פניני באר בשדה על חשיבות ומעל סעודת ראש חודש וסעודת סיום

  • Post author:
  • Post category:מאמרים
Print Friendly, PDF & Email

לרגל סעודת ראש חודש וסעודת סיום לעילוי נשמת אבי מורי הכ”מ ר’ חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון ז”ל פראנק. לשמחת הסיום של לימוד ספר ליקוטי מוהר”ן מחזור ה 16 שנערכה לכלל בחורי אנ”ש מכל רחבי ארץ ישראל בליל ראש חודש כסליו ה’ תשע”ג – בעיר ביתר

לעילוי נשמת אבי מורי
הכ”מ

ר’ חייים יהודה לייב בן
ר’ נחום יצחק שמעון ז”ל

 

גודל
מעלת וחשיבות סעודות המצוה של סעודת ראש חודש וסעודת סיום

                                                     

שמחה
גדולה היום אצל כלל חסידי ברסלב, שמתאספים יחד בכל מקומות פזוריהם לשמוח יחד
בשמחת סעודת ראש חודש המשולבת יחד עם שמחת סיום הלימוד בספר הקדוש ליקוטי
מוהר”ן – במחזור ה 16 של לימוד עמוד היומי.

 

בנ”ך
ותלמוד בבלי וירושלמי, ספרי פוסקים דרש ומנהג, מצאנו ראינו הרבה סעודות שמוגדרים
בשם: סעודת מצוה.

 

אחד
מתוך סעודות המצוה המפורסמות היא סעודת ראש חודש… וכדלהלן:

 

*  *  *

 

בברסלב
ידוע, שהיה לו לרבנו הקדוש מוהר”ן זי”ע ספר בשם ספר הנשרף…

 

‘ספר
הנשרף’
היה מחולק לארבעה חלקים, והיו ממנו שני העתקות,
היינו, העתק אחד של כתב יד רביז”ל, והעתק השני של כתב יד
מוהרנ”ת, שהעתיקו, בשני פרקי זמן.

 

כששאלו
פעם את מוהרנ”ת האם זוכר הוא מה שהיה כתוב ב’ספר הנשרף’, ענה ואמר:

 

“תאמינו
לי שלא הבנתי בזה שום דבר, רק זאת אני יכול להגיד לכם אם היה הספר נדפס היה כל
העולם מתבטלים לרביז”ל כי היו רואים גדולתו”…

 

ר’
לוי יצחק בנדר
ז”ל היה רגיל לספר שג’ דברים גילה מוהרנ”ת
שהיה מדובר בהם בספר הנשרף:

 

א.
גודל מעלת הכנסת אורחים ובמיוחד הצעת המיטה לאורח.

ב.
גודל מעלת ראש חודש ובמיוחד סעודת ראש חודש, וזה גם מסוגל לבנים.

ג.
הדבר השלישי נשכח…

 

בשם
ר’ נחמן מעמרובער היו אומרים: היות שלא יודעים לומר אם כוונת רביז”ל
על עניין סעודת ראש חודש שזה מסוגל לבנים – האם כוונתו היה להולדת הבנים…
או לגידולם וחינוכם… הרי שצריך להתפלל שבכוח וזכות סעודה זו נזכה גם להיפקד בדבר
ישועה ורחמים בזרע של קיימא… וגם שנזכה לגדל את צאצאינו וצאצי צאצינו ללמוד
וללמד לשמור לעשות ולקיים מתוך שמחה אהבה ויראה.

 

ידוע
שר’ מאיר מטפליק מגדולי תלמידי מוהרנ”ת היה זהיר ביותר לערוך בכל ראש
חודש סעודת ראש חודש מכובדת, ובה הזמין גם את אנ”ש לסעוד עמו יחד…

 

*  *  *

 

יש
כמה שיטות לבאר את מקור חשיבות סעודה זו. האם זה נובע ממה שהיו נוהגים לעשות
סעודות גדולות לצורך דירבון העדים שבאו שיבואו להעיד על ראיית הלבנה… או שזה
לצורך להאיר לנו על גודל הזכות של קרבן המוסף של ראש חודש וכפרת העוונות שבאה
בעקבותיו… או שזה שווה לשבתות ומועדי השנה
(ועיין באריכות בספר ‘אתקינו
סעודתא’ מר’ אריה הכהן פלשניצקי).

 

כבר
בזמן שבית המקדש היה קיים וכשהיו עדיין בית דין מקדשים את החדש ע”פ הראיה,
היו מתכנסין בחצר גדול בירושלם. בית דין היו בודקים
 את
העדים, וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהיו רגילים לבוא
(ר”ה כ”ג.) וזו
היא סעודת מצווה של עיבור החודש האמורה בכל מקום
(ועיין שמואל א כ
בעניין סעודת שאול ודוד ביום ראש חודש. ועיין עוד סנהדרין ע. שבן סורר שאכל
את הבשר והיין לסעודה זו אינו נעשה בן סורר ומורה… ובירושלמי סנהדרין ח ב
כתבו שאף לווין בריבית לצורך סעודת מצוה זו… ועיין שם עוד שר’ יוחנן היה נכנס
ללקט את הפירורין שנשאר מסעודה זו ואוכלו להראות חביבות סעודה זו… ועיין עוד רמב”ם
קידוש החדש ג ז, שולחן ערוך אורח חיים קנא ד).


ובספר
הכלבו
(ראש חודש מג) כתב:
נהגו כל ישראל לעשות סעודה גדולה בראש חודש משאר ימים מפני כבוד היום שהוא כפרה
לישראל כמו שאמרו
(חולין ס) הביאו עלי כפרה שמיעטתי את
הירח…

 

מצוה
להרבות בסעודת ראש חודש
(שולחן ערוך אורח חיים תיט א). בחידושי
הרי”מ
(שבת שכד) כתב
שיש ליזהר בזה ביותר, וכן בסעודת מלווה מלכא, היות שזה סימן שלם בספר השולחן
ערוך… והמחבר לא הכליל את זה בסעיף בודד בתוך איזה סימן, רק עשה מזה בעצמו סימן
שלם בשולחן ערוך, להראות את חביבותו וחשיבותו…
(עיין גם ילקוט
גרשוני ש א)
ובשם ר’ שלמה’קה מקרלין והחוזה מלולבין ועוד
צדיקים אומרים שעל זה נאמר: “עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים”… כי
אלו הם שני סעיפים וסימנים שלמים בשולחן ערוך…

 

ובחידושי
הר”ן
(שבת כד) כתב בשם ר’ יהונתן
שחייב לקבוע סעודה על הפת ולברך ברכת המזון
(ועיין חרדים יד
ה, רמב”ם נדרים ג, ועיין עוד אורחות חיים תיט. ובמשנה ברורה
תיט כתב שמעיקר הדין אפשר גם בלי פת, ובשערי הציון בשם האור זרוע
כתב דטוב יותר לכתחילה שיאכל פת לשם סעודת ראש חודש.  וכ”כ הפרי חדש).

 

ויזהר
לכבד את סעודת ראש חודש, ויהיה מיסב בדרך כבוד
(בן איש חי ויקרא שנה ב
י).
וצריך לאכול דרך כבוד כמו בשבת (כף החיים תיט ה)
וכמו
ביום טוב
(עיין דרכי חיים ושלום תפט לאב”ד מונקאטש,
ועיין בספר מנהגי ארץ ישראל ראש חודש ז).

 

ובטור
(תיט)
מביא
בשם הפסיקתא שכל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ
ממה שמוציא בשבתות וימים טובים וראשי חדשים וחולו של מועד. ובסידור ר’ שבתי מביא:
מי שיש סיפק בידיו ירבה בסעודת ראש חודש ביתר שאת כמו בשבת. ובעל הקהילות יעקב
היה מהדר לשתות יין בכל ראש חודש ולתת לכל בני המשפחה לשתות, וכל זה בכדי להבליט
היותו ראש חודש
(תולדות רבנו שח). ויש
שנהגו להדר לאכול בו בשר
(דרכי חיים ושלום תרסו).

 

ויש
כתבו שיש עניין גדול לארח עניים תלמידי חכמים בביתו לסעודת ראש חודש. ור’ חיים
פלאג’י
(לד סג) מוסיף: שהוא דבר גדול שיהיה לו
הצלחה בכל החודש… ובחנוני נא בזאת… המארחים תלמידי חכמים ועניים בתוך ביתו
בראש חודש…

 

ובספר
פרי חדש
(תיט) כתב שיש נוהגים להלדיק נרות
לכבוד סעודת ראש חודש.

 

ובספר
יסוד ושורש העבודה
(שער תשיעי ב) כתב
שיש עניין להדר להיות לו בגד מיוחד לכבוד ראש חודש כי אף בראש חודש מקבל האדם נשמה
יתירה…
(ועיין עוד סידור נהורא השלם מעלת ראש חודש קע.
ובכף החיים תיט ו.  ולטוב יזכר אבי
מורי הכ”מ ר’ חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון פראנק
ז”ל, שהלבוש, בכלל, תפס אצלו מקום של כבוד ממש. הוא היה רגיל להלביש עצמו בכל
יומא דפגרא עם בגד מיוחד. היו לו בגדים מיוחדים לימי חול הרגילים, ובגדים שונים
לימי שבת, ועוד בגדים אחרים בצבעם ובמראם וביופיים לימי יום טוב, וגם בגדים
מיוחדים לכל ימי ראש חודש, למוצאי השבתות, ולימי חול המועד. היו שסיפרו, שהוא
עצמו גילה אזנם, שהחביא בבית שטריימל מיוחד ובגדים מיוחדים שהיה ממתין ומצפה
ללובשם מיד בביאת המשיח!).

 

והספר
יפרח בימיו צדיק
(ענייני ראש חודש) מביא
בשם ר’ צבי הירש מזידיטשוב שמי שיש לו מחלה בתוך ביתו יקפיד על סעודת ראש
חודש, שבכוחה אפשר לבטל את כל המחלות… וכפי שאמרו חז”ל שיש מחלות כמניין “תוצאות”,
וזה מרומז ב: סרח בת אשר… כי סר”ח זה ראשי תיבות ס’עודת ר’אש ח’ודש…
שבכוח זה מסירים ב”ת אש”ר… את כל ה’תוצאו”ת’ של כל המחלות…

 

*  *  *

 

והנה,
כאמור, ליל ראש חודש זה, משולב בו גם שמחת הסיום הגדול של הספר הקדוש ליקוטי
מוהר”ן… שלמדו יחד אלפי חסידי ברסלב מנער ועד זקן… ובערב זה התכנסו
לכאן מאות בחורי אנ”ש צעירי הצאן שגם הם נטלו חלק ונחלה בלימוד העמוד היומי
והגיעו ברוך ד’ לכלל סיום מחזור זה…

 

מסורת
בישראל: כשמסיימים מסכת נוהגים להדר במצוה ולשמוח ולעשות סעודה ונקראת סעודת מצוה
(עיין
רמ”א יורה דעה רמו כו. ועיין בספר אוצר כל מנהגי ישורון 121).

 

ובמסכת
שבת
(קיט) אמרו: אמר אביי תיתי לי דכי חזינן
צורבא מרבנן דשלים מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן.

 

ומשמו
של ר’ חיים קנייבסקי שליט”א מביאים, שמקור עשיית שמחה וסעודה בסיום
ספר ומסכת הוא מדברי הירושלמי
(פסחים י ה) המתחיל
במצווה אומרים לו גמור…

 

ובפתחי
תשובה
בשם החוות יאיר כתבו: שאפשר לשמוח גם ביום
שלאחריו, וגם כמה ימים שלאחריו…
(עיין ערוך השולחן יורה דעה
רמו כו, והרא”מ שך זצ”ל סיפר שבעיירות ליטא בעת שעשו סיום
הש”ס עשו משתה ושמחה ולבשו חג שבעה ימים וגם הנשים רצו להשתתף בשמחה זו ואפו
מאפה ובשלו תבשילין).

 

וגם
כאשר מסיימים כל ספר קודש עושין סיום
(עיין במשנה הלכות
ו קסו. וכן הוא גם לשון התפלה אחר הסיום: כן תזכני להתחיל מסכתות וספרים אחרים
ולסיימם… ועיין טעמי המנהגים, הילולא דרשב”י, קונטרס אחרון ל, שהיו
עושים סעודת מצוה לגמר סיום לימוד ספר הזוהר).

 

ובספר
ים של שלמה
(בבק קמא סוף פרק מרובה) כתב
שגם אלו שלא סיימו, מצוה רבה שישמחו יחד עם המסיימים…

 

ואפילו
אבל, בתוך י”ב חודש על אביו ואמו, מותר לו להשתתף בסעודת מצוה זו, וכל שכן אם
גם הוא סיים את הספר
(עיין היטב ש”ך בשם מהר”מ מינץ
יורה דעה רמו כז ועיין ב”בית לחם יהודה” בשם הב”ח).

 

*  *  *

 

ולסיום
נציין פרפרת נאה ששמעתי מר’ יעקב מאיר שכטר שליט”א:

 

בספרים
כתוב ששמו של ראש כוח הטומאה הוא כידוע: סמא”ל… ובספרים כתוב שהראשי תיבות
של שמו זה: ס’עודת מ’צוה א’ין ל’עשות… או: ס’יום מ’סכת א’ין ל’עשות…

 

וזה
תמוה מאוד: כי מה לו לסמא”ל להתנגד כל כך נגד סיום מסכת וסעודת מצוה. בשלמא
מצוה עצמה ולימוד התורה עצמו ניחא שבוודאי ברצונו למנוע, אבל סעודת מצוה וסיום
המסכת מה איכפת לו כל כך, אדרבה, הרי בעת הסיום והסעודה יש לפעמים גם הרבה ביטול
תורה ותפלה, ואפשר, חלילה, להיכשל אז בדבר עבירה…

 

והעניין:
כי חז”ל כי כבר גילו לנו שהסמא”ל הוא השטן והוא היצר הרע והוא המקטרג
והוא גם המלאך הממית… הוא מסית אותנו כאן למטה להיכשל בדבר חטא ועוון, והוא גם
עולה ומקטרג עלינו במרומים… וגם בא לעשות את שליחות העונש, חלילה…

 

והנה,
על הכל יש לו כוח לקטרג. כי גם כאשר אדם מוציא ממון על מצוה יכול עדיין המקטרג לקטרג
ולהוכיח בשמים שאדם זה גם מוציא ממון על דבר עבירה… וגם כאשר האדם שמח בשעת
המצוה עדיין יש לו מקום לקטרג שהנה אדם זה יכול גם לשמוח כשעושה, חלילה, דבר עבירה…
אבל על דבר אחד אחד אינו יכול לקטרג, ונסתתמים לגמרי כל טענותיו ודבריו… וזה,
כאשר אדם עושה מצוה והוא קורא לכל חבריו וידידיו באשר הם ואומר להם: חבריי! בוא
יחד לשמוח איתי על השמחה הגדולה שיש לי בעשיית מצוה זו… על זה אין לו שום קטרוג…
כי עוד לא מצאנו את הרשע הטיפש הזה שיעשה איזה עבירה וילך ויקבץ את כל חבריו וידידיו
ויאמר להם: חבריי! בואו לשמוח יחד איתי בשמחת העבירה שעשיתי…

 

ולכן
שמו צועק מתוכו: אל תעשה עסק ועניין מסעודת סיום ומסעודת מצוה…

 

כמה
שמחה היא לנו, אם כן, שאנחנו כעת מתכנסים יחדיו לשמוח בשמחת ראש חדש שבו מכפרים
עלינו בשעירי חטאות ראש חודש, ויחד עם זאת בשמחת הסיום של לימוד הספר הקדוש ליקוטי
מוהר”ן, שבכוח שמחה זו נזכה לסתום לגמרי את קטרוגיו וטענותיו של המקטרג הגדול
ולהמליץ טוב בעד כולנו כאחד, לזכות יחד לאור פני הוי”ה בביאת משיחנו במהרה
בימינו…

 

*  *  *

 

והיה
אם ישאל השואל וכי איך אפשר לי לשמוח בשמחת הסיום מאחר וגם כאשר למדתי וסיימתי את
הספר אבל מי יכול לומר שהוא אכן סיים והבין את כל הספר על בוריו ועומקו, גובהו
וריבוי סודותיו?!… וכי לזאת יקרא: סיום?!…

 

בספר
קול אליהו מובא רמז נפלא שיכול לשפוך אור גם על התמיהה הנ”ל, כי הנה,
אותיות: סיו”ם… כאשר נמלא אותו: סמ”ך יוד וו מם… הרי
שנראה מיד, איך שהגימטריא של אותיות הנסתרות הם בדיוק כמו האותיות הנגלות… לומר
לנו שהגם שלמדנו ונגענו רק בקצה של הספר, בנגלה של הספר, מעלה עליו הכתוב כאילו
למד והעמיק גם בנסתר, בעומק, ברזין ובסודות של הספר…

 

וכבר
כתב רבנו הקדוש זי”ע בספר שיחות הר”ן
(כח):

 

ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים
וללמוד כולם, כדי שיהיה בכל מקום.

 

כמו שנמצא אצל השרים הגדולים, שהולכים ועוברים
במדינות, ומוציאים הוצאות רבות על זה, כדי שיוכל אחר כך להתפאר ולומר שהיה
במדינות, כמו שדרך השרים להתפאר ולומר הייתי בוורשה, וכיוצא בזה.

 

כמו כן, ראוי שיהיה האדם בעולם הזה בכל המקומות
הקדושים של התורה, כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא, שהיה בכל מקום, דהיינו בכל הספרים
הקדושים.

 

ולעתיד, בעולם הבא, מזכירים אותו כל מה שלמד בעולם
הזה.

 

*  *  *

 

והיות
שמן השמים סיבבו ששמחת סעודת ראש חודש ושמחת סיום המחזור הנוכחי של
לימוד היומי של הספר הקדוש ליקוטי מוהר”ן יהיה גם לזכרו ולטובת נשמתו של
אבי מורי הכ”מ, ר’ חיים יהודה לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון
פראנק ז”ל. אכתוב כמה גרגרים, של זיכרונות נעימים, שיהיה מכך התעוררות
והתחזקות לבחורי אנ”ש, ובכך נקים מצבת זיכרון ליראי ד’ ולחושבי שמו, שיהיו כל
ההתעוררויות הללו גם לטובת נשמתו בעולם העליון.

 

אבי
מורי ר’ חיים יהודה לייב פראנק, נולד בכו’ תשרי ה’תש”ד. לאביו רבי נחום
יצחק שמעון ז”ל. בשכונת שערי חסד בירושלים. ולאמו מרת אסתר
ביילא בת רבי בנימין הכהן ז”ל שהיה מצדיקי וקנאי ירושלים.

 

המשפחות
של אביו ואמו, היו שייכים למשפחות המיוחסות והמכובדות של הציבור הליטאי בירושלים
(ושרשם ויחוסם מקובנא שבליטא).

 

ר’
נחום יצחק התקרב  בצעירותו לחסידות ברסלב
(גם בהשראתו ובהשפעתו של רבי העשיל פרנקל וקבוצת המקרובים בשכונת שערי חסד
דאז, וביניהם: ר’ משה רוזנטל ור’ יום טוב זלוטניק ועוד…).

 

כאשר
אביו של רבי נחום יצחק, רבי זאב פראנק, בעל ה’תולדות זאב’ התנגד
לכך, החליטו לשאול בעצת ה’חזון איש’… וה’חזון איש’ כאשר שמע נימוקו של ר’
נחום יצחק שספרי רבי נחמן והתפלה בבית הכנסת ברסלב גורמים לו יראת שמיים והתעוררות
והתלהבות, אמר לו שאין בכך משום חסרון בקיום מצוות כיבוד אב.

 

*  *  *

 

אבי
מורי קיבל את שמו, יהודה לייב, על שם דודו, אח אביו, שנפטר בגיל 19. מתמיד
עצום היה, בעל מוח חריף ביותר, ורבני ירושלים ראו בו גדולות ונצורות, אבל לדאבון
לב נפטר, כאמור, בצעירותו.

 

ר’
נחום יצחק קרא, כאמור, לאבי מורי על שמו, יהודה לייב, והיות שנפטר צעיר
לימים הוסיף עליו את השם חיים, ויהי לפלא שכמספר חיי”ם – כך
היו ימי חייו…

 

*  *  *

 

כבר
בנערותו ובצעירותו ניכרו בו באבי מורי סימני גדלות, הן בלימוד התורה ואהבת התורה
והן ביראת שמים גדולה. הוא זכה בעקבות כך גם לקבל פרס מהתלמוד תורה ב’עץ חיים’,
שם למד, והוא הצטרף עם עוד כמה בודדים לנסיעה ל’חזון איש’, לימים סיפר
שה’חזון איש’ כאשר בחן אותו ונהנה מתשובתיו נשקו על ראשו.

 

אבי
מורי סיפר פעם, שכאשר רבי זאב, הסבא שלו, בחן אותו פעם בילדותו, ולא זכר כל
פרט, אמר לו הסבא: אה, היות שחסיד אתה, כנראה שהינך חושב שאסור להנות מהנאת
הלימוד, כי בכך יש אולי פגם כלשהו של ‘לא לשמה’…. דע לך שההיפך הוא הנכון,
ה’לשמה’ האמיתי היא להרגיש את המתיקות שיש בתורה ובכך תזכה לזכור כל פרט…

 

*  *  *

 

בבחרותו
למד בישיבות ‘פרשבורג’ ו’טשעבין’ שהיו אז באזור קטמון. הוא
ניצל את המציאות הזאת לעבודת ד’ יומם ולילה, כאשר היה רגיל לשהות הרבה מאוד בין
חבורת העובדי ד’ בבית הכנסת ברסלב בקטמון.

 

רגיל
היה לבוא לשם גם בכל לילה ולישון על הספסל, כאשר הוא שם את ראשו על השולחן, מבלי
לשכב בפישוט ידיים ורגליים על הספסל… וכך היה לו קל יותר לקום בשעת חצות
לילה… ולצאת לשדות שמסביב לקטמון, לקיים שם את ההנהגה של עצת
ההתבודדות כנהוג בין העובדי ד’ אצל אנ”ש חסידי ברסלב.

 

יחד
עם העובדי ד’ שם, ובתוכם חמיו לעתיד הרב הצדיק ר’ שמואל שפירא זצ”ל,
היה קם כל לילה ומנצל את השעות הללו לעבודת השי”ת. ובכדי שאמו לא תבחין שאין
הוא יושן בלילות על המיטה, היה רגיל לקחת את בגדי הלילה שלו ולהניחם ולקפלם יחד עם
בגדיו המקומטים של ר’ נחמן שותק ז”ל, ששהה בתמידות בבית הכנסת ברסלב
בקטמון, ובכך היתה מתקבלת הרושם על הבגדים כאילו והם כבר מקומטים לאחר שכבר ישנו
עם זה…

 

חמיו
לעתיד, הרב הצדיק ר’ שמואל שפירא זצ”ל, שם עליו עין לטובה בתקופה זו,
בכל אותם השנים שהיה מסתובב יחד עמו, ועם שאר העובדי ד’ בכל עבודתם בקודש בכל
ענייני עבודת ד’, הן בבית הכנסת ברסלב בקטמון והן במאה שערים, ובשדות ויערות,
ובקברי הצדיקים ומקומות הקדושים, והיה רגיל לקבוע איתו סדרי לימוד במשנה וגמרא
ולימוד הפוסקים ובספרי רבנו ותלמידיו.

 

בימי
בחרותו הוא גם למד תקופות מסוימות בישיבת ‘נובהארדוק’ ברחוב שמואל הנביא
בירושלים, וגם בישיבות ‘ברסלב’ בירושלים ובבני ברק.

 

חבריו
מאותם הימים, שלמדו אתו באותם הימים במסגרות הנ”ל, מספרים הרבה על כך איך
שזכור להם לטובה עבודותיו בקודש, על פי דרכי רביה”ק, יומם ולילה, ואיך שהיה
משתדל מאוד להתחבר תמיד לכל הבחורים הצעירים, ולהכניס גם אותם בכל ענייני עבודת
השי”ת.

 

*  *  *

 

הוא
היה רגיל בתקופת בחרותו להסתופף הרבה ליד קברי הצדיקים, בירושלים ובגליל.
הוא קיבל פעם מאביו כמה אגורות על הצטיינותו והוא מיד ניצל אותם בכדי לנסוע למירון.

 

סיפר
אחד המנחמים: היה זה בשנת תשי”ח, הוא עבד אז כאחד מהפעילים של ‘יד לאחים’,
ויצא לו להיות פעם באזור מירון, ועלו הוא וחבריו באמצע הלילה לציון הרשב”י,
הכל היה שם ריק ושמם… ומצאו שם רק את אבי מורי כשעומד ליד הציון ובוכה וצועק
בשאגות רמות בתפלה ותחנונים… והוא אז רק כבן 14 שנים…

 

רגיל
היה באותם הימים לשהות באתרא קדישא מירון הרבה פעמים במשך השנה: בכל ערב ראש חודש,
ומל”ג בעומר עד אחרי חג השבועות, ומלפני ראש השנה ועד לאחר יום הכיפורים…

 

גיסו
ר’ נתן דוד שפירא סיפר בשמו של ר’ שמואל צ’צ’יק שכאשר היה אבי מורי
בגיל בר מצוה הלך להתבודד לפעמים כשש שבע שעות במערות הסנהדרין שבירושלים.

 

*  *  *

 

מיד
לאחר נישואיו, כאשר פנה אליו ר’ בעריל אוירבאך שברצונו שיארגן שיעור
לאברכים בלימוד תורת הקבלה מטעם ישיבת ‘שער השמים’. עלה על דעתו שיש כאן
כבוד גדול לשם רביז”ל בעולם… והוא מיד ארגן חבורת אברכים צעירים מתוך חבורת
אנ”ש, ללימוד הקבלה, ביניהם ר’ יעקב מאיר שכטר ור’ משה קרמר,
בתחילה התקיים הלימוד בביתו, ואחר כך זה עבר לישיבת ‘שער השמים’. הוא שימש תחילה
כראש החבורה וצלל במים אדירים מים עמוקים בתורת הסוד, ולכבודו של חברו וידידו
באותם הימים, שהיה מבוגר ממנו בכמה שנים, ר’ יעקב מאיר שכטר, הוא נתן והעביר לו את
הכבוד להיקרא ולהיות ראש החבורה והמגיד שיעור.

 

הוא
גם ארגן אז לכמה שנים חבורה של אברכים צעירים מתוך חסידות ברסלב שילמדו קבלה
בישיבת ‘אהבת שלום’ שהיתה אז בתחילת דרכה בראשותו של ר’ יעקב הלל.  גם את גיסו ר’ נ.ד.ש הכניס אז ללימוד תורת
הקבלה בקובעו איתו חברותא בכל יום שישי כשעה לפני הדלקת נרות שבת, במרתף של בית
הכנסת ברסלב מאה שערים…

 

חברותות
רבות היו לו באותם השנים בלימוד הנגלה והנסתר ובספרי רבנו ותלמידיו, חלק גדול של
לימוד החברותות התקיימו גם בביתו… והיה זה מחזה נפוץ, מרגש ומתוק גם יחד, אצל
בניו ובנותיו באותם הימים, לשמוע את אביהם מתענג בלימודו, לבד, או עם חברותות,
בשעות הלילה ולפנות בוקר בתוך הבית.

 

*  *  *

 

היה
זה מחזה יום יומי, לראות את אבי מורי יושב שעות רבות עם הגמרות הגדולות הפתוחות,
רמב”ם טור ושולחן ערוך, ספרי ראשונים ואחרונים, וצולל בימה של תורה, ומעלה את
כל הגיגיו על גבי כתב. אם זה באמצעות כתב ידו, שהיה זה כתב יופי ונדיר בהידורו, על
גבי גליוני הספרים… ואם זה על גבי פתקים גדולים, וגם קטנטנים… שהניחם בתוך דפי
הגמרא והשולחן ערוך, ואם זה באמצעות תקתוקם על גבי מדפסת שהיה ברשותו באותם הימים.

 

מראה
נפוץ היה לראותו יושב בתוך כל ההמולה הגדולה של הבית, גם בערב שבת אחר חצות היום,
כאשר כל הבית עדיין כמרקחה לקראת שבת… והוא, בשלו, כבר יושב עם הגרביים הלבנות,
אחרי טבילת המקוה ואחרי גזיזת הצפרניים, וגם אחרי אמירת שניים מקרא ואחד תרגום
ואחרי עיונו בתוך דברי העמק דבר של בעל הנציב, שהיה חביב עליו עד
למאוד, וכך היה יושב בישוב הדעת נפלא, עם הספרים הפתוחים, וכותב וכותב וכותב
וכותב…

 

אהבתו
ללימוד התורה היה נפלא ביותר. ומתנת שמים שזכה לה של ישוב הדעת מבלי להתבלבל מכל
הסובב אותו, גם זה היה נפלא ביותר… בכל מקום בואו, בשבתו בביתו ובלכתו בדרך,
בהגיעו לערוך ברית מילה ועריכת חופה וקידושין, ובכל זמן של שמחת צאצאיו, ברגע
שהתברר לו שיש עוד קצת זמן פנוי, מיד חיפש את הספר שבו היה שקוע בתקופה זו, והיה
מתיישב לו בצד, וצולל שוב בסוגיא בו הוא מונח באותם הימים…

 

כל
סעודה של שבת ויום טוב, וכל יומא דפגרא, ובכל זמן של שמחה משפחתית, היו הסעודות
מתובלים בשיחה ערה עם חידושי תורתו, אם זה בפרשת השבוע ואם זה בסוגיות אקטואליות,
ובסוגיות בו היה מונח עמוק בתקופה זו… הוא היה רגיל לשתף את כל בני הבית בהגיגיו
ובחידושי תורתו, שהיו להפליא.

 

הוא
גם היה רגיל ללמוד עם כמה מצאצאיו בכל ליל שבת קטע מתוך ספר יקרא דשבתא של הרב
משטערין וכך סיים פעמים רבות את הספר.

 

*  *  *

 

בכלל
הוא היה רגיל להדר בכל דבר שבקדושה. בני הבית זוכרים את המתיקות הנפלאה של עריכת
הקידוש בכל ליל שבת ובכל יום טוב, מתוך התלהבות עצומה, מתוך ניגון והשתפכות הנפש,
שבדרך כלל זה היה מרתק גם את האנשים שהלכו באותה שעה ברחובה של עיר שנעצרו ליד
חלונות ביתו למשמע תיבות הקידוש הבוקע מפיו כחץ מקשת… והרבה פעמים היה זה יחד עם
דמעות של שמחה וציפייה לגאולה שמלאו את עיניו…

 

וכאן
המקום לציין, שגם כאשר הוא עצמו הקפיד מאוד להדר ולקיים מנהגים טובים בכל מיני
עניינים בעבודת השי”ת, הרי שגם כלפי עצמו, לא הביא אותו שום חומרא ושום מנהג
בכל סוגי חומרותיו והידוריו, לשום מצב של ‘נערוון’… ו’מרה שחורה’… ו’עצבנות’
ו’קפידות יתירות’… לא רק כלפי עצמו, אלא גם כלפי כל הסובבים אותו, כבני משפחתו
הקרובים אליו ביותר…

 

וכידוע,
שזה אחד הטעמים שרביז”ל הזהיר אותנו להתרחק מחומרות יתירות, עיין היטב
ליקו”מ ח”ב תורה מד  וזה לשון
קדשו:

 

וְזֶה
כְּלָל גָּדוֹל וִיסוֹד וְעִקָּר בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם לִהְיוֹת תָּם וְיָשָׁר
וְכוּ
לַעֲבד אוֹתוֹ יִתְבָּרַך בִּתְמִימוּת, בְּלִי שׁוּם חָכְמוֹת
וַחֲקִירוֹת כְּלָל כְּלָל לא.

 

גַּם
מֵחָכְמוֹת שֶׁיֵּשׁ בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם בְּעַצְמוֹ צָרִיך לְהַרְחִיק מְאד, כִּי
כָל אֵלּוּ הַחָכְמוֹת שֶׁל הָעוֹלָם שֶׁיֵּשׁ לְהַנִּכְנָסִין וּמַתְחִילִין
קְצָת בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם אֵינָם חָכְמוֹת כְּלָל וְהֵם רַק דִּמְיוֹנוֹת
וּשְׁטוּתִים וּבִלְבּוּלִים גְּדוֹלִים.

 

וְאֵלּוּ
הַחָכְמוֹת מַפִּילִין מְאד אֶת הָאָדָם מֵעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, דְּהַיְנוּ מַה
שֶׁחוֹשֵׁב וְחוֹקֵר וּמְדַקְדֵּק בְּיוֹתֵר, אִם
 הוּא
יוֹצֵא כָּרָאוּי בַּמֶּה שֶׁעוֹשֶׂה. כִּי בָּשָׂר וָדָם אִי אֶפְשָׁר לוֹ
שֶׁיֵּצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בִּשְׁלֵמוּת,
וְאֵין
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא בָּא בִּטְרוּנְיָא’ וְכוּ
, ‘וְלא נִתְּנָה תּוֹרָה
לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת
.

 

וְעַל
אֵלּוּ הַמְדַקְדְּקִים וּמַחְמִירִים בְּחֻמְרוֹת יְתֵרוֹת, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר:
“וְחַי בָּהֶם”, ‘וְלא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם
. כִּי אֵין לָהֶם שׁוּם
חִיּוּת כְּלָל. וְתָמִיד הֵם בְּמָרָה שְׁחֹרָה מֵחֲמַת שֶׁנִּדְמֶה לָהֶם
שֶׁאֵינָם יוֹצְאִים יְדֵי חוֹבָתָם בְּהַמִּצְווֹת שֶׁעוֹשִׂין, וְאֵין לָהֶם
שׁוּם חִיּוּת מִשּׁוּם מִצְוָה מֵחֲמַת הַדִּקְדּוּקִים וְהַמָּרָה שְׁחֹרוֹת
שֶׁלָּהֶם (וְהוּא בְּעַצְמוֹ אֵינוֹ מַחְמִיר שׁוּם חֻמְרָא כְּלָל).

 

ובשיחות
הר”ן רלה’ מאריך שם מאוד וזה לשון קדשו:

 

רַבֵּנוּ,
זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, הִזְהִיר מְאד לִבְלִי לְהַחְמִיר חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת
בְּשׁוּם דָּבָר, כִּי ‘אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּא בִּטְרוּנְיָא עִם
בְּרִיּוֹתָיו
, ‘וְלא נִתְּנָה הַתּוֹרָה לְמַלְאֲכֵי
הַשָּׁרֵת’ וְכוּ.

 

וְאָמַר
אָז, שֶׁאִיתָא, שֶׁרָאוּי לְכָל אָדָם שֶׁיִּבְחַר לְעַצְמוֹ מִצְוָה אַחַת,
שֶׁבְּאוֹתָהּ הַמִּצְוָה יְדַקְדֵּק הַרְבֵּה וִיקַיֵּם אוֹתָהּ הַמִּצְוָה עִם
כָּל הַחֻמְרוֹת וְהַדִּקְדּוּקִים, וכְעֵין שֶׁמָּצִינוּ בַּגְּמָרָא: ‘אָבִיךָ
בְּמַאי זָהִיר טְפֵי’ וְכוּ
, וְאַף עַל פִּי כֵן, גַּם
בְּאוֹתָהּ הַמִּצְוָה אַל יִכְנס בְּחֻמְרוֹת שֶׁל שִׁגָּעוֹן וּשְׁטוּת וּמָרָה
שְׁחוֹרוֹת, רַק יְדַקְדֵּק בָּהּ בְּלִי שִׁגָּעוֹן בְּכָל הַחֻמְרוֹת. אֲבָל
בִּשְׁאָר כָּל הַמִּצְווֹת, אֵין צְרִיכִין לְהַחְמִיר כְּלָל, וְהַלְוַאי
שֶׁנִּזְכֶּה לְקַיֵּם אֶת כָּל מִצְווֹת הַתּוֹרָה כִּפְשׁוּטָן מַמָּשׁ, בְּלִי
שׁוּם חֻמְרוֹת.

 

וְגַם
בְּעִנְיַן הַחֻמְרוֹת יְתֵרוֹת בְּפֶסַח, לא הָיָה מַסְכִּים כְּלָל עַל
הַמַּרְבִּים לְדַקְדֵּק יוֹתֵר מִדַּאי, וְנִכְנָסִים בְּמָרָה שְׁחוֹרוֹת
גְּדוֹלוֹת.

 

וְהֶאֶרִיךְ
בְּשִׂיחָה זוֹ אָז, כִּי אִישׁ אֶחָד מֵאֲנָשֵׁינוּ שָׁאַל לוֹ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
שְׁאֵלָה אַחַת בְּעִנְיַן אֵיזֶה חֻמְרָה בְּפֶסַח אֵיךְ לְהִתְנַהֵג, וְאָז
הִתְלוֹצֵץ מִמֶּנּוּ מְאד, וְהִרְבָּה לְדַבֵּר מֵעִנְיַן זֶה, שֶׁאֵין צְרִיכִין
לְחַפֵּשׂ אַחַר חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת וְשִׁגָּעוֹן וּבִלְבּוּלִים.

 

וְאָמַר,
שֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ גַּם כֵּן כְּבָר הָיָה שָׁקוּעַ בְּעִנְיָן זֶה מְאד,
שֶׁהָיוּ עוֹלִים עַל דַּעְתּוֹ חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת מְאד מְאד. וּפַעַם אֶחָד הָיָה
חוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת בְּעִנְיַן הַמַּיִם עַל פֶּסַח, שֶׁחָשַׁשׁ שֶׁמָּא יֵשׁ
אֵיזֶה מַשֶּׁהוּ בַּמַּיִם שֶׁשּׁוֹאֲבִין, וְאִם יָכִין לוֹ מַיִם עַל כָּל
יְמֵי
 הַפֶּסַח
כְּמוֹ שֶׁנּוֹהֲגִין קְצָת, גַּם זֶה לא הוּטַב בְּעֵינָיו, כִּי קָשֶׁה לִשְׁמר
הֵיטֵב הַמַּיִם מֵעֶרֶב פֶּסַח עַל כָּל יְמֵי הַפֶּסַח. וְלא הוּטַב בְּעֵינָיו
שׁוּם מַיִם, רַק מֵי מַעְיָן הַנּוֹבְעִים וְיוֹצְאִים וְהוֹלְכִים וּבָאִים
מַיִם חֲדָשִׁים בְּכָל עֵת, אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁהוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, הָיָה
יוֹשֵׁב, לא הָיָה שׁוּם מַעְיָן כָּזֶה, וְהָיָה בְּדַעְתּוֹ לִנְסֹעַ עַל פֶּסַח
לְמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ שָׁם מֵי מַעְיָן כָּזֶה. כָּל כָּךְ נִכְנַס בְּחֻמְרוֹת
וּמָרָה שְׁחוֹרוֹת וְדִקְדּוּקִים יְתֵרִים. אֲבָל עַכְשָׁו, הוּא מִתְלוֹצֵץ
מִזֶּה, כִּי אֵין צְרִיכִין לְחַפֵּשׂ אַחַר חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת, אֲפִילּוּ
בְּפֶסַח.

 

וְהֶאֱרִיךְ
בְּשִׂיחָה זוֹ הַרְבֵּה אָז. כִּי עִקַּר הָעֲבוֹדָה בֶּאֱמֶת הוּא תְּמִימוּת
וּפְשִׁיטוּת, לְהַרְבּוֹת בְּתוֹרָה וּתְפִילָּה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים בְּלִי
לְחַפֵּשׂ לְחַדֵּשׁ דַּוְקָא חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת, רַק לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ
אֲבוֹתֵינוּ הַקַּדְמוֹנִים, ‘וְלא נִתְּנָה הַתּוֹרָה לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת’.

 

וְאָמַר
אָז שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה עָזְבוּ הָעוֹלָם חָכְמוֹת הַדִּקְדּוּק וְאֵינָם עוֹסְקִים
בּוֹ כְּלָל, כִּי דִּקְדּוּק אֵין צְרִיכִין כְּלָל. כִּי אֵין צְרִיכִין
לְדַקְדֵּק עַל עַצְמוֹ יוֹתֵר מִדַּאי לְבַקֵּשׁ חֻמְרוֹת יְתֵרוֹת, וְהֶאֱרִיךְ
בָּזֶה עוֹד.

 

וְאָמַר
אָז, שֶׁאֵין שׁוּם דָּבָר שֶׁיִּהְיֶה חִיּוּב בְּדַוְקָא, וְאִם לָאו וְכוּ
. רַק אִם יוּכַל יוּכַל וְאִם לָאו ‘אנֶס רַחֲמָנָא פַּטְרֵהּ’.
וּכְבָר מְבאָר זאת בְּמָקוֹם אַחֵר
.

 

היה
מקפיד להדר לבצוע את הלחם משנה בכל שבת מתוך יב’ חלות. ולפלא, שגם בסעודות
ציבוריות הקפיד לעשות את מנהג י”ב החלות, והכול מתוך ישוב הדעת נפלא בלי לחץ
ובלי לעורר תשומת לב של כל הסובבים, כך למשל היה גם בימי ראש השנה באומן, בסעודת
ראש השנה שחל להיות בשבת, באוהל הכנסת אורחים המרכזי של שיינר, כאשר המולה גדולה
מסביב, והוא בשלו היה מקבץ לעצמו, לאט לאט ובשקט, 12 חלות, ואת כל המינים של
ה’יהי-רצון’… וכאשר רובם ככולם כבר היו נמצאים עמוק עמוק בתוך הסעודה, הוא רק
התחיל לעשות לעצמו קידוש מתוך שמחה גדולה והתלהבות עצומה, כאילו והוא יושב בין
כותלי ביתו שבשכונת בתי נייטין 5 בירושלים.

 

היה
מקפיד ליטול ידיו לסעודת שבת בבוקר לפני חצות היום, בכל זאת, גם הנהגתו הזו, לא
הביא אותו לקפידא על שאר בני הבית על כך שלא הזדרזו ליטל ידיהם לפני חצות היום…
הוא עשה כמנהגו, והזדרז ליטול ידיו לפני חצות היום, וישב בסבר פנים יפות ליד
השולחן מתוך חיוך שובה הלב שלו, ועשה את בציעת הפת לעצמו לפני חצות היום, ומכאן
ואילך היה ממתין בסבלנות ובשמחה עד ששאר בני הבית נטלו ידיהם והתחילו בסעודת השבת.

 

היה
מקפיד להדר לקדש ולהבדיל רק על היין. כמו כן היה נוהג הרבה פעמים להשתדל ולהדר
למצוא יין טוב נוסף בכדי לברך עליו ברכת ‘הטוב והמטיב’ בתוך הסעודה. ובכלל כדאי
וראוי לציין שכל ברכה וברכה שיצא מפיו היה אצלו בחרדת קודש, בקול גדול ובהתלהבות
גדולה, וכחץ מקשת… הן בברכות הנהנין והן בברכות המצוות, כמו כן בברכת ‘אשר
יצר’… 

 

*  *  *

 

כל
תפלה וכל מנהג שהיה קשור בזיכרון חורבן בית המקדש וירושלים וארץ ישראל וגלות ישראל
קיבל אצלו משמעות מיוחדת במינה. הרבה דמעות היו בני הבית רואים אצלו כאשר זיכרון
הגלות היה עולה על פיו בתפלות ובמנהגים.

 

רגיל
היה לשבת על הרצפה בכל יום מימי בין המצרים בחצות היום ומבכה מרה את החורבן. רגיל
היה לדבר בערגה על גודל מעלת קימת חצות ולהיות דואג על חורבן בית המקדש כמנהגם של
חסידי ברסלב. רגיל היה למרר בבכי בכל ליל תשעה באב ויום תשעה באב בשעת אמירת מגלת
איכה והקינות.

 

היה
נוהג ללכת עם צאצאיו בכל חול המועד מעל הר הזיתים, ליד מלון קונטינטל, בכדי לראות
משם את רצפת הר הבית, ולומר משם את תפלת “ומפני חטאינו גלינו מארצינו”,
את נפשו היה שופך אז מול מראה ירושלים הנפרשת מול העיניים, בציפייה ובערגה: מתי?!
מתי כבר נזכה לראות בעמוד ההיכל על תילו?!…

 

*  *  *

 

היה
נוהג להסתובב הרבה עם צאצאיו ליד קברי הצדיקים והמקומות הקדושים, בירושלים ובחברון
עיר האבות, בשכם ובגליל.

 

במיוחד
בימי עשרת ימי תשובה, בהם היה נוהג בשנים עברו לשהות שם עם כל בניו מלפני ראש השנה
עד אחרי יום הכיפורים.

 

הרבה
תפילות ושפיכת הנפש ראו אז בניו בעבודתו עבודת הקודש. גם בימי ראש השנה ליד קברו
של רבי שמעון וגם בימי עשרת ימי תשובה ליד כל קברי הצדקים אשר באזור הגליל.

 

כמו
כן היו נהנים ממנו צאצאיו להסתובב איתו אצל תושבי בני הכפר של מירון, בהתעסק עמהם
בענייני לימוד התורה והחזרתם בתשובה שלמה לפני השם יתברך, כאשר הם מרעיפים עליו אהבה
וחיבה ונותנים לו לקחת לעניי ירושלים מתנובת פירות הארץ שברשותם. הוא היה רגיל
להסתובב אז עם בניו גם על ההרים שמסביב הר מירון, בתורו אחר הדסים מהודרים לכבוד
חג הסוכות המתקרב ובא, ערימות של חבילות הדסים היה מביא איתו בכל שנה ומחלקם בין
בני המשפחה ועניי ירושלים.

 

*  *  *

 

נפלא
היה לראות את דרכו בחינוך בניו ובנותיו. כמעט שלא היה דורש מבניו ומבנותיו שום
ענייני הנהגה, כמעט בכל ענין ובכל תחום. מלבד זאת, שצאצאיו בעצמם ידעו כולם את אשר
בלבבו, שמקפיד מאוד, בכל ענייני מנהגי ירושלים, הן בדיבור והן בהשקפה, הן בלבוש והן
בהשתייכות לקהל עדת ירושלים, ומתוך יראת הכבוד אליו, היו משתדלים צאצאיו אחריו גם
הם ללכת בעקבותיו.

 

אהבתו
לכל אחד מצאצאיו, גם לנכדיו ולניניו, היה להפליא. הרגישו בו איך שהוא נהנה להסתכל
ולהתבונן ולצחוק עם כל אחד מהם ביחוד. אבל מעולם לא בא אהבתו בהבעה חיצונית של
חיבוק ונישוק. אהבתו קרנה מפניו השמחות והמשמחות והמאירות פנים.

 

בדרך
כלל הוא נתן תחושה לכל אחד מצאצאיו שהוא סומך עליו, ושהוא נותן לכל אחד מהם את
מרחב התמרון הפרטי והאישי שלו. הנהגתו בזה היתה כל כך תקיפה וחזקה שגם כאשר באו
המלמדים והמגשי”ם להתלונן לפעמים על הא ועל דא, הוא היה נעמד לימין הילד…
באומרו: היות שאינני מבין דול בענייני חינוך… לכן, אינני מתערב בענייני ההנהגה
הרוחנית של צאצאיי, נותן אני להם לגדול לבד, וכל התערבותי הוא רק באמצעות לשפוך
לבי ונפשי לפני הבורא כל עולמים שצאצאיי יצליחו במלחמתם…

 

גם
כאשר כבר כן היה צריך לומר ולהעיר משהו בדרכי החינוך היה זה בדרך כלל מתוך הבעת
כאב צער ועגמת נפש, ולפעמים גם בדרך גערה… ולפעמים גם עד כדי בכי והורדת
דמעות!!!… והיו דמעות אלו משאירים חותם בל יתואר בנפש הילד לאורך ימים ושנים.

 

*  *  *

 

מידת
האמונה והבטחון היה נר לרגליו, חי את חייו על יסודות האמונה בד’ ובמשה עבדו…
תמיד הייתה צהלתו בפניו מתוך תחושת אמונה בבורא כל עולמים ומתוך תחושת הבטחון
הוודאי שהנה הנה ישועתו קרובה לבוא… וזכה בכך להקים בית לתפארת ולהשיא את כל
צאצאיו מבלי להישאר בעל חוב לאף אחד… ועוד הרבה אנשים נשארו לו בעלי חובות מרוב
גמח”ים שהיה משתדל לעזור לכל בכל עת מצוא…

 

זכורני,
שבשנים האחרונות, כשהייתי מונח ראשי ורובי בכתיבת הספר ‘הסוד הגלוי’ הבנוי
כולו על יסודות האמונה והבטחון וההישענות התמידית על רחמיו ורוב חסדיו של הבורא
יתברך שמו מתוך חיזוק המחשבות החיוביות וההרגשות החיוביות – היה רגיל להשתעשע איתי
על כל פרטי הספר בעונג רב.

 

נסמך
ונשען היה תמיד על גודל כוחם של כוח הצדיקים האמיתיים. באמונה זכה ותמימה היה לומד
ומתעמק בספריהם ומקיים עצתם. את גודל אמונתו בכוחם הגדול של הצדיקים האמיתיים ראו
גם בכך שעל אף שבדרך כלל היה הוא בעל דעה עצמית כמעט בכל עניין ובכל תחום כל ימי
חייו, וסלד מטיפשות ותלות מטופשת בדעת אחרים… עם כל זה היה לו ביטול גמור והרגיש
בנפשו כאסקופה הנדרסת מול הדרת קדושת רבנו הקדוש מוהר”ן מברסלב זי”ע,
כמו כן ראו בו את גודל הרגשת הכבוד הגדול שיש לו לתלמידי רבנו הקדוש מדור לדור.
והנה זה מצאנו, דוגמא אחת קטנה, באחת מכתביו שכתב לעצמו חלקי צוואה לבניו אחריו,
וז”ל בפתיחת דבריו שם: כ”ב תמוז תשמ”ט. יום פטירת מאורינו
הנאמן, ממשיך שלשוליתא דבית רבי, דמן שמיא מנו ליה להיות המוסר דבר הננמ”ח
זי”ע לדור אחרון, הוא הרה”צ וכו’ ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל.

 

כולנו
זוכרים איך שלפני כל דבר שבקדושה היה נזרק מפיו באש להבת שלהבת ובקול רם ונישא כחץ
מקשת הנוסח הידוע של: הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו ולכל
הצדיקים האמתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן בן
פייגא זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

 

לא
עשה חשבון לאף אחד מסובביו, וכאשר היה צריך לקיים רצון צדיק הרהיב עוז בנפשו לפרסם
הדבר לעיני כל, וכידוע לכולם הנהגתו בקודש בכל פעם שהיה מסיים את מצוות ברית המילה
שהיה מרים את הסכין של המילה ומראהו לכל עבר… לקיים רצון צדיק דברי קדשו של רבנו
מוהר”ן בספר המדות שלהביט על הדם של מילה שיש על הסכין לאחר המילה זה
סגולה להיפקד בדבר ישועה ורחמים בזרע של קיימא.

 

*  *  *

 

את
אהבתו הגדולה לקדושת ארץ ישראל ראו כולם גם בכל הקשור לנסיעותיו לאומן להשתטח על
קברו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שזכה בימי חייו להיות שם למעלה מעשרה פעמים,
משנת ה’תשמ”ט כאשר נפתחו שערי ציון הנעולים. עם כל זה, כל נסיעה ונסיעה היו
מלווים אצלו גם ביסורי מצפון גדולים על כך שעוזב הוא את הארץ… ולכן בתקופה
מסוימת עשה לעצמו גם כלל שהוא לא נוסע 3 שנים רצופות בכדי לא לעשות חזקה… שנתיים
כן ושנה אחת לא… ועל אף אמונתו הגדולה בתיקוני הראש השנה של רבנו מוהר”ן
ובגילוי רצונו לבוא אליו ליד קברו בימי ראש השנה, היה רגיל לומר: אילו היו זוכים
כל חסידי ברסלב להחליט החלטה נחושה שלא יוצאים המה מהארץ, בוודאי שהיה רבנו
מוהר”ן מתעסק בתיקוני הראש השנה גם מתוך הקיבוץ הגדול שהיו מתקבצים כולם יחד
כאן בארץ ישראל… אבל עכשיו שלא זכו חסידי ברסלב להגיע לידי כך, היה רגיל לומר,
מצד אחד מוחו ודעתו אומרים לו להישאר בארץ ישראל על ימי ראש השנה, אבל לבו נשרף בגעגועים
עזים להסתופף שם באומן ליד בית ציונו… לכן הוא הגיע לידי החלטה שהוא מוסר עצמו
בידי בניו וחתניו, וכשהם היו עושים מאמצים לארגן לו את הנסיעה, היה אומר: נו נו,
מה לעשות? הם סוחבים אותי ואני נותן לעצמי להיסחב על ידם… ורק לקראת הראש השנה
האחרון לימי חייו, הוא בא אלי בתחילת ימי חודש אלול, וביקש ממני: אל נא תעשה השנה
שום מאמצים לשכנע אותי לנסוע… תן לי להשאר כאן בארץ ישראל… ויהי הדבר לפלא, על
כי ביום השני של ראש השנה חלה את חליו שממנו הלך לעולמו למחרת היום, ביום צום
גדליה…

 

*  *  *

 

על
אף היותו, כאמור, עז כנמר ותקיף כארי, ולא היה בוש מפני המלעיגים עליו, והמשיך
תמיד להתמיד בעבודתו עבודת הקודש, על אף שלפעמים היו רבים וטובים מתנגדים לו
ומציקים לו רודפים אותו ומבזים אותו צוחקים ממנו ונתנו לו להרגיש מהם רגשי בוז
ונקם… וכל זה גם מחמת שעמד על דעתו ועל דרכו, לעזור ולהושיע ולעמוד לימין כל
סוגי נשברי לב שהקהל היו לפעמים מוקיעים… עם כל זה מעולם לא ראוהו שענה למחרפיו
דבר…

 

היה
מקיים בכל נפשו ומאודו דברי רבנו מוהר”ן
(ליקוטי
מוהר”ן תורה ו’):
עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק… היה דומם
ושותק על ביזיונו ומקבלם באהבה מתוך רצון טוב, והיה מתקיים בו: ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו, שנאמר על הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים. הוא הסב פעם
את תשומת לבי לכך שרבנו מסביר פסוק זה ומאמר חכמים זה
(בליקוטי
מוהר”ן ח”א פב)
על מצוות ברית מילה והפטיר:
נו, אני הרי מתעסק במילה, צריך אני גם כן לקיים את מצוות המילה על פי פנימיות,
כדברי קדשו של רבנו, ולשתוק ולדום על ביזיונות…

 

גם
כאשר מאן דהוא סטר לו פעם בפניו בסטירה מצלצלת… תגובתו היתה: חיוך רחב, מצד לצד,
מרוח על כל פניו, המאירות כספירים…

 

*  *  *

 

הארת
הפנים הנפלאה שהקרין לכל סובביו השאירו רושם בל יתואר בעיני כל רואיו. בעומדו לפני
כל אחד ואחד, ובכל זמן וזמן, ובכל מצב ומצב, הרגישו כולם כאחד, שעומד מולם איש
שמח! איש צוהל! איש מלא חיים! איש מלא אנרגיה! איש מלא חיוניות! כזה הוא היה,
והכול בטבעיות גמורה, לא נס ליחו ולא כהתה עינו, כל ימיו, עד יומו האחרון ממש…

 

גם
כאשר כבר תכפו עליו צרות רבות ורעות, ויסורים קשים ומרים סובבוהו, ממחלות הלב
והסוכר שסבל מהן תכופות… אבל הוא בשלו, לא שם לבו לכל אלו, ממשיך היה בעבודתו
עבודת הקודש, בכל תחום, כאילו ולא מדובר עליו… כאילו והוא בכלל לא החולה…

 

גם
כאשר כבר היה חייב להתאשפז בבית חולים, או ללכת לבקר את הרופא, היה עושה זאת כאילו
כפאו שד… בעל כורחו… וכהגדרתו: לבית חולים או לרופא לא הולכים! לשם מגיעים רק
בסחיבה, כאשר כבר סוחבים אותך…

 

מהנכון
לציין, בכל הנוגע להתרחקותו מכל דרכי הרפואה הטבעית, הרי שמעבר שהיו נר לרגליו
דבריו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי”ע בגנות הרופאים, ומעבר לגודל מעלת
דרגתו, כאמור, לחיות את חייו בכל תחום על יסוד האמונה והבטחון, כנראה שהסלידה שלו
מכל מה שקשור לרפואה נבעה גם ממה שנקעה נפשו בהתנהגותם הנפשעת של הרופאים בכל
הקשור לטיפול באמו, שכל כך היתה מסורה אליו והוא אליה… והוא זה שהיה ליד מיטת
חוליה בשבת האחרונה לחייה, וראה בעליל איך שהתנהגותם הפראית והבלתי אחראית של צוות
הרפואה הביאו למותה… כל זה, כנראה, הביאו אותו לידי מסקנה אחת: שהוא מוסר עצמו,
בכל מכל כל, רק לידיו של הבורא כל עולמים, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, והרופא חולי
עמו ישראל, והיה תמיד אומר: נפלה נא ביד ד’ כי רבים רחמיו וביד אדם, כל שכן רופא
ובית חולים, בל אפולה… והיה נאה דורש ונאה מקיים, הוא ציין לפני כמה פעמים שמאז
שהתחיל להרגיש חולשה בבריאותו הוסיף תפלה מיוחדת, שלוש פעמים ביום, בברכת ‘ברך
עלינו’, שם היה מפיל תחנתו לפני הבורא כל עולמים שיהיו כל מאכלו ושתייתו לרפואת
נפשו וגופו ושיתקיים בו תמיד מיד מקרא שכתוב: וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה
מקרבך…

 

כמה
פעמים בימי חייו כבר אושפז עקב בעיות בלב, אבל בדרך כלל הצליח לברוח משם, על אפם
ועל חמתם של הרופאים שסיבבוהו, והמשיך ביתר שאת בעבודת הקודש. היה זה לפני כשש
שנים כאשר אושפז עקב התקף לב, ובלילה השני לאשפוזו הוא ביקש ברחמים שישחררו אותו
כי יש לו לקיים מצוות עריכת ברית מילה באילת… וכאשר לא נענה, הוא פשוט קם באמצע
הלילה וברח מבית החולים ונסע לאילת לעריכת הברית מילה… אחד היה אברהם… ואברהם
אבינו עליו השלום יחד עם אליהו הנביא זכור לטוב שמרו בעדו לבל יקרה לו מקרה רע…

 

כאשר
נשאל אז על יד מאן דהוא: האם אינו מפחד מהמוות?!… ענה ואמר: אני מרגיש בוודאות
שאני ימשיך לחיות… וכאשר ההוא ניסה לברר אצלו מהיכן הוודאות הגדולה הזאת?! ענה
ואמר: כבר התברר והתחוור לי שכאשר יש לו לאדם רצון חזק להמשיך לחיות, מתוך הרגשה
כי עדיין לא סיים את עבודתו, הרי שמשמים לא לוקחים אותו… אין לוקחים את האדם
מהעולם אלא כאשר האדם עצמו כבר מסופק בעצמו אם הוא רוצה להמשיך בחייו…

 

והנה,
כאשר דיבר כן היה…

 

כי
בתקופה האחרונה לימי חייו, גילה סודו לכמה מהאנשים שהיו איתו במגע קרוב, כי מרגיש
בנפשו שהוא מאבד, לאט לאט, את הטעם הגדול והחשק הנפלא של החיים בעולם הזה… וזאת
בעקבות מה שהגדיר, שהוא מתחיל לאבד את כוח הריכוז שלו לצלול במימי התלמוד
וההלכה… ולמה לו חיים כאלה!!!

 

*  *  *

 

לקראת
ימי ראש השנה ה’תשע”ג הכין את עצמו להיות במירון לימי ראש השנה, הספק עדיין
כרסם בקרבו: אולי כדאי לו להיות בכל זאת בירושלים בימי ראש השנה?!… הוא נסע
תחילה למירון, וגם לקח לשם את תרמילו ואת כל בגדיו לקראת ימי ראש השנה על מנת
להיות שם עד אחרי יום הכיפורים… אמי מורתי הכינה לו בתרמילו גם את כל הרפואות
שעליו היה לקחת בימים אלו. והיא הבחינה שבתוך התרמיל הוא הכניס גם את הסכינים שבהם
היה רגיל לחתוך את ההדסים… כי בדעתו היה ללכת על ההרים ועל הגבעות שמסביב למירון
בכדי לקצץ שם, כדרכו, הדסים לארבעת המינים של חג הסוכות המתקרב ובא… וכאשר אמי
מורתי שאלה אותו האם הוא  חושב שיש לו בכלל
את הכוח ואת היכולת לזה? והוא ענה ואמר: אני צריך להתכונן לזה…

 

לקראת
כ”ה אלול הוא השתתף בנסיעה עם הרב יהודה שינפלד ור’ חיים החלבן
בקברי הצדיקים בגליל. הוא התקשר לאמי מורתי תחי’ מתוך חצר קברו של ר’ ישמעאל
כהן גדול לספר לה מתוך הרגשת שמחה וסיפוק רב על הזכייה הגדולה שיש לו
להיות שם.

 

ביום
חמישי כ”ו אלול הוא חזר לירושלים וערך 2 בריתות כאשר אחד מהם היה נכדו של הרב
שיינפלד ושל הרב אליעזר ברלנד. ר’ לייזר פנה אליו ואמר לו: נו,
יהודה לייב, אתה הרי לא נוסע השנה לאומן תהיה אם כן בירושלים! – הוא סיפר לאמי
מורתי, אחר כך, שזה היה בשבילו גם איזה סימן משמים להישאר בירושלים לימי ראש השנה.
וכאשר אכן נשאר בירושלים עדיין לא ויתר על מחשבתו להיות בהמשך גם במירון. הוא ביקש
בערב ראש השנה מחברו וידידו הטוב ר’ מאיר קרליבך שברצונו שיקח אותו מיד
במוצאי ראש השנה למירון, להיות שם עד אחרי יום הכיפורים…

 

הוא
עוד הספיק באותו יום גם לנסוע ולהשתטח בקבר רחל אמנו.

 

השבת
האחרונה שלו היתה שבת מרוממת מאוד, הוא שבת יחד עם חלק גדול מנשות בני המשפחה,
כאשר בעליהם ובניהם כבר נסעו לאומן לימי ראש השנה, הרבה מנשי המשפחה אכלו אצלו
בסעודות השבת, וכולם הרגישו ממנו התרוממות רוח גדולה מאוד, כאשר צהלתו לא פסקה
לרגע מעל פניו.

 

ביום
השבת בבוקר, השבת האחרונה של שנת ה’תשע”ב, ניגש להתפלל לפני העמוד בבית הכנסת
הגדול של חסידי ברסלב במאה שערים… והיה שש ושמח מאוד על שזכה להיות חזן בשבת
האחרונה של השנה… וגם זכה לקבל עלייה לתורה שם… וזאת עקב היות שם מניין
מצומצם, מחמת שרובם של אנ”ש כבר נסעו לאומן, ועדיין לא באו המתאספים
והמתקבצים לשם בימי ראש השנה.

 

בערב
ראש השנה הוא הצליח, כנהוג, ללכת בכוחות עצמו לקבר שמעון הצדיק…

 

השמחה
הגדולה שאפפה אותו כל ליל ראש השנה הראשון וביומו הראשון היה להפליא.. כל רואיו אז
מציינים שצהלתו הגדולה הייתה על פניו בצורה בל יתואר, גם בלילה וגם ביום ראש השנה.
ובליל ראש השנה אחרי התפלה, בעמדו ליד בימת בית הכנסת ברסלב, ליד מקומו של הרב
שכטר, והרבה חסידים ואנשי מעשה באו להתברך ולקבל ברכה מהרב שכטר, והוא לא היה נוכח
אז בבית הכנסת, וביקשו כולם את ברכתו… ובירך את כולם במאור פנים ובשמחה גדולה!

 

לקראת
יום השני של ראש השנה הוא התחיל להרגיש לא בטוב… ובכל זאת, במסירות נפש של ממש,
הוא המשיך בעבודתו עבודת הקודש… הוא הלך למקוה, וחברו וידידו הטוב ר’ אורי בלוי
פגשו שם, וציין שהתפלא לראות שהוא נכנס למרחץ לאחריו והספיק עוד לצאת לפניו…
והבין שכנראה אינו חש בטוב…

 

אבל
לא איש כמותו יוותר על עבודתו… וכהרגלו בכל עת ועת להיות מן המתמידים והקבועים
לבוא תמיד בזמני התפלה למקומו הקבוע בבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב במאה שערים,
וכדרכו בקודש שהיה מקפיד במאוד, לכתחילה, להתפלל בזמן הנץ החמה, ובדיעבד להתפלל במנין
השני, לפני זמן קריאת שמע, כך גם ביום השני של ראש השנה על אף שתקפה אותו חולשה
גדולה ועצומה… המשיך בכל כוחו ללכת גם לבית הכנסת לתפלת השחר, ורק בשעות הערב
המאוחרות של מוצאי ראש השנה התברר בבית החולים באמצעות האק”ג שעשו לו, שהוא
היה במשך 12 שעות האחרונות תחת מתקפה חמורה של התקף לב חמור…

 

באמצע
תפלת שחרית הוא ירד מבית הכנסת ברוב חולשה על מנת לעשות קידוש ולטעום משהו, ובדעתו
היה לשוב בחזרה לבית הכנסת לקריאת התורה ושמיעת קול שופר… אבל כוחו כבר היה בל
עמו… ולא הצליח לקום ממטתו… והביאו את אחיינו להיות לו בעל תוקע ליד מיטת
חליו… והוא לא הפסיק להתאנח על כך שהוא מפסיד קריאת התורה ותקיעת שופר בהידור
וכהלכה… לקראת הלילה הלך והחמיר מצבו ואנשי ההצלה שיכנעו אותו שעליו להסכים לתת
לצוות הרפואי לקחתו לבית החולים. והוא ניסה תחילה למנוע את זה בשואלו את איש ההצלה:
האם אתה לוקח אחריות על כך שאתה מחזירני?!… והיה זה ‘כמתנבא ואינו יודע מה
מתנבא’…

 

בבית
החולים התדרדר מצבו עוד יותר, והוא עבר צינטור באמצע הלילה. ולקראת הבוקר, כאשר
התעורר בבוקרו של צום גדליה, הוא שוב רצה בכל כוחו לרדת מהמיטה על מנת להתכונן
לאמירת הסליחות ולתפלת השחר… הוא טען בתוקף שזמן קריאת שמע וזמן תפלת השחר הגיע,
וביקש והתחנן שיתנו לו לעשות את עבודתו… אבל אנשי צוות בית החולים הסבירו לו
שאין ביכולתם לאפשר לו זאת…

 

והוא,
בכל זאת הצליח להכין את עצמו איך שהוא… והתעטף בטליתו והניח תפילין יחד עם הגארטל,
והתפלל ואמר את הסליחות החביבות עליו כל כך של יום צום גדליה.

 

לפלא
לציין, שהיה רגיל לציין בפני צאצאיו, שיש בבדר ה’סליחות’ של יום צום גדליה נוסח של
‘סליחה’ שיש בה משום מחשבות של יאוש, וככתוב שם: שאם מיהר היחיד ושב בימים אלו
טוב לו ואם לא שב יכול כבר להתייאש גם אם יצעק וישווע… והוא טען, שעל פי
דברי רבנו  הקדוש רבי נחמן מברסלב הרי שאין
מקום ליאוש… וגם במצב זה, שלא מיהר היחיד עשיין לשוב, בודאי גם אז יש תקוה
לאחריתו כאשר ימשיך בכל זאת לזעוק ולצעוק… ולכן הוא הגיה את נסח ה’סליחה’ שם
בכתב ידו: שאם הוא עדיין זועק ומשווע יש תקווה לאחריתו…

 

ואחר
כך, בעקבות מה שחמיו רבי שמואל שפירא הראה לו שיש לליטאים פיוט
סליחה נפלאה ליום צום גדליה המדבר כולו מגדולת מעלת הזיכרון של יום המוות ועלמא
דאתי… הוא החליט שהוא אומר את נוסח הסליחה והפיוט הזאת במקום נוסח ה’סליחה’ הקודמת…
והוא הדביק בתוך סידור ה’סליחות’ שלו את נוסח הפיוט ההיא… ויהי הדבר לפלא
ולאות… כי כל נוסח ה’סליחה’ והפיוט הזאת מדבר על כך לזכור את יום המות ובעלמא
דאתי… והנה לפניך קצת מהנוסח, והדברים מדברים בעד עצמו:

 

…וישוב אל ד’ וירחמהו בשובו, בטרם יספה או יומו
יבוא. עזוב נא בן אדם עזוב נא… בטרם תתעופף כיונים אל ארובה. והנושה בא לקחת
הערובה. לכן שוב וזכור את היום הבא. כי היום קצר והמלאכה מרובה. מי יתן אל לבו.
עזוב נא בן אדם עזוב נא. עזוב הבלי עולם הזה והרחק. כי מחר תבכה מאשר בו היום
תשחק… לכן שוב והתקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין וטובו. עזוב נא בן אדם
עזוב נא. עזוב נחת העולם הזה ושמחה. בטרם נוד רוחך בכל פינה ורוחה. ועיניך תראינה
גיהנום פתוחה. ושם תהא נפשך שרופה וגם כסוחה. ומאין באת מליחה סרוחה. ואתה הולך
למקום שחת ושוחה. וחשבון תתן לשם עבים רכובו. בטרם יספה או יומו יבוא… 

 

לפלא
לציין, שבכל עת היותו ליד מיטת חליו, ביומו האחרון, מפאת זאת שכל בניו וחתניו, וגם
רוב נכדיו הבוגרים, היו כולם באומן על ימי ראש השנה… לכן שהו אז ליד מיטת חוליו רק
אמי מורתי תחי’, יחד עם בנותיו וכלותיו הי”ו. (כמו כן באו להיות לו לעזר בשעת
צרה ומצוקה אחיו ר’ משה ור’ תנחום וגיסו ר’ דוב בער גרטנר…
ורק הגיס ר’ צבי ליברמנטש הצליח כבר לבוא מאומן ולהיות שם טרם יצאה נשמתו, ואבי
מורי גם מסר לו את כלי המילה שלו שיוכל עוד באותו יום לערוך ברית מילה עם כליו של
אבי מורי… והברית אכן התקיימה בדיוק באותה שעה ממש של יציאת נשמתו בקדושה
ובטהרה!!!)

 

כל
בניו, נכדיו וניניו, למעלה מחמישים במספר… היו כולם, כאמור, בכל אותו יום מר
ונמהר, יום צום גדליה, ליד ציונו הקדוש של רבנו הקדוש באומן!! משם, העתירו כולם
בעדו, מתחילת הלילה ועד הרגע האחרון של יציאת נשמתו, בו ניצחו אראלים את המצוקים
ונשבה ארון האלוקים…

 

ולקראת
שעה 5 אחר הצהריים פרחה נשמתו, כאשר, כאמור, באותו העת לא פסקה מפי זרעו וזרע זרעו
וזרע זרע זרעו… ליד בית ציונו של רבו, עשרות פעמים… אמירת העשרה מזמורי
תהלים… ופרקי תהלים, ותפלות רבות, יחד עם עוד אלפי חסידי ברסלב שהיו באותו העת
ליד הציון הקדוש…

 

והיו
התפלות הללו, בוודאי, לנחת רוח גדול לנפשו רוחו ונשמתו, לצאת מהעולם הזה, כאיש
גיבור מלחמה!!!

 

תקוותינו
ונחמתינו הגדולה והחזקה היא:

 

שכבימי
חייו הסוערים, כן הוא בודאי גם לאחר הסתלקותו,

ונלחם
הוא, גם שם במרומים, בעד כולנו, מלחמת ד’ צבאות!!!

ושופך
הוא, גם שם, שיח ולב לפני בוראו, יחד עם כל הצדיקים והקדושים, להעיר עלינו רוח
קדושה וטהרה ממרומים, ולהחיש לנו בקרוב ישועה ורחמים גדולים, בביאת המשיח וגאולת
עולמים.

 

*  *  *

 

 

והנה,
היות שלעת עתה מצאנו, בינתיים, כמה גרגרים, (6 חלקים, הממוספרים באמצעות האותיות:
ד’ ה’ ו’ ז’ ח’ ט’) שכתב בכתביו המפוזרים, למען ישמש כצוואה לבניו אחריו, אמרתי
שיהיה זה נחת רוח לפניו, לפרסמו כעת, (גם בטרם מצאנו את חלקי הצוואה האחרים), למען
ידעו דורותיו אחריו, את אשר יצוה את ביתו אחריו ללכת בדרך ד’, לטוב לו ולנו כל
הימים.

 

 

(ד)

כ”ב
תמוז תשמ”ט

 

יום
פטירת מאורינו הנאמן, ממשיך שלשוליתא דבית רבי, דמן דשמיא מנו ליה להיות המוסר דבר
הננמ”ח זי”ע לדור אחרון, הוא הרה”צ וכו’ ר’ לוי יצחק בנדר
זצ”ל.

 

נתתי
אל לבי להתחרט על מה שכתבתי בנוסח צוואה (בסעיף ב’) {עוד לא מצאנו, כאמור, חלקי
צוואה זו בכתביו}.

 

ורצוני
בכאן לבקש מבני ויוצאי חלצי ומכל הרוצים בטובתי, שהיות וידעתי נאמנה פחיתותי
ושפלותי, ואינני כותב זאת בלשון ענווה כלל. ובאמת שבכדי להאמין לי היה ראוי לפרט
חטאי, ברם אסור למהוי חציף, וכאמרם ז”ל (ברכות סוף אין עומדין).

 

אשר
על כן, אני כן מבקש ומתחנן, שלא לאמר ולא לכתוב עלי שום שבח כלל וכלל לא, בכדי שלא
להוסיף ח”ו צער לנשמתי בעלמא דקשוט. ודי לה לעלובה זו במה שתצטער עבור
עוונותי המרובים.

 

אויה.
ד’ הטוב יכפר בעדי.

 

והרוצה
באמת לעשות טובה לנפש רוח נשמה שלי שיאמר נא דבר תורה משמי, מאלו שימצאו רשומים
עלי גליוני הספרים שלי.

 

ח.
יודא ליב פראנק.

 

 

 

(ה)

ו’
משפטים כ”ח בשבט תש”ן

 

התבוננות
סוף ימי השובבי”ם:

 

נתתי
אל לבי, שאחר כל התעניות, דלותי ואין בי מעש, ועוד נשארו קשורים בשקי כל התאוות
ר”ל (ליקוטי מוהר”ן ח”א תורה י). וחיל ורעדה אחזתני בעשותי חשבון
נפשי.

 

ולא
נשאר לי תקווה טובה בעלמא דקשוט אלא זכותא דיוצאי חלצי שיחי’. וברא מזכה אבא.

 

ובכן
בקשתי שטוחה לפניכם, נא ונא:

 

מאוד
עיפה גופי עבורכם בעולם הזה, רחמו עלי, ושלמו לי טובה, הרבו עבור נשמתי העלובה
תורה ותפלה, מצוות ומעשים טובים.

 

ובקשתי:

 

להתפלל
עבורי בתור שליח ציבור כל י”ב חודש, להגן עלי בזה ממשפט דגיהנום. ואל תחושו,
כי לא אתם עושים אותי כ… אלא המציאות היא כן בעוונתי, (ואם אזכה לתשובה שלמה עד
יום מותי אשנה זאת).

 

וגם
קדיש אחד תמשיכו לומר עבורי בכל יום כל ימי חייכם, כך נהגתי גם אני בתר אמי
זצ”ל וע”ה.

 

דעו
שכתבתי זאת בעת דמעות נטפו מעיניי

 

אביכם

חיים
יהודה ליב פראנק

 

 

 

 

(ו)

ד’
מנחם אב תשנ”ו

 

בעת
פקידת קבר אבי הכ”מ שלאחר השבעה:

 

נתתי
לליבי להתבונן ברש, המת הלז, השוכב כאן בחסר אונים. שרוצה למחות על כמה פירצות
שבמשפחתו, אבל לא נותנים משמיא היכולת. אויה!

 

ובכן,
בני היקרים ובנותי היקרות, תפלתי ותקוותי לקל חיי, שבעולם הזה כל זמן חיותי לא
אצטרך להיות סמוך על שולחן אחת מכם, ולא אצפה לטרחכם עבורי. והלוואי שאוכל אני
בכוח ובמח להיות לכם לאב עד יומי האחרון.

 

אבל
מאז והלאה, תדעו נאמנה, בניי ובנותיי נכדיי ונכדותיי עד סוף כל הדורות, שתחיו,
שאהיה מצפה בכליון עיניים על כל נדנוד ותנועה הכי קטנה וקלה שתעשו למען נשמתי.

 

אשר
על כן, נא ונא, לא לחסוך ולא להתעצל, ויהיה חשוב בעיניכם הכל, כגון, לימוד משנה
אחת ואמירת מזמור אחד ונתינת פרוטה אחת, וכן הוספת חומרה ומנהג טוב וכדומה,
לעילוי  נשמתי.

 

וכמו
כן בשב ואל תעשה, וזהו העיקר. להמנע אפילו טיפה ממה שאינו ראוי שתיעשה. כשייעשה
לעילוי נשמתי אזי אתעדן ואתמוגג מנחת רוחני, ובזה תתנו בי חיל שאשתדל משם בטובתכם
אם אוכל.

 

אביכם

חי”ל
ב”ן אי”ש

 

 

 

 

 

 

(ז)

טבת
נ”ז

….

 

התבוננתי
והרגשתי בגנות ורעת הדבר כשיש בלבו של בן על אביו, ומכל שכן אחרי מותו, דאז הלא
אהיה צריך לדידכו שתעסקו בתיקוני ועלייתי ברעותא שלים.

 

אשר
על כן אם פגעתי בכם פעם במשך חיי עלי חלד אם במישרין וגם אפילו בעקיפין, שהרי כמה
בושות היה לכם מזה עצמו שאני הוא אביכם, אבקש סליחתכם. נא ונא תמחלו לי בלב שלם.

 

והגידו
ביחד ליד קברי באזני עדים נאמנים בזה”ל: “אבינו, הרינו מוחלים לך במחילה
גמורה בלב שלם, וכשם שאנו מוחלים לך מלמטה כך ימחלו לך בבית דין שלמעלה, וחס ושלום
שתענש על ידינו, לך בשלום ותנוח בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימין”.

 

אביכם
האוהבכם

ורוצה
רק בטובתכם לנצח

 

חי”ל
ב”ן אי”ש

 

 

 

(ח)

ט”ו
טבת תשנ”ח

 

לבני
היקרים והחשובים.

 

לא
יעלה על דעתכם שהחידושי תורה שה’ זיכני לכתוב בגיליוני הספרים ובדפים מפוזרים
הייתה לי בהם כוונה להפיצם בישראל ולהתיימר כמחבר, והגם הנמצא בשאול בין המפרשים,
ח”ו, לא תהא כזאת.

 

אלא
סיבת כתיבתי אותם הייתה בשתיים:

 

<![if !supportLists]>א)   <![endif]>שזה אחת מן העצות להתמדת התורה. כי זה מדרבן את האדם
להמשיך ללמוד אחרי ראותו פירות בעיני בשר, לבן תמותה שלא די לו הבטחת הנביא:
“ויקשב ה’ וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו” וגו’ (מלאכי ג טז).

 

<![if !supportLists]>ב)   <![endif]>כתבתים לעצמי, היות ונענשתי מן השמים וחסר לי הרבה
בזכרון.

 

אמנם
בדיעבד אחר שכבר נכתבו, אם תמצאו בהם בנותן טעם הרשות נתונה בידכם לעשות איתם כטוב
בעיניכם.

 

ב”ן
אי”ש חי”ל

(דברי
הימים א יא כב)

ח’יים
י’הודה ל’יב

בן

נ’חום
י’צחק ש’מעון

וא’סתר
ב’ילה

 

 

 

(ט)

בס”ד

תענית
שובבי”ם ת”ת

ערב
ראש חודש מוקדם של אדר תש”ס

 

בניי
ונכדיי היקרים עד סוף כל הדורות – ה’ עליהם יחיו!

 

היום
בעת אמירת יוכ”ק נתתי אל לבי.

 

שטרם
שיבוא השמש ויעריב, עלי להכין זוודא לאורחא רחיקא.

 

הנה,
ה’ א’ נתן לי לשון לימודים, ונפשי חשקה בתורה, ת”ל, ודרכי מאז ומתמיד לרשום
בגיליוני הספרים שלי כל מה שחנני ה’ יתברך, מהאוצר מתנת חינם, בחידושי תורה.
ות”ל בכל גיליוני הרבה דברים מאירים ונכונים.

 

וסהדי
במרומים שרשמתים רק בעבורי בעצמי, היות ונענשתי בשכחה, אשר על כן עת לעשות לה’
הוא. ולא הייתה כוונתי להוציא סגולותיי לעם סגולה, כי חשבתי דרכי שלפני מי שגדול
ממני דבריי פשוטים המה לו, ולפני מי שקטן ממני ממילא לא ישיג עמקן, ולבני גילי –
למה לי להטעים להם מן המוכן? שיעמלו וייגעו בתורה או אז יאיר להם וירגישו נעימות
שיש בתורה.

 

אמנם
כן, זאת אבקש ממכם, בניי ונכדיי, נא ונא, רצוני חזק מאוד שאתם כן תעמלו בדבריי,
דבר גדול ודבר קטן, להתמיד בהם ולהתייגע עליהם להבינם, ואז תזכה נשמתי בזה לקיים
מצוות “ושננתם לבניך” גם אחרי שכבר אהיה חופשי מן המצוות, וירבו
זכויותיי.

 

ואין
אומרים לפני המת אלא דבריו של מת. ואתם, מעלה אני עליכם שכר, אם אקבל רשות.

 

כ”ד
אביכם האוהבכם לנצח

חי”ל
בן א”ב

 

 

 

 

י
ה י   ז כ ר ו   ב ר ו ך

ת.
נ. צ. ב. ה.

 

 

כתיבת תגובה