בליקו”מ),

שבכוח התורה שיזכה האדם שזה סוד ‘תורה קניין אחד’, על ידי זה יזכה להגיע גם לעבודת
התפלה!!

 

כי עיקר מעלת התפלה הוא רק כאשר
האדם זוכה להרגשת השפלות, כמאמר חז”ל: “אין תפלת השפל נמאסת”!! “לב
נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה”!!
ובדרך כלל האדם הוא מלא הרגשות של גאווה וגסות רוח!!
ורק בכוח לימוד התורה אפשר לזכות להגיע למידת השפלות!!

 

הן אמת, שלפעמים האדם מהפך גם את
לימוד התורה לגאווה, כי הוא לומד שלא לשמה!! אבל כאן אנחנו הרי מדברים מאותו אדם
שזכה להכיר את הרמזים שהשי”ת דיבר אליו כששלח לו את כל הייסורים והדינים
המלובשים בשלוחי העולם הזה!! והאדם תפס עצמו בידיו ומיד פנה אל בורא כל עולמים
בהכירו את הרמזים, ושפך נפשו, והתבודד, ושפט עצמו על כל חטאיו!!

 

וממילא, הרי ודאי שאדם כזה, כאשר
הוא זוכה ללימוד התורה בכוח החיבור של שמים לארץ, כאמור, אדם כזה ודאי לא יתגאה
בלימודו!! אדרבה, אדם כזה ירגיש בכוח הלימוד את חסדו של נותן התורה ב’הר סיני’!!
כי הרי בשביל זה ניתנה ב’הר סיני’ ולא על שאר ההרים, כי השי”ת חפץ במידת
השפלות הצניעות והענווה!!

 

לכן, כאשר יזכה האדם ל’תורה קניין
אחד’ בכוח זה יזכה להרגשת הענווה והשפלות בכוח התורה שניתנה בהר סיני!! ואז בכוח
הרגשת השפלות יזכה להגיע למציאות של תפלה!! כי עיקר כוח התפלה הוא רק מהרגשת
השפלות והענווה!!

 

כי רק כאשר מרגיש האדם שאין לו שום
זכות כלל!! והכול רק בחסד חינם מהבורא כל עולמים!! רק אז יש בכוחו לכוון היטב בכל חלקי
התפלה, הן החלק של ‘שבחו של מקום’!! כי אז הוא משבח מעומק לבבו לאל עליון
על אשר ריחם עליו ונתן לו כל מה שנתן לו!! כמו כן רק מכוח השפלות שזוכה בכוח התורה
הוא יזכה גם לשפוך נפשו כראוי בחלקי התפלה של ‘שאלת צרכיו’ על כל מה שחסר
לו עדיין!! כי כמו שנתת לי עד עכשיו רק במתנת חינם ונידבת חסד!! כי הרי לא מגיע לי
כלום לפי עוצם שפלותי!! ובכל זאת ריחמת עלי ונתת לי כל מה שנתת לי במתנת חינם!! כן
תמשיך לרחם עלי, אבי אב הרחמן, ותן לי שוב במתנת חינם כל מה שחסר לי בגשמיות
וברוחניות!!

 

*  *  *

 

ועניין התפלה הזאת היא בדרגת חסד
ד’!! כי אין עוד חסד יותר גדול מהחסד הזה שאנחנו יכולים לעמוד כל יום ויום
מול הבורא כל עולמים ולדבר אתו פנים בפנים!! ולומר לו ישירות: “ברוך
אתה הוי”ה”!! ולדבר אליו עם תוארים ושבחים!! אל רחום וחנון!! שכל
זה הוא עניין מידת אברהם אבינו שהוא עניין חסד!!

 

כי זה עיקר גודל רחמיו וחסדיו של
השי”ת!! כי אברהם אבינו הוא זה שהתחיל לגלות את הקב”ה שהוא קונה
שמים וארץ!! כי הוא גילה את הבורא כל עולמים שהוא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת!!
עד שגם מלך סדום וכל המלכים המליכוהו עליהם באמרם שהוא זה שמגלה אלקותו יתברך
בעולם!! כי הוא עשה את הגילוי של “קונה שמים וארץ”!! כי אברהם
אבינו לקח את כל כוח מלכותו רק בשביל לגלות מלכותו יתברך בעולם!! שזה סוד הפסוק
בשיר השירים: “ששים המה מלכות” ואומרים חז”ל שזה נאמר על
אברהם אבינו!! כי הוא זה שגרם לכך שנוכל להכיר את הבורא כל עולמים כאן בעולם
הזה ולדבר אליו בתפלה ותחנונים!!

 

וזה כוונת המשנה, על פי דברי רבנו,
איך תזכה לכך שתגיע לדרגת ‘אברהם קניין אחד’, לדרגת החסד הגדול של תפלה
כראוי לפני מי שאמר והיה העולם!! כל זה תזכה רק בכוח ‘ישראל קניין אחד’!!

 

כי אתה ‘ישראל’,
אתה יהודי, כאשר עובר עליך מה שעובר עליך!! בסוד הכתוב: “עד יעבור עמך ד’
עד יעבור עם זו קנית”!! כי עובר על כל אחד מעברים קשים של דינים ומשפטים!!
וכאשר אתה ‘ישראל’ מצליח לגלות את ה’שמים על הארץ’!! כאשר אתה ‘ישראל’
מצליח להתבודד, ולפרש שיחתך בינך לבין קונך, ואתה מצליח לשפוט את עצמך,
ולדון את עצמך!! בכך הרי אתה מחבר ‘ארץ לשמים’!! אתה מגלה את ה’שמים
וארץ קניין אחד’!! כי בכך אתה לוקח את הדין ומבטלו לרחמים, ואז אתה זוכה ל’דעת’
שזה יביא אותך שתזכה ל’תורה מסיני’!! תזכה ל’תורה קניין אחד’!!
והתורה הזאת יביא אותך לשפלות!! ובכך תזכה לדרגת חסד של ‘אברהם קניין
אחד’!! שהוא בסוד החסד הגדול של עבודת התפלה מתוך הרגשת השפלות!!

 

לכן, ‘אברהם קניין אחד’ תלוי
ועומד ב’ישראל קניין אחד’, שהוא בסוד הכתוב: “חוקיו ומשפטיו לישראל”!!
כאשר ה’ישראל’ דן ושופט עצמו על כל דבר, ועי”ז הוא הרי מחבר
‘שמים לארץ’, והוא מגלה ש’שמים וארץ קניין אחד’, בכך הוא יזכה, כאמור,
ל’תורה קניין אחד’, ואז יזכה ל’אברהם קניין אחד’, שהוא החסד הגדול והנורא
של עבודת התפלה שאנו יכולים לדבר אל הבורא כל עולמים עם תוארים ושבחים!!

 

וזה הרי באמת החסד הגדול ביותר, כי
כל אלו הפגישות והפוינטמענט’ס עם הבורא כל עולמים בשחרית מנחה ומעריב, ובשעת אמירת
פרקי התהילים וההתבודדות, זה הרבה יותר מכל אלו הפגישות שיש לבעלי העסקים עם
הפרטנרים לביזנס!! שבדרך כלל כל אנשי הביזנס מתכוננים עצמם כראוי לפני כל פגישה
כזאת!! כי הם יודעים שבפגישה הזאת תלוי ועומד הרבה ביזנס של מיליוני דולרים!! והדברים
ק”ו בן בנו של ק”ו לגבי הפגישות עם הבורא כל עולמים, יום יום, בעבודת
התפלה של שחרית מנחה וערבית מתוך הרגשת השפלות והענווה!! כי זה הוא החסד הגדול
עלי אדמות שאפשר לבשר ודם לפגוש את השי”ת ולדבר אליו כל מה שיש על הלב!!

 

*  *  *

 

ואז, מגלה לנו רבנו הקדוש שם
במאמר, כאשר תזכה לכל הד’ קניינים הללו, ותבוא לעבודת התפלה, ואתה תהיה נזהר שבשעת
התפלה תמסור גם את נפשך לבורא כל עולמים, ולא להתפלל רק על צרכיך הגשמיים, רק
תצליח לעורר בך מידת המסירות נפש לחשוב אז בשעת התפלה גם על צרכי השכינה וצרכי
הנשמה!! בכוח זה תזכה גם ל’בית המקדש קניין אחד’ שהוא בסוד סתרי תורה, “הר
זה קנתה ימינו”!!

 

וגם כאשר אין אנו זוכים בשלמות
לעניין זה ולדרגה הזאת, הרי לפחות צריך להכיר בכך, ולומר לפני בורא כל עולמים בשעת
התפלה: רבוש”ע! גם אם אני עוד לא עומד בדרגה הזאת של תפלה למען הדברים
הרוחניים!! ואיני זוכה עדיין להתפלל רק על מצב השכינה הקדושה!! ועל עניין  גילוי כבוד שמים בעולם!! כי אני הרי מתפלל על
צרכי הגשמיים!! אבל אני זוכר לפחות שיש עניין כזה לזכור את החסרונות הרוחניים
בכלליות ובפרטיות!! לכן אשתדל, לפחות, למסור קצת את נפשי בשעת תפילתי, לא להתפלל כל
הזמן ‘רק’ על הדברים הגשמיים שחסר לי כעת!! רק אבקש, לפחות, שהתפלות שלי על הדברים
הגשמיים יהיה עם קצת כוונה שדרך זה גם יתגלה מלכות שמים בעולם!!

 

וכאשר נקיים זאת, מגלה לנו רבנו
הקדוש, שאז נזכה לסוד של בניין ‘בית המקדש קניין אחד’!! שזה מרמז על עניין הפסוק
של: “כל זר לא יאכל קודש” שזה סוד סתרי התורה!! שעל זה
כלל ישראל הרי ממתין ומחכה בימים אלו לבניין בית המקדש!!

 

כי שם בבית המקדש הוא עניין גילוי
מלכותו יתברך בשלמות בעולם!!
כי שם בבית המקדש שם זה החיבור הגדול והשלם של
הקניין של ‘שמים וארץ קניין אחד’!! שם הרי נמצאים הלוחות של ‘התורה
קניין אחד’!! שם הרי נתגלה הכוח של ‘אברהם קניין אחד’!! כי הוא הרי
זה שגילה את ה”בהר ד’ יראה” בשעת עקידת יצחק עם מסירות נפש לבורא
כל עולמים!! כי שם נתגלה בשלמות כל החמשה קניינים!!

 

הכלל, לזכות ל’בית המקדש’!!
לסתרי תורה!! לטעום את הטעם של האור הגנוז!! לזה צריך את הדרגה של אברהם
אבינו!! של תפלה במסירות נפש!!

 

ואיך תזכה לזה? זה תלוי כמה אתה
‘ישראל’ תעסוק ב’חוקיו ומשפטיו’!! כמה תשפוט את עצמך עד שתזכה ל’דעת’
ול’תורה מסיני’!!

 

כי בכך שתדון עצמך על כל דבר ועל
כל עניין, בתוך כל המעברים שעוברים עליך, ותשתדל תמיד גם בתוך כל ה’עד יעבור הזה’
לקחת את עצמך לשפוט את עצמך בינך לבין קונך!! בכך תחבר ‘ארץ לשמים’!!
וזה הרי יזכה אותך ל’ישראל קניין אחד’ ותזכה לעשות ‘שמים וארץ קניין
אחד’!! ובכך תזכה להר סיני של ‘תורה קניין אחד’!! ואז תזכה לדרגת
השפלות ועבודת החסד של התפלה שהוא ‘אברהם קניין אחד’ וזה יביא אותך לסתרי
התורה של ‘בית המקדש קניין אחד’!!

 

 

א ליכטיגער
שבת

 

מוטה

כתיבת תגובה