פניני באר בשדה אור הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה סח’ סט’

Print Friendly, PDF & Email

פורים דפרזים ה’תשע”ג

לעילוי נשמת אבי מורי הכ”מ

 ר’ חיים יהודה
לייב בן ר’ נחום יצחק שמעון פראנק ז”ל

 

אור ימי הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה סח’
סט’

(וכלולים ובלולים בו גם עניינים מתורה יג’ כג’ כה’ ל’ נו’
נח’ נט’ ס’)

והם תמצית השיעורים שנמסרו בכולל נקודה טובה

בחודשי שבט אדר ה’תשע”ג

 

<![if !supportLists]>א)   <![endif]>קליפת המן עמלק
מתגבר על הנפש הישראלי בסוד: “רגליה יורדות מות”. וכל כוונתו ורצונו להפיל
את הנפש לתאוות הממון הגשמי לבלי לראות שיש אור גדול בפנימיות הממון.

<![if !supportLists]>ב)   <![endif]>קליפת המן-עמלק-אחשורוש-זרש-ושתי,
וכבוד עשרו ורוב בניו של כל יופי תפארת הסעודה של מלך אחשורוש וכל קליפת מדי, הם
הם המחשבות וההרגשות של תאוות הממון הבוער ללא הפסק בלבו של אדם.

<![if !supportLists]>ג)    <![endif]>לתאוות ממון זו יש הרבה
הגדרות, כאשר העיקרים ביניהם הם: להיות אץ להעשיר, לא להסתפק במה שיש לו, לא להיות
שמח בחלקו, לא לעסוק במשא ומתן באמונה, להיות שקוע תמיד בטרחות ויגיעות גדולות ולא
להאמין שהקב”ה יכול לפרנס את האדם גם בסיבה קלה, לא לקיים את המשא ומתן מתוך
שמחה וחיות ואור הפנים רק להיות שורה כל הזמן של הבזינס בתוך מחשבות של כעס וחימה
עצבות דאגות ומרה שחורה, לא להאמין ולראות שיש גוונים עילאין ואור גדול בשורש
הממון, לא להאמין ששורש הממון מגיע מהמקום שהנפש משתלשל משם, לא לעסוק בשעת המשא
ומתן עם מחשבות של צדקה וחסד. וחלילה וחס להכשיל את האדם במעשה גניבה וגזילה
וכבישת שכר שכיר ומעילת מעל בפיקדון ולהיות לווה רשע ולא ישלם ולהורות היתר לעצמו לשווא
בכל ענייני תשומת יד ומשא ומתן.

<![if !supportLists]>ד)   <![endif]>לעומת זאת, אור
קדושת ימי הפורים, שבהם מתגלה בכל שנה ושנה אור קדושת נשמת מרדכי היהודי ואסתר
המלכה, בסוד גילוי יסוד אבא ויסוד אימא, הם הם המכניסים ומשרישים ללבו של כל אדם
לברוח מהעבודה זרה של הממון, והם הם הגורמים לכל אחד ואחד הזוכה לראות ולקבל אור
קדושתם להרגיש שהממון בשורשו גבוה מאוד מאוד, ויש בממון גוונים עילאין של אורות הקדושה,
ואשר על כן עם הממון אפשר לבנות משכן ומקדש, כללי ופרטי, ועם הממון אפשר להתקרב
להשם יתברך באופן נעלה ונפלא ביותר, ולהגיע אתו עד לשמים בסוד ממון = סולם, מוצב
ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה.

<![if !supportLists]>ה)   <![endif]>כי בכוח מרדכי ואסתר,
זוכים בסופו של יום לקבל את כל העשירות דקדושה שנפלה תחלה תחת יד אחשורוש שזה היה כל
האוצרות של הבית המקדש שגנב נבוכדנצר, וכאשר לא מתייאשים וממשיכים להיות דבוקים
באמונה ובבטחון, מתקיים: “הנה בית המן נתתי לאסתר ותשם אסתר את מרדכי על בית
המן ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן ועטרת זהב גדולה
על ראשו”, כי בכוח מרדכי ואסתר מתגלה בכל שנה ושנה איך שצריך דייקא להיכנס
לתוך בית אחשורוש, ולהיות נשוי לאשה ולהיות עוסק במשא ומתן ולהביא בנים ובנות, ולהיות
עסוק עם כל ענייני האשה והבית הממון והבנים על אף כל הטרדות שיש מסביבם, ועל אף כל
הניסיונות שיש מסביבם, כי נתגלה בכוח זה שמרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את
שלום אסתר ומה יעשה בה שדייקא מתוך בית אחשורוש יתגלה אור גדול מאוד של דריוש שיבנה
את הבית המקדש…

<![if !supportLists]>ו)    <![endif]>כי כל העבודה שלנו היא
להאמין שמדובר כאן בגילויים נפלאים של גילוי כל חלקי הנפש השכלית, ובגילוי כל
כוחות הקדושה כפי שזה צריך לבוא לידי גילוי כאן בעולם העשייה, ולהתגבר נגד ההרגשים
הנפולים של הנפש הבהמית, והמלחמה בוודאי כבדה עד מאוד, כי זה סוד כל עניין מלחמת
המן-עמלק, אבל ההטבה היא נפלא ונורא עד מאוד, כי כאשר מצלילים בכוח הצדיקים להתגבר
על אותו המן-עמלק בכך מביאים הטבה גדולה ונפלאה ל”רב שלום בנייך וכל בנייך
לימודי הוי”ה”, שזה בסוד “יוליכנו אחריו אפילו למדי”, כי זה
סוד ה”מדי” דקדושה, כי האשה והממון והבנים הם סודות נפלאים ונעלים עד
מאוד שכל אדם ואדם בא לעולם הזה יחד עם האילן הנפלא שהיא בת זוגו המיוחדת לו, ויחד
עם כל ענפי האילן וסכום הממון הקצוב לו, ויחד עם פירות האילן והבנים השייכים אליו,
ויש בעניינים אלו נסתרות נפלאות שרק היודע תעלומות יודע לסדר אותם כראוי, והוא
באמת מסדרם כראוי, כמו שהוא מסדר גם את כל ענייני ממון הירושה.

<![if !supportLists]>ז)    <![endif]>ולכן, אל לו לאדם להתבלבל
מכך שנראה לו על פניו שכל ענייני האשה והממון והבנים הם רדיפה אחת גדולה, וירידה
נוראה ועצומה, ובלבול הדעת אשר אין לשער ולתאר… כי על אף שבאמת כך הדבר, ונכון
ויציב שיש ויש גם טומאה וסטרא אחרא מסביב לממון ומסביב לכלל עניין הנפש, אבל זה
דייקא צוונו הבורא יתברך שמו, כי התאווה לו השם יתברך להיות לו דירה בתחתונים, ורוצה
הקב”ה להיות מתגלה מלכותו דייקא בדרגת הנפש אשר רגליה יורדות מוות, שזה כלל
עניין אילן האשה ועניפי הממון ופירות הבנים.

<![if !supportLists]>ח)   <![endif]>וכאשר האדם יתקשר
לחכמים והצדיקים האמיתיים, בסוד מרדכי ואסתר, שכל כוונתם להיות עם לב חכם לימינו
להיות עסוק בתורה, ולהיות מקושר תמיד לאותיות התורה, ולא להיות פונה רק לעושר הגשמי
והחיצוני המסנוור את העיניים, ולא להיוך צמיד עם מחשבות של צד השמאל, לא להיות לב
כסיל לשמאולו, אז הוא יזכה דייקא בתוך כל עניין השערות והבלבולים להפוך אותם לשערי
קדושה, לנודע בשערים בעלה, ולהיות כמרדכי הוישב בשער המלך והיוצא משער המלך…

<![if !supportLists]>ט)   <![endif]>כי כל כוחו וסוד מרדכי
הוא להאיר בבני ישראל את הכוח להפוך את כל השערות השחורות לשערי אורה ושיעורא
דאתוון דאורייתא ולהפוך את המשא ומתן לסוד הקרבת קרבן התמיד והקטרת הקטורת שבזה
הוא נלחם בעמלק הרוצה להכשיל במכשול המשקולות ובמשא ומתן שלא באמונה, ומרדכי מתהלך
לפני חצאר בית הנשים להאיר את הסוד של האילן הקדוש לעומת העץ אשר הכין לו המן, כי
הוא מגלה לארץ ולדרים עליה איך שבכל חלק וחלק מקריאת מגילת אסתר מגלים את ההסתרות
וההעלמות, ומבינים איך שאתה אל מסתתר, וה’אנוכי’ בעצמו נמצא בהסתר אסתיר בבית אחשורוש.
כי כל אחד ואחד בביתו וממונו וצאצאיו יש שם פלאי פלאי הנהגתו של הבורא כל עולמים
שמסדר את הכול כראוי וכיאות, כמו שרואים איך ששמות הקדושים נסתרים ונעלמים בדרך נס
ופלא בכל חלק וחלק ממעשה המגילה, כי כל אחד ואחד ממש יש לו מגלת אסתר משלו, עם בת
זוגו המיוחדת לו, ועם הממון הקצוב לו, ועם זרעו שלו, ובכך הוא מכניע את כבוד עושרו
ורוב בניו של קליפת מדי, כי מגלה שגם בהם ודייקא בהם תתגלה נפשי בשאלתי ועמי
בבקשתי, ומלכו של עולם יעביר את טבעת והסתרת הטבע מהמן ויעבירנו למרדכי היושב תמיד
בשער המלך להפוך את הלב כסיל לשמאלו ללב ימין של החכם, ולגלות את הקב”ה בשערים
ובשערי הלב של כל אחד ואחד, כי גם חרבונה ואליהו רוצעו להמשיך עליו את קדושת
הרצועות של יקר ותפילין המוחין, ולהצילו מרצועת המרדות של המן עמלק, כי כל מה שהקב”ה
כופתו בביתו עם אשתו ועם ממונו וצאצאיו זה רק בשביל לגלות שכינתו בתחתונים, והכלל
והעיקר לא להתייאש ולא להתרסק ולא ליפול ולא להישבר כאשר עדיין לא רואים את האור עד
שזוכים בסופו של יום שליהודים הייתה אורה ומכניעים את כל ספיקות העמלק וההמן ורבים
מעמי הארץ מתייהדים ורב שלום בנייך עם הרבה דברי שלום ואמת ודובר שלום לכל זרעו.

 

 

כתיבת תגובה