פניני באר בשדה פרקי אבות פרק ה’ לקראת שבת פרשת בהר בחוקותי ה’תשע”ג

Print Friendly, PDF & Email

לז’ למטמוני”ם – יום
חמישי לסדר בהר-בחוקותי ה’תשע”ג

לעילוי
נשמת אבי מורי הכ”מ

ר’
חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון ז”ל פראנק

 

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

על פרקי אבות פרק ה’ –
מחזור א’

לקראת שבת פרשת
בהר-בחוקותי

 

“בעשרה מאמרות נברא
העולם! ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות”!

 

בשש המשניות הראשונים של פרקנו – פרק ה’ – מוזכרים 10
או 11 עניינים שכל אחד מהם יש בו עשרה דברים! כל קבוצה של 10 10 !

 

עשר כפול עשר! עשר עניינים!

 

מעבר לתוכן העצום שיש בכל אחת מהעשר דברים הללו, הרי
שאפשר להוסיף ולומר, שגם הצורה החיצונית של המשנית הללו מרמזים על עניינים נעלים!
ובכלליות אפשר לומר שהמשניות הללו רוצים להכניס אותנו להרגשה של עניין מספר
העשר! שכידוע גם בתורת הנגלה, ובדאי בתורת הנסתר, הרי שכל העולם כולו נברא בעשר
הספירות: מכתר ועד מלכות.

 

שלוש הראשונות הם: כתר חכמה בינה! או חכמה
בינה דעת! כי דעת וכתר יש להם קשר יחד!

 

ואחר כך 7 מידות התחתונות: חסד גבורה תפארת נצח
הוד יסוד מלכות!

 

אור האין סוף, הוציא מתוך עצמו, בצמצום אחר צמצום!
עשר ספירות: מכתר ועד מלכות!

 

ומתוך שורשי עשר הכוחות הללו, עשר
הספירות הללו, הוא האציל וברא יצר ועשה את כל החמשה פרצופים הרוחניים והעולמות, מאדם
הקדמון דרך עולם האצילות ועולם הבריאה עד עולם היצירה ועולם העשייה!

 

וכל אלו עשר הספירות, וכל אלו חמשה הפרצופים
והעולמות! באים גם לידי ביטוי בעשר כוחות הנפש שיש בכל אדם ואדם, המלובשים גם
הם בצמצום אחר צמצום, ממוחו ועד רגליו!

 

בימים הללו, כאשר עוסקים כולנו במצוות ספירות העומר,
הרי עוסקים אנחנו לתקן בזה את כל 7 המידות: מחסד ועד מלכות! שכל אחד מהשבע כלול
מכל השבע! ומתחילים מחסד שבחסד עד מלכות שבמלכות! ובכל לילה יש גם כוונות מיוחדות
המתייחסות לתיקון המוחין, שהם כנגד ג’ הראשונות, שביחד הם באים להיות במספר עשר הספירות!
הבאים לידי ביטוי בכל סוגי כוחות הנפש בכל אדם ואדם, שאותם צריך לטהר מכל סיג
ופגם, בכדי להיות כלי ראוי כהוגן לקראת קבלת מתן התורה בחג השבועות!

 

בעשרה מאמרות נברא העולם! כל הבריאה כולה
נבראה בעשרה כוחות! עשרת הספירות! וכל הקיבול שכר – גם לעתיד לבוא,
וגם בגן עדן, וגם בעולם הזה עוד בחיים חיותו – הרי כל הקיבול שכר הוא, שהוא
זוכה להתענג על ד’, על שהוא מקיים את העולם הפרטי שלו, שנברא בעשרה מאמרות, בעשרת
כוחות הנפש, ששורשם עשרת הספירות!

 

כי על אף “ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא”,
אבל דוד המלך כבר אמר: ‘ואני קירבת אלוקים לי טוב’! הקירבת אלוקים הזאת,
להיות מרכבה לשכינה, שהרמ”ח והשס”ה שלו יהיו מרכבה לעשרת
הספירות, ממוחו שבחכמה בינה דעת שלו ועד כל השבע מידות הבאים לידי ביטוי בכוחות
נפשו מחסד ועד מלכות! כל אלו העשר מידות שבנפש האדם שכלולים, כאמור, מכל
הרמ”ח והשס”ה בבניין צורת האדם, הרי הוא זוכה בהם להתענג על ד’,
בהשראת השכינה דרך אלו העשר צינורות, ויש לו גם שכר טוב בעולם הזה! כי הוא
מקיים את העולם כולו ואת העולם הפרטי שלו בהארת עשרת המאמרות עשרת
הספירות!

 

והרשעים בעוונותיהם גורמים פירוד בין קוב”ה
ושכינתיה! כי הם מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות! הם מאבדים ומכריתים
את העולם קטן שלהם מכל הארה והארה של החיות הרוחנית של עשרת המאמרות
המאירים בנפשו של כל אחד! כי הרי אם זוכה האדם הרי הוא נכלל בכתר מלכות,
והרשעים נהפך להם הכתר לכרת! ומכריתים נפשם מהארת עשרת המאמרות!

 

כל העשרה עניינים המפורטים במשניות הללו באים,
אם כן, להכריז בפני כל מי שרוצה להקשיב ולשמוע:

 

דע לך! שכל הבריאה כולה
סובב הולך מסביב לכלל העניין של עשרת הספירות!

 

והלמעשה מכל זה:

 

תיכלל גם אתה להיות בין אותם
הצדיקים הנכללים בשלמות בכל העשר כוחות הנפש שלהם, שזה העשר ספירות שבהם נברא
העולם!
ואיך הם זוכים לכך? בזה שהם משתדלים לדבק עצמם בלימוד
התורה ובקיום המצוות, בכל רגע ורגע שבכל דקה ודקה שבכל שעה ושעה שבכל יום יום, ושבכל
שבוע ושבוע שבכל חודש וחודש שבכל שנה ושנה! ובזה הם זוכים לכלל האורות של עשרת
הספירות!  עשרת המאמרות!

 

*

 

ר’ אליהו לופיאן היה רגיל לומר שאין כוונת
המשנה לומר שתכלית הבריאה בעשרה מאמרות היה בכדי להיפרע מהרשעים שמאבדים את העולם
שנברא בעשרה מאמרות! וכי לכך היה תכלית הבריאה שיוכלו להיפרע מהרשעים! בשלמא
‘ליתן שכר טוב לצדיקים’ מובן, אבל מה הוא העניין של ‘להיפרע מהרשעים’?!!

 

אלא אדרבה, היה מסביר ר’ אליהו, שכל זה בא בעצם
ליתן תקווה גם לרשעים! כדי שלא יפגמו בכל מכל כל! כי אם היה העולם נברא רק
במאמר אחד הרי בעוונותיהם היו גורמים פגם בכל! ולא היה אפשר כלל לתקן! כי לא היה
נשאר שום נקודה בלי פגם! אבל עכשיו שנברא בעשרה מאמרות, הרי אפשר כבר להיפרע
מהם! כי עדיין ודאי נשאר גם אצל הרשעים דברים אחרים שלא נפגמו! כי הרי בעשרה
מאמרות נברא העולם!

 

*

 

והאמת, שלעניין פגם הברית הרי כבר מבואר בזוהר
הקדוש שזה פגם שפוגם בכל העשרה מאמרות, בכל העשר ספירות, בכל הקומה שלימה, מכתר
ועד מלכות! וכמובא גם בשולחן ערוך: שפגם זה כלול מכלל כל הכוחות של כל
הגוף! כי הוא נלקח מהמוח, ועובר דרך חוט השדרה בכל הקומה שלימה! ולכן הוא פוגם
בכל העשרה מאמרות! בכל העשר ספירות! ולא נשאר שום נקודה שלימה בלי פגם! וזה אחת
מההסברים על כך שבספר הזוהר כותב שבפשטות לא מועיל על זה תשובה!

 

ובכל זאת שלחו לנו משמיא באחרית הימים, את האיש אשר
הכריז שלא כילה ולא יכלה לדבר עד אשר יתקן את כל העולם כולו בשלמות, הלוא הוא רבנו
הקדוש ר’ נחמן בן שמחה ופייגא, ומגלה לנו דרך חדשה לתקן גם את הפגם העצום
והנורא הזה! וזאת באמצעות אמירת עשרת מזמורי התהלים! שבהם כלולים כל העשרה מיני
נגינה!

 

טז,   לב,   מא,   מב,   נט,   עז,   צ,   קה,   קלז,   קנ.

 

כי הצדיקים הקדמונים עמלו קשות לגלות תיקונים עבור
הפגם הזה, ונתנו תיקונים קשים ביותר לתקן את הפגם! כדוגמת תעניות של פ”ד
תעניות! על כל פגם ופגם בנפרד!!!!

 

רבנו רבי נחמן גם המשיך לגלות אוזנינו,
שהיו הרבה צדיקים שרצו להמשיך תיקון לזה אבל לא ידעו כלל בעניין זה, והיו צדיקים
שהתחילו למצוא קצת תיקון לפגם זה! ורבנו הקדוש ר’ נחמן מסר נפשו ונפש אשתו
וילדיו, וגילה שהוא זכה למצוא תיקון גמור לפגם זה! שהוא התיקון הנפלא הזה, לומר את
עשרת המזמורים הללו! ובזה הוא מתקן בודאי את הפגם הזה!

 

ובפרט למי שזוכה לקיים רצונו של צדיק, לבוא ליד
קברו אשר בעיר אומאן, ושם לומר את עשרת המזמורים הללו, וליתן פרוטה לצדקה בעבור
טובת נשמתו, ובכך קיבל עליו רבנו רבי נחמן, בהבטחה! מול 2 עדים! להושיע ולתקן את
האדם הזה  אפילו אם גדלו ועצמו חטאיו
ועוונותיו מאד מאוד! והעיקר שיקבל על עצמו לא לשוב עוד לאיוולתו! ועד כדי כך,
שרבנו רבי נחמן אמר: שאת השגגות הוא לוקח על עצמו! והעיקר לקבל על עצמו לא לחזור
לחטאיו במזיד!

 

פלא פלאים!

 

כי כל זה הרי כלול בפירוש המשנה בהמשך, שאברהם
אבינו עמד בכל העשר ניסיונות, וזה גרם לעורר את הארך אפיים לפניו יתברך
שגם אם כל עשרת הדורות היו מכעיסים לפניו כל כך, מנוח ועד אברהם, אבל בא
אברהם ונטל שכר כולם!

 

כי אותם הצדיקים לוקחים על עצמם
להציל את כל העולם כולו! הם באים להציל את השכר כולם!
כי הם באים לגלות רחמנותו
של הקב”ה בכדי שנשמות ישראל יוכלו לחזור בתשובה גם על חטאים קשים כפגם הברית!

 

כי זה עיקר מטרתם של אותם הצדיקים הגדולים, במיוחד רבנו
ר’ נחמן מברסלב שצועק ואומר:

 

יהודים! אני מסרתי נפשי
בעבורכם! ותדעו שכל אלו העשר קפיטל תהילים יש בהם כוח לתקן ולנקות ולשטוף את נשמתו
של אדם! ובמיוחד כאשר הוא בא לומר אותם ליד הציון הקדוש שבאומן!

 

ועל אחת כמה וכמה למי
שזוכה  לבוא ליד קברו בימי ערב ראש השנה!
ולהתפלל ליד ציונו הקדוש בימי ראש השנה!
שר’ נחמן אמר: אז, בימי
ראש השנה, יש לי כוחות רוחניות לתקן, מה שבכל השנה גם אני לא יכול לתקן!

 

אשרינו מה טוב חלקנו! אשרינו שזכה דורנו לצדיקים קדושים
רחמנים כאלו!

 

כי אלו העשר קפיטל תהלים זה כנגד שיר פשוט
כפול משולש מרובע! שהם י יה יהו יהוה! שהם כנגד כלל כל העשרה מיני נגינה! כלל כל
העשרה מאמרות! כלל כל הארבעה עולמות! כלל כל הפרצופים העליונים! שבכוח הניגון
והשמחה שיוצא מתוך כלל העשרה מיני נגינה הללו שהם כאמור כנגד עשרת המאמרות
שבהם נברא העולם! בכוחם אפשר לתקן ולבטל את קליפת לילי”ת שהיא בגימטרייא
תפ”ה כנגד תהלי”ם! כי בכוח התהלים מכניעים את התפ”ה!

 

כי בכוח השמחה ניצולים מפגם הברית! כי כלל כל פגמי
הברית באים רק על ידי קליפת הלילית שהיא היללה והעצבות והמרה שחורה! כי כשאדם
נופל למרה שחורה ודאגות, זה גורם לו לנסות להנעים את עצמו, חלילה, בפגמי הברית! כי
חושב שבכך ינעים לעצמו, לפחות, לפי שעה! אבל בעצם בכך הוא נופל יותר למרה שחורה
ודאגות ועצבות רוח ומרירות! כידוע היטב לכל מי שנכשל בזה, רח”ל! לכן העצה
היעוצה היא רק שמחה וחדווה! שהשמחה הזאת יוצאת מתוך העשרה מיני נגינה, בכוח אותו
צדיק ורחמן שגילה אותם! ר’ נחמן בן שמחה – כי כל תכליתו הוא לנחם ולשמח כל נשמה
ונשמה!

 

וכמובא בדברי רבנו רבי נחמן (בליקו”מ ח”א
תורה קסט)
על הפסוק: ‘והיה עקב תשמעון! ושמר ד’ אלוקיך לך את
הברית’ כי כאשר יש לאדם את השמחה, ‘והיה’ לשון שמחה, והשמחה בא עד
העקביים, בריקודים! אזי השי”ת בעצמו ישמור לו את בריתו!

 

ואיך אפשר להגיע לשמחה כזאת? – בכוח
העשרה מזמורי התהילים! עשרת מיני נגינה שאומרים אותם בכל יום! וכ”ש וכ”ש
כאשר זוכה האדם לבוא ליד קברו, ולומר שם את העשרת המזמורים הללו! ובודאי כאשר בא האדם
לקיים בפשיטות רצון צדיק, וזוכה לומר אותם בערב ראש השנה ליד קברו, אזי בכוח זה
הוא נכלל בהבטחה של הצדיק! והוא שוב מקיים את העולם שנברא בעשרת המאמרות!

 

כי כל זה סוד המשנה שאברהם אבינו קיבל על עצמו
לקחת שכר כולם! לתקן את כלל הדורות שעברו את כל כלל הפגמים מאדם הראשון ועד דור
המבול! ומדור המבול עד דורו של אברהם! שעל אף שהיו אלו  דורות שהיו מכעיסין ובאים! אבל בכוח אברהם
אבינו אפשר להמשיך שוב את האריכות אפיים! ולהמשיך שוב את העשרה ניסים
שנעשו לאבותינו במצריים ועל הים! ולהכות שוב את הסטרא אחרא בעשרת המכות
במצריים ועל הים! ולהמשיך שוב את העשרה ניסים שבבית המקדש! כי הכול בכוחם
אותם צדיקים כאברהם אבינו! כמו שפירש כל זה רש”י על המשנה באבות.

 

*

 

וכל זה מרומז גם במשנה על העניין של עשרה
ניסים שנעשו בבית המקדש, שהמשנה מונה שם שתי ניסים אחד ליד השני שהם: שלא נראה
זבוב בבית המטבחיים, וגם שלא ארע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים!

 

כי קליפת זבו”ב הוא קליפת עמלק! שמחטיא
את ישראל בפגם הברית, וכלשון הפסוק: ‘אשר קרך בדרך’, לשון טומאת קרי! וכמובא
בדברי חז”ל: שעמלק היה חותך מילות וזורקן כלפי מעלה! כי רצה להפיל אותם
באש פגם הברית ובקרירות גדולה בעבודת השי”ת!

 

ומובא בספרים שזבוב זה מרומז בסוד הכתוב: ‘כתוב
זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק’! כי ז’כרון
ב’ספר ו’שים ב’אוזני זה ר”ת זבו”ב! שהוא
היצר הרע שדומה לזבוב! שאינו עוזב את האדם! ומשגע את האדם שוב ושוב כאותו זבוב!
והעיקר בניסיונות של כל סוגי פגם הברית!

 

אבל בכוח אברהם אבינו ממשיכים את הנס הגדול שלא נראה
זבוב בבית המטבחיים! שמבטלים קליפת זבוב!

 

כמו שאמרו רבותינו ז”ל על הפסוק: ‘ברצות ד’
דרכי איש גם אויביו ישלים אתו’ – ‘אויביו’ זה אשתו שבבית! ‘אויביו’
אלו זבובים שבבית! וכידוע הרבה מעשיות שראו אצל הצדיקים הגדולים שהזבובים ברחו
מהם! וכפי אשר סיפר הרבה פעמים ר’ שלום שבדרון, על מה שעיניו ראו ולא
זר, על רבו ר’ אליהו לופיאן, שבכל מקום שהיה שם, גם אם מסביב היו הרבה
זבובים שהפריעו מאוד את כל הלומדים, אבל ליד ר’ אליהו הם לא ניגשו!

 

וכמובא בחז”ל על אלישע, שראתה השונמית: ‘איש
קדוש עובר עלינו תמיד’ – ומניין ידעה זאת שהוא איש קדוש? כי לא ראתה קרי על סדינו!
ולא ראתה זבוב על שולחנו!

 

וכל זה מרומז כאן במשנה: שלא היו זבובים בבית
המטבחיים! ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים!

 

כי דייקא ביום הגדול של השנה!
ובמקום הכי חשוב! ועל האדם השלם ככהן הגדול! יש ניסיונות קשים ביותר! ועל כן היה
זה נס גדול שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים!

 

וכל זה בכוחם ובזכותם של אותם הצדיקים כאברהם אבינו
שמסרו נפשם ועמדו בשלמות בכל עשרת הניסיונות! ובכוח זה זכו להמשיך עליהם
בשלמות את כל העשרת המאמרות! עשרת הספירות! ובכוחם ממשיכים שוב ושוב
את עשרת הניסים שבבית המקדש!

 

כי בכוחם מקבלים כל העולם כולו שוב את שכרם! כי הם
גילו את העשרה מיני נגינה! שזה הרפואה לבת המלכה!

 

וכמובא באריכות בסיפורי מעשיות (מעשה יג’ מהשבע בעטלירס). שהבת מלכה ברחה מהמלך
אכזר! והוא זרק עליה עשרת החיצים המשוחים בעשרה מיני סמים! והיא נפלה חלשות!

 

והבעטליר שבלי הידיים
אומר: ואני רופא אותה!! און איך הייל זיא!

 

כי הוא יש לו את כל הכוח של עשרה מיני דפיקין
שדופק בידיים! כי הוא יודע לנגן לה את כל עשרת מיני הנגינה! שבזה רפואתה!

 

כי כל כוח הרפואות של
נפשות ישראל היא אמונת חכמים, להתבטל לבעטליר בלי הידיים! שצועק וזועק:

 

און איך הייל זיא!! (=
ואני מרפא אותה!)

                                

לקיים בתמימות ובפשיטות את
רצון צדיק, ובכוח זה נזכה לתקן שוב את העולם כולו שנברא בעשרה מאמרות!

 

 

 

א פריילאכן און א ליכטיגן שבת חזק

 

און א גיבענשטער שבת מברכים סיוון

 

 

 

 

כתיבת תגובה