פניני באר בשדה פרקי אבות פרק ב’ מחזור ב’ לקראת שבת פרשת בהעלותיך ה’תשע”ג

Print Friendly, PDF & Email

יום ה’ יד’ סיון ה’תשע”ג

יום היארצייט של ר’ חיים מוואלאז’ין זצ”ל

לקראת שבת פרשת בהעלותך את הנרות ה’תשע”ג

לעילוי
נשמת אבי מורי הכ”מ

ר’
חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון ז”ל פראנק

 

 

פנינים מתוך ‘באר בשדה’

על פרקי אבות פרק ב’ מחזור
ב’

לקראת שבת פרשת בהעלותיך

 

ר’ אלעזר אומר: הוי שקוד
ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.

 

חמשה תלמידים היו לו לר’ יוחנן בן
זכאי, המוזכרים כאן בפרק ב’ במסכת אבות, שלומדים אותן בשבת הקרובה פרשת בהעלותיך.

 

המפרשים מוסיפים: הרבה תלמידים
היו לר’ יוחנן בן זכאי, רק שהמובחרים שבהם – היו אלו חמשה התלמידים המנויים כאן!!

 

אחד מהמיוחדים, מתוך אותם החמשה
המובחרים, היה ר’ אלעזר בן ערך, ויש מפרשים שהוא זה ר’ נהוראי, או ר’ נחמיה,
או אפי’ ר’ מאיר!!

 

ור’ יוחנן בן זכאי מאד שיבח אותו!!
והיה מונה שבחו שהוא כמעיין המתגבר!! מופלג וחרוץ!!

 

עליו אמר אבא שאול בשם רבו ר’
יוחנן בן זכאי, שגם כאשר יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים יחד עם ר’ אליעזר בן
הורקנוס – שהוא, הרי כ’בור סיד שאינו מאבד טיפה’!! ולכן הוא הרי מכריע את כל חכמי
ישראל – בכל זאת, ר’ אלעזר בן ערך מכריע את כולם, גם כאשר הם יחד בכף מאזניים
עם ר’ אליעזר בן הורקנוס!!

 

וכפי שהמפרשים מסבירים, שאבא שאול
לא בא לחלוק, אלא להוסיף, שאין הכי נמי שלגבי בקיאות הרי ר’ אליעזר בן הורקנוס
מכריע את כל חכמי ישראל!! כי הוא כ’בור סוד שאינו מאבד טיפה’!! והוא היה מוגדר
בהגדרת: ‘סיני’!! אבל לגבי פלפול, היה ר’ אלעזר בן ערך כ’מעיין המתגבר’!!
והוא הכריע את כולם יחד עם ר’ אליעזר בן הורקנוס!! כי הוא היה מוגדר בהגדרת: ‘עוקר
הרים’!!

 

*  *  *

 

וכאשר ר’ יוחנן בן זכאי אמר להם
לתלמידיו: צאו וראו איזה דרך שיבחר בו האדם!! וכל אחד בחר לו מידה טובה אחת, הרי שר’
אלעזר בן ערך אמר: לב טוב!!

 

כמו כן, כאשר אמר להם רבם: צאו
וראו איזהו דרך שיתרחק מזה האדם!! וכל אחד בחר לו מידה אחת, ושוב ר’ אלעזר בן
ערך אמר: לב רע!!

 

ואמר על זה ר’ יוחנן בן זכאי:
רואה אני את דברי ר’ אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם!!

 

כי הלב, הוא השורש של הכול!! ואם השורש לא טוב – הרי
הכול ילך לאיבוד!!

 

*  *  *

 

המשנה מביאה אחר כך, שכל אחד
מהחמשה תלמידים הללו, כל אחד מהם, אמר שלשה דברים.

 

ובמשנה יד’ כתוב שאותו ר’ אלעזר בן
ערך, שאמר שהעיקר זה הלב טוב ולהתרחק מהלב רע!! הוא היה רגיל לומר ג’ דברים הללו:

 

הוי שקוד ללמוד תורה, בשקידה!! בתמידות!!
במהירות!! בזריזות!! כמו אותו אילן של שקדים, שפירותיו ממהרים בבישולם!!
הוי שקוד ללמוד תורה!

 

ודע מה שתשיב לאפיקורס!! דע! בבירור, מה לענות
ואיך לענות לאפיקורסים!!

 

ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא
בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך!!

 

הפשט הפשוט, כפי שכתוב במפרשי
המשנה: למד תורה הרבה, בכדי שתוכל לענות לכל אותם השאלות של האפיקורסים!! אבל
תלמד טוב, הוי שקוד ללמוד תרה, בכדי שתוכל לענות טוב לאפיקורסים!!

 

“ודע – מה שתשיב”, רק
כאשר ברור לך הידיעה, רק אז תוכל לענות לאפיקורס, שלא יפתו את לבך, חלילה, כי
הרי ר’ אלעזר לשיטתו, שהעיקר זה לב טוב ולהתרחק מלב רע!!

 

ולכן, אתה אל תלך לאפיקורסים, אבל
כאשר הם באים אליך, הוי זהיר שאל יתפתה לבך אליהם!! ‘ולא תתורו אחרי לבבכם’ –
זה המינות והאפיקורסות!!! כי אם אין לך את הברירות והוודאות!! אם לא ברור לך מספיק
ולא ודאי לפניך ‘לפני מי אתה עמל’!! אם לא ברור לך בוודאות ש’נאמן הוא בעל מלאכתך
לשלם לך שכר פעולתך’ – איך תוכל לענות
לאפיקורסים על ספיקותיהם ושאלותיהם?!!!

 

אותו ר’ אלעזר בן ערך שהכריע את כל
חכמי ישראל באמרו: העיקר זה הלב טוב ולהתרחק מהלב הרע, הוא אומר לנו ששמירת הלב
זה על ידי שקוד ללמוד תורה!!

 

*  *  *

 

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב
מבאר בהרחבה
(בליקוטי
מוהר”ן ח”א תורה ס”ב),
שהאפיקורסות הזאת שהמשנה מדברת כאן זה לא רק כלפי
האפיקורסים שברחובות!! שבאוניברסיטאות!! שצריך להחזיר אותם בתשובה, אלא הכוונה הוא
גם לאותו אפיקורס שמתחבא לו בלבו של כל אדם!!

 

“כי אם היה יודע אדם
ידיעה בלב שלם!! שמלא כל הארץ כבודו, הרי ודאי היה כל אחד מתפלל בהתלהבות גדולה
ובדקדוק גדול!! כי הרי הקב”ה עומד עליו בשעת התפלה ושומע ומקשיב לכל מילה
היוצאת מפיו”!!

 

רבנו מדייק בלשונו לומר: ידיעה
בלב שלם!! כי האמונה הברורה הזאת, היא כמו ידיעה אצל האדם המאמין!! כי המאמין
אינו יכול לומר לך טעם על אמונתו, כי הוא הרי רק מאמין!! אבל אצל המאמין עצמו
האמונה כל כך ברורה כאילו שהוא רואה ממש!!

 

ולכן, אם היה יודע האדם ידיעה בלב
שלם, באמונה זכה וברורה, שהקב”ה עומד על גביו, כי הרי ‘מלא כל הארץ כבודו’!!
ואם כן, הרי הקב”ה עומד לידי בשעת התפלה, ושומע כל מילה של התפלה, הרי ודאי היה
זה מביא התעוררות גדולה!! והתלהבות גדולה!!. לאדם בשעת תפילתו!!

 

ולמה, א”כ, אין לנו כל כך
התלהבות והתעוררות בתפלה?!!! – כי אין לנו את האמונה הברורה הזאת שהשי”ת עומד
על גבינו בשעת התפלה!!

 

כי הידיעה שבלב – זה היצר הטוב
שבלב!! והסתרת הידיעה שבלב – זה היצר הרע שבלב!!

 

הסתרת הידיעה הזאת, זה שאין לו את
הידיעה הברורה והאמונה החזקה את ה’לפני מי אתה עמל’!! שאין לו באופן ברור
את ה’נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך’!! אי הידיעה הברורה הזאת,
זה בגלל שאינו שקוד ללמוד תורה!! והתוצאה היא ודאי שאינו יודע להשיב לאפיקורסות
שבלבו!!

 

יכול להיות אדם שחיצונית הוא נראה
כאחד החרדים לדבר ד’!! ובכל זאת עדיין יכול להיות שבלבו פנימה מסתתר לו אפיקורס’ל
קטן!! או אפילו גדול!!

 

אם תאמר לו: אתה אפיקורס!!! הוא
הרי ודאי יפגע מאוד!! מה, אני אפיקורס?!!! אנחנו הרי כולנו שרים בהתלהבות: אנחנו
מאמינים בני מאמינים!!

 

רבי נחמן מברסלב זי”ע אמר
פעם: אצל העולם אמונה זה מהדברים הקטנים!! אצלי האמונה זה מהדברים הגדולים!!

 

והסביר ר’ לוי יצחק בנדר
ז”ל: כי אצל העולם זה נראה כאילו אמונה זה מהדברים הפשוטים, כי הרי לכאורה
לכולנו יש אמונה!! אנחנו הרי מאמינים בני מאמינים, ולכן לא כל כך עובדים על זה
להשיג עוד אמונה ועוד אמונה!! אבל רבנו רבי נחמן בא ואומר:
דע לך שאמונה זה מהדברים הגדולים מאוד!! וצריך הרבה לחפש
עצמו כל הזמן האם אכן יש לי אמונה?!!

 

היה זה בראש השנה של שנת
תק”ע, ואצל רבנו ישבו אז גם מגדולי תלמידיו, כמו ר’ יודל ור’ שמואל אייזיק!!
ורבנו אמר לכל אחד: “וצריך כל אחד ואחד לחפש עצמו איך הוא אוחז באמונה!!
ווי האלט איך ביי אמונה”!!
(עיין היטב ליקו”מ חלק ב’ תורה ה’).

 

כי צריך כל אחד לחפש עצמו, בלבו
פנימה, האם אכן יש לי בלבי פנימה אמונה ברורה ש’נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך
שכר פעולתך’?!!! האם ברור לי באמונה ברורה ‘לפני מי אתה עמל?!!!

 

לכן, דבר ראשון זה לחפש עצמו,
ולבדוק עצמו טוב, האם יש לי כוחות להתגבר על האפיקורסות שבלבי פנימה?!! והיכן אני
יכול להשיג את הכוחות הללו על מנת להתגבר על האפיקורסות שבלב פנימה!! איך אוכל
להגיע ללב טוב!! ואיך אוכל להתרחק לגמרי מהלב רע!!

 

ר’ נתן מברסלב, בספרו ליקוטי תפילות,
מבקש הרבה: רבוש”ע! תן לי אמונה!! והמתנגדים היו אומרים: הנה, הוא
עצמו מודה בכך שאין לו אמונה!! כי הרי מבקש: תן לי אמונה!!

 

אבל האמת היא, שר’ נתן ידע בעומק
הלב כמה מדרגות רבות יש באמונה!! ועל זה היה מבקש ומתחנן: רבוש”ע! תן לי
אמונה!! האר לי את האמונה!!

 

*  *  *

 

רבנו ר’ נחמן מברסלב
זי”ע מבאר
(בליקו”מ ח”א תורה ס”ב) ששורש היניקה של כוחות הרע, של
היצר הרע, נובע בין היתר גם מתוך המחלוקת שיש בתוך התורה שבעל פה, בין התנאים
והאמוראים בענייני הלכה!!

 

כי היצר הרע יונק משם כוחות, לומר:
הנה, גם בין הצדיקים יש מחלוקת!! ולכן האפיקורסים בדרך כלל תולים עצמם באותם
המחלוקת שבין הצדיקים, ואומרים: מה, רק להם מותר לחלוק אחד על השני? גם אנחנו יש
לנו דעה!! גם לנו מותר לחשוב אחרת מהם!! ומזה יונק היצר הרע כוחותיו, ומכניס
ספיקות בלב האדם, ונתקיים באדם ‘חלק לבם’ – כי לבו נחלק פנימה, לצד הרע של חלל
השמאלי שבלב ששם מדור היצר הרע!!

 

והרי חז”ל אומרים: ‘בכל לבבך’
– בשני יצרך!! שצריך לעבוד את השם יתברך גם עם היצר הרע שבלב!! אבל איך אפשר
להכניע את האפיקורסות שבלב? את היצר הרע שבלב?!! אומר לנו רבנו הקדוש שם: שעל
ידי לימוד ההלכה הפסוקה, שזה ההכרעה של המחלוקת שבין התנאים והאמוראים, בזה
מכניעים את כוח היניקה של היצר הרע!!

 

כי לכל מחלוקת של התנאים והאמוראים
יש מקום בשורש למעלה, כי ‘אלו ואלו דברי אלוקים חיים’!! אבל למעשה, יש
הכרעת ההלכה, כפי כללי ההלכה המסורים לחכמי ישראל, ויש שלום בין התנאים, כי השלום
זה הסוד של הכרעת ההלכה!!

 

לכן, רק כאשר מגיעים להכרעת
ההלכה, שהיא השלום בין החכמים, רק אז מתחזקת האמונה שיש לנו בעניין אמונת חכמים,
כי מתברר שגם אחרי כל המחלוקת והסברות לכאן ולכאן, בכל זאת יודעים לפי המסורת איך
להתנהג על פי כללי ההלכה, וכל זה גורם לחזק גם את האמונה בהשם יתברך!!

 

כי אמונת חכמים מאיר גם את האמונה
בהשם יתברך, שזה סוד הכתוב: ‘ויאמינו בד’ ובמשה עבדו’ – שכל האמונה בהשם
תלוי באמונה במשה עבדו, בצדיקים שבכל דור ודור!! כי ‘גם בך יאמינו לעולם’!!
כי ‘בא חבקוק והעמידתו על אחת וצדיק באמונתו יחיה’!! כי בכוח הצדיקים מחיים
ומאירים את  האמונה!!

 

לכן צריך להשתדל מאוד ללמוד
הרבה פסק הלכה, שהוא הכרעת השלום בין המחלוקת של התנאים והאמוראים.

 

במיוחד כאשר לומדים בגמרא ובמשניות
מחלוקת בין התנאים והאמוראים, צריך לעיין גם בקיצור העניינים של פסק ההלכה!!
כפי שאכן זכינו וגם רבני זמננו מחזקים מאוד את העניין של לצרף יחד עם לימוד ה’דף
היומי’ גם את הלימוד של פסק ההלכה, לבדוק ולעיין בהכרעה של ההלכה!! כי כאשר יש
פסק הלכה, כאשר יש הכרע לשלום, הכרעה של המחלוקת, זה גורם גם לבטל את המחלוקת של
היצר הרע שבלבו!!

 

כי ה’ודע מה שתשיב לאפיקורס’
נובע גם מהתוצאות של השלום שבין התנאים והאמוראים!! שזהו ההכרעה של ההלכה!! הפסק
הלכה!! לכן הר”ת של ו’דע מ’ה ש’תשיב ל’אפיקורס
הוא: שלו”ם!!

 

כי על ידי השלום של פסק הלכה, זה
מביא כוח לדעת  איך להשיב לאפיקורסות שבלבו
פנימה!!

 

וזה גם סוד הפסוק: ‘אודך ביושר
לבב בלמדי משפטי צדק’. כי רק כאשר יש לאדם את ה’משפטי צדקך’!! את
ההכרעה של המחלוקת!! את הפסק הלכה!! שהוא, כאמור, השלום שבין התנאים, על ידי זה
מתקיים בו: ‘אודך ביושר לבב’!!

 

כי לפני זה, כאשר היה לו רק את
הלימוד של מחלוקת התנאים והאמוראים, עדיין היה לו חלוקת הלב, עדיין היה מקום
לאפיקורסות שבלבו, ‘חלק לבם’, ולא היה לו את ה’בכל לבבך’ – בשני יצריך!! לא היה לו
עדיין את הכוח של ‘אודך ביושר לבב’!! לא היה לו עדיין את ה’לב טוב’!! כי היה עדיין
אחיזה ליצר הרע שיהיה לו גם את ה’לב רע’!! והרי העיקר זה לב טוב ולהינצל מלב רע, להינצל
מהיצר הרע שבחלל השמאלי שבלב!!

 

ואיך מגיעים לזה? איך מגיעים
ל’אודך ביושר לבב’ – זה על ידי ‘בלמדי משפטי צדקך’!!

 

לכן רבנו, ר’ נחמן מברסלב,
החשיב מאוד את לימוד ההלכה!! ושמירת ההלכה!!

 

רבנו אמר פעם: אתם יכולים ללמוד
את ספרי ולפרשו איך שאתם רוצים, אבל בתנאי אחד: שלא מקמטים, שלא משנים, אפילו סעיף
קטן של ההלכה!!

 

כמי שאומר: אני נותן לך רשות לומר
בספרי כל פשט שתרצה, כל פירוש שרק יעלה על לבך!! אבל דבר אחד הנך צריך להיזהר: שכל
פשט שרק תאמר, וכל פירוש שרק תפרש, צריך שזה לא יסתור, חלילה, אפילו סעיף קטן
בשולחן ערוך!!

 

ר’ נתן מברסלב אמר פעם: יש לנו ג’ דברים
ברורים, שהם כפסק הלכה ברור, לכל אחד מהמתקרבים לרבנו, והם: א. לימוד פסק
הלכה כל יום!! ב. התבודדות ושפיכת הלב והנפש לפני השם יתברך כל יום!! ג.
בראש השנה צריך להתאסף באומן ליד קברו של רבנו ולהתפלל שם!!

 

כי לימוד ההלכה וקיום ההלכה זה
כלול במה שאומר ר’ אלעזר: הוי שקוד ללמוד תורה!

 

שקוד ללמוד פירושו: תלמד בשקדנות,
בזריזות, בהתמדה, תשקוד על לימודך עד שתברר בבירור היטב את כל פסקי ההלכה שבתורה!!

 

ועל ידי זה תזכה לדעת איך להשיב
לאפיקורוס!!

 

אבל לא רק לאפיקורס שברחובות!! לא
רק לאפיקורס שבאוניברסיטאות!! לא! אלא גם, ואולי בעיקר, לאפיקורוס שבלבך פנימה!!

 

כי בכוח הבירור שיהיה לך בלימוד
פסק ההלכה, שזה, כאמור, השלום שבין התנאים, מזה יהיה לך כוח לענות לאפיקורסות שבלב
האדם!! כי יהיה לך ידיעה ואמונה ברורה של:

 

דע! לפני מי אתה עומד!!

 

דע! לפני מי אתה עמל!!

 

ויהיה לך ברור כשמש בצהריים ש’נאמן
הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך’!!

 

 

א ליכטיגער שבת

 

מוטה

 

 

כתיבת תגובה