לקראת הלילה הקדוש והיום הקדוש של חג השבועות

  • Post author:
  • Post category:שבועות
Print Friendly, PDF & Email

להוי”ה הארץ ומלואה תבל ויושבי בה

חבר וידיד הי”ו

יום ה’ ג’ סיוון ה’תשע”ט

תחילת הימים המסוגלים – שלשת ימי ההגבלה

ולקראת ערב שבת ההכנה לחג השבועות
שבת פרשת במדבר – נשא ה’תשע”ט

מצורף לך ‘קישור’ ל’גוגל דרייב’ ו’בוקס’
ובהם ‘שיחות’ רבות ו’שיעורים’ רבים יחד עם ‘קומזיצים
שנערכו גם בימים האחרונים בארצות הברית
ובהם גם הכנה דרבה לימים המסוגלם אשר לפנינו

http://katzr.net/5032b1

 

http://katzr.net/aec8fd

 

ומשנה שעברה

http://katzr.net/a2ac3f

http://katzr.net/5f9493

חבר וידיד הי”ו

תמשיך, ביתר שאת וביתר עוז, להאמין בכוחך!

תאמין שיש משהו בפנימיות מוחך ולבך
שבאמצעותם אתה יכול לעשות כל שינוי לטובה בחיי היום יום שלך!

 

במיוחד על פי דברי הרמב”ן שימי ספירת העומר זה כעין ימי חול המועד ארוך…
תחילתו בחג הפסח וסופו בחג השבועות…

 

כן, חבר, בליל שבת הקרוב – כבר תזכה, שיכנסו בך כל ה 7 שבועות מתחילת ימי ספירת העומר

 

בתוך 7 שבועות אלו זכית לחפש, למצוא ולתקן
הרבה מאוד חלקים רוחניים מהבניין הגדול
שהולך ונבנה בימים אלו עד חג השבועות הבא עלינו לטובה

 

על פי תורת הקבלה זכית ב 7 שבועות הללו:

לתקן את ‘מוח החכמה’ … בשבוע הראשון!

וגם את ‘מוח הבינה’ … בשבוע השני!

וגם את ה’חסדים‘ שב’מוח הדעת‘ … בשבועי השלישי!

וגם את ה’גבורות‘ שב’מוח הדעת’ … בשבוע הרביעי!

וגם את ‘מוח החסד‘ … בשבוע החמישי!

וגם את ‘מוח הגבורה‘ … בשבוע השישי!

וגם את ‘מוח תפארת ומלכות שמאחוריו‘ … בשבוע השביעית הזאת!

אשרינו!!!! מה טוב חלקנו!!!!! ומה נעים גורלנו!!!!!

ובשבעה השבועות שעד הנה זכית גם לבנות את:

את 5 ה’חסדים’ הראשונים שבספירת ה’דעת‘…

וגם את 5 ה’גבורות’ הראשונים שבספירת ה’דעת‘…

ובשני השבועות האחרונים – השישי והשביעי
אף גם זכית שוב, לחזור ולהמשיך, את:
כלליות כל ה 5 חסדים וכלליות כל ה 5 הגבורות שבדעת

ואף גם את ה’כלליות שבכלליות כל ה 5 חסדים
ואת הכלליות שבכלליות כל ה 5 הגבורות שבדעת‘…

ואף גם זאת זכית והמשכת בכל שבעת השבועות הללו גם את:

כל פרטי המידות ה’פנימיים‘ … של ספירת:
חסד’ ‘גבורה’ ‘תפארת’ ‘נצח’ ‘הוד’ ‘יסוד’ ו’מלכות’…
של ‘זעיר אנפין’ ו’מלכות’…

וגם את כל פרטי ספירות ה’מקיפים’ … של ספירת:
מלכות’ ‘יסוד’ ‘הוד’ ‘נצח’ ‘תפארת’ ‘גבורה’ ‘חסד’…
של ‘זעיר אנפין’ ו’מלכות’…

 

 

נו, נו, חבר, הבנת משהו?!… – אני לא!!!…

 

אבל אני מאמין באמונה שלמה שנעשים כאן, גם באמצעותך וגם באמצעותי ובאמצעות כולנו, עניינים גדולים ונפלאים ונוראים… ועלינו נפל חובת היום לקיימם בתמימות ובפשיטות ומתוך שמחה וחדווה ומתוך התקשרות והתבטלות לצדיקים אמיתיים

 

 

אשרינו! מה טוב חלקנו! ומה נעים גורלנו! ומה יפה ירושתנו!

 

 

חבר וידיד הי”ו

יום סגולה היה לנו אתמול, יום ב’ סיון… ‘יום המיוחס’
יום שבו הכריז עלינו אבינו שבשמים לפני 3331 שנים:

“והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש”

על יום זה גם מעיד הכתוב על תשובת בני ישראל:

“ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ד’ נעשה…”

יום זה היה בו סגולה ופוטנציאל להתחזק בענייני

טהרה ענווה אחדות והבנה בתורה…

גם היום – יום ה’ ג’ סיוון – גם הוא יום של סגולה גדולה
להשריש בקרבנו את הסוד הגדול של:

אמונת חכמים…
שבלעדי זה אין אפשרות להגיע בכלל למעמד קבלת התורה

ביום זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו:

“הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי בך וגם בך יאמינו לעולם”…

ופירש רש”י:

“גם בכל הנביאים הבאים אחריך”…

 

 

 

חבר וידיד הי”ו!
אנחנו כבר נמצאים סמוך ונראה ליום השישי  ד’ בסיוון
כאשר אנחנו יודעים שביום זה לפני 3331 שנים…
הצטוו בני ישראל להיות נזהרים מלעלות להר – מצוות הגבלה!

כמו כן נצטוו במצוות פרישה – להיות מופרשים מכל דבר טומאה
ולהיות מובדלים מעבירה ומגזל ומכל דבר מכוער
כדי להיות טהורים בשעה שיעמדו לפני הר סיני!!!

ההיסטוריה חוזרת שוב!!!

 

היכונו היכונו לקראת יום מתן תורה של שנת ה’תשע”ט… 2019!!!…

אל תהיו בטלנים!!!

היכונו כל אחד ואחד לפי כוחו – ובכך תראו פלאים של הרגשת קרבת אלוקים!!!

 

 

 

 

ונקודה למחשבה:

אחת המטרות של שלושת ימי הגבלה היא:

להראות לנו שהתורה ניתנה לנו מאת הבורא יתברך,
ולא לטעות כאילו והתורה יצאה מאת ומתוך בני ישראל…

לכן, היו צריכים להמתין שלושה ימים…
וגם אחרי כן להיות מוגבלים מסביב להר, ולא לעלות בשום אופן להר…
ואפילו משה רבנו היה צריך לרדת מההר למטה…

הכול בכדי להודיע לדורות:

“התורה היא מאת הבורא!…
ואין לנו שום אפשרות לשנות אותה…
אדרבה, התורה היא זאת שתשנה אותנו”!!!

 

תמשיך, אם כן, ביום השבת הקרוב – יום האחרון לימי מצוות ספירת העומר

לחפש למצוא ולתקן את כל שאר הבניין הנפלא הרוחני ההולך ונבנה
כי ביום הזה יש בו את הכוח של כלליות כל המט’ ימים שספרנו עד עתה!!!
הצלחה בהמשך חיפוש עצמך ביום נפלא ומסוגל זה שעדיין לפניך!

כי הכלל הוא: הכול הולך אחר החיתום

 

 

ויהי רצון מלפני אבינו אב הרחמן:

שנזכה להכין עצמנו כראוי בימי ערבי החג הקדוש הזה
בכל אותם השעות והדקות והרגעים אשר עוד נשאר לנו
עד כניסת החג הקדוש והנורא

לקראת האור הגדול היורד מהעולמות העליונים על כל נפש מישראל

ונזכה מעתה להתעורר מהשינה העמוקה שנפל על כל אחד ואחד,
ונצליח מעתה לחדש ימינו שעברו עד עתה בחושך, ולחדש כנשר נעורינו,

ונלמד מרות המואביה
עד כמה היא הייתה מוכנה גם לעבור ייסורים קשים שבדרך
על מנת לקבל עליה עול תורה ומצוות

ונזכה להידבק בדרכיה וללמוד מהנהגותיה
ונהיה גם אנחנו כלים ראוים עם מידות תרומיות ואנושיות
דרך ארץ ומסירות ואהבה עד אין קץ

שכל זה יהפוך אותנו לכלים ראויים לקבל האור…

 

ובכוח זה שנקבל את האור הגדול של “וירד הוי”ה על הר סיני”
ויתקיים כבר מהרה בכל אחד ואחד מאתנו
כמו שהתקיים עם כל כלל ישראל לפני מעמד הר סיני שנתרפאו כל החולים…

כמו כן יומשך מעתה מהרה,
רפואה שלמה על כל הרמ”ח והשס”ה של כל אחד ואחד מאתנו…

ונזכה כבר מעתה שיתעוררו הרחמים והרצון
למצוא כל אחד ואחד את הזיווג ההגון לו מן השמים…
ולבנות בתים נאמנים לשם ותפארת…

ונצליח מאוד בכל מעשה ידינו בפרנסה ברווח ובנחת ובנקל

ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה

באהבה רבה

היי!… חבר וידיד!!!

נשמה טהורה!!!

הלו!…

מה לך נרדם?!…

למה הנך מסתובב עם מחשבות ודמיונות, כמו למשל:

“מה כבר יכול חג השבועות של שנת ה’תשע”ט… (2019…) לחולל בי שינוי”?!…

דע לך! ידיד!

כך בדיוק בודאי חשבו להם גם הרבה מאוד מהיהודים, כשיצאו ממצרים לפני 3331 שנה!…

כן, ממש ככה הם חשבו…

כי עובדה היא שרוב בני ישראל ישנו טוב באותו לילה קדוש שלפני מתן תורה…
ומשה רבינו ע”ה היה צריך לעורר אותם משנתם…
שזה אחת הסיבות למנהג של כלל ישראל להיות ערים בלילה זה לתקן את הפגם הזה…

לך תדע, אם כן, איזה שינוי רוחני עצום יכול גם החג של השנה הזאת לחולל בך…

לך תדע, לאיזה ‘קירבת אלוקים’ תצליח להגיע בכוח החג המתחדש בעוד כמה ימים…

רק תתעורר כבר… וקבל על עצמך את החג מתוך שמחה והתעלות על כל הלכותיו ומנהגיו…

תעשה טובה, וספר לי, ידידי, אחר כך, איך היה הזכייה שזכית…

אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מיטהר אתכם? – אביכם שבשמים!!!

חבר וידיד הי”ו

הנה, עתה עתה, כאשר אנחנו מתקרבים כעת לגמר מט’ ימי הספירה
ולקראת ליל חג השבועות ויום חג השבועות

תצליח, בעזרתו יתברך שמו, להמשיך ולתקן גם הספירות הפרטיים של:

ה’מוחין’ של ‘נצח’ ‘הוד’ ‘יסוד
שהם בסוד 2 הלחם, ובסוד 2 לוחות הברית.

ואף גם זאת תצליח להמשיך ולתקן את כל האורות הנפלאים והנוראים של אור קדושת:

הכתר העליון

בסוד:

הכתרים שזכו להם כלל ישראל במעמד הר סיני.

ורבנו הרש”ש גילה:
שעל פי תורת הקבלה ממשיכים בני ישראל בלילה קדוש זה וביום קדוש זה

363  כתרים!!!

121  לישראל סבא ותבונה
121
לאבא ואימא עילאין
121
 לאריך אנפין


נו, נו, חבר וידיד הי”ו, תגיד את האמת: הבנת משהו?! – אני לא!!!

אבל אני מאמין באמונה שלמה שנעשים כאן, גם באמצעותך וגם באמצעותי ובאמצעות כולנו, עניינים גדולים ונפלאים ונוראים… ועלינו נפל חובת היום לקיימם בתמימות ובפשיטות ומתוך שמחה וחדווה ומתוך התקשרות והתבטלות לצדיקים אמיתיים

אשרינו! מה טוב חלקנו! ומה נעים גורלנו! ומה יפה ירושתנו!

תמשיך, אם כן, מתוך אמונה פשוטה ותמימות אמתית,

וכפי שגילה המגיד ממעזריטש על הפסוק:

עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום‘.
שגם אם מישהו איבד הרבה ימים באמצע, או רוב הימים.
או אפילו, חלילה, כל הימים עד הנה.
בכל זאת מצווהו הכתוב:

שלא יתייאש!

כי “עד ממחרת השבת השביעית” יכול הוא עדיין למצוא את כל ה”חמישים יום“!!!

חבר וידיד הי”ו

אל ייאוש!!! יש תקווה לאחריתך!!!

כי הכלל הוא:

הכול הולך אחר החיתום.

כי כל זה נעשה גם באמצעותך, באמצעות:

קבלת היום טוב מתוך שמחה וששון,
תפלה טהורה וכוונת הלב,
ובסעודות יום טוב מתוך שמחת הלב,
ולהיות ערים כל הלילה בלי תנומה קלה אחת,
ולומר את כל פסוקי התנ”ך כפי שנדפס בתיקון ליל שבועות,
ואמירת כל סדר התרי”ג מצוות,
ואמירת חלקי הזוהר של פרשת ‘אמור’ ו’אדרא רבא’ ו’אדרא זוטא‘.

יחד עם טבילת המקווה לפנות בוקר.
ולעשות אז – 4 טבילות!  כאשר בכל טבילה תכוון אות אחת של הוי”ה ברוך הוא.
ותכוון גם לנקד כל אות משם הוי”ה ברוך הוא בניקוד קמץ.

והכוונה למעשה בכל אלו:

שיש כוח בחג הנפלא הזה, להמשיך הארת ה’רצון‘ העליון, וה’תענוג‘ הנפלא.

עד שכל ה’רצונות‘ וה’תענוגים‘ יתהפכו להיות אצל כל אחד ואחד
גם ל’הלכה’ וגם למעשה’ לעובדה’ ולשומרה’

להמשיך את ה’ראש‘ עד ה’רגליים’.
ולהוציא מ’כוח אל הפועל‘ את כל ‘רצונותינו’ ותענוגינו‘ על דבר כבוד שמו יתברך.

זהו הסגולה הגדולה הנוראה והנפלאה של ליל ויום חג השבועות.

אל תהיה בטלן! אחי!

נצל עד תום את העת-רצון הגדול והנפלא הזה.
בקיימך בתמימות ובפשיטות כל מנהגי ישראל בלילה קודש זה וביום קודש זה.

אל תשכחו, חברים, לא לדבר שיחה בטילה,
לפחות מאחרי אמירת התיקון ליל שבועות ועד לאחר אמירת ‘כתר’ בתפילת המוסף.

ואל תשכחו, ידידים, לעורר רחמים על הכלל ועל הפרט, במשך כל ליל שבועות, ויום שבועות,
ובמיוחד בשעת טבילת המקוה לפנות בוקר – מקוה של שער החמישים,
ובפרט בשעת ה’עת-רצון’ הגדול והנורא. שיש בשעת:

פתיחת הארון הקודש, והוצאת הספר תורה, וקריאת פרשת יתרו.

מצורף גם לינק לשיעורים
(ביידיש ובעברית)

בכולל נקודה טובה ליל ג’ ה’ סיוון ה’תשע”ג
ליל ערב חג השבועות (ביידיש)
על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה ד’

וביום א’ ג’ אייר ה’תשע”ג לפני קבוצת בחורים
מהישיבה גדולה ‘אהבת משה’ (בעברית)

בעניין ההוראות למעשה בדרכי עבודת ד
מה משמעותם של הארת 363 ה”כתרים“!!!
המאירים בליל וביום חג השבועות

http://katzr.net/12b531

http://katzr.net/e05977

תנאים וכתובה
/userfiles/site1393/files/tnoim%20%2b%20csuvo%20.pdf

האב גי’פועל’ט אלעס גוט’ס ברוחניות ובגשמיות

ויהי רצון שכל הדמים שבקרבנו כבר תתקיים בהם:
דם נעכר ונעשה חלב“!!!

 

אנא!
הזכירו אותי לישועה ורחמים ברוחניות ובגשמיות
בכל אותם זמני ה’עת-רצון’ אשר לפנינו
ברוך מרדכי בן אדל
רבקה בת יוטא מירל
וכל יוצאי חלציו

ויהי רצון מלפני אבינו אב הרחמן:

שבכוח לימוד פסוקי פרשת השבוע ולימוד משניות של פרקי אבות
נזכה כולנו להכין עצמנו בהכנה ראויה לקראת יומא רבה

יומא דמתן תורה

לקבל מחדש באהבה ויראה את האור של קבלת תורתנו הקדושה
כפי האור שיורד השנה שנת ה’תשע”ט

ובכוח קבלת עול תורה ויראת שמים
יתעורר עלינו שפע ממרומים להיוושע במהרה במהרה
כל אחד ואחד
בישועה ורחמים בכל העניינים המצטרכים:

בריאות איתנה, וזיווגים הגונים,
שלום בית, ונחת מהצאצאים,
פרנסה בריווח בנחת ובנקל, ושפע רב בכל עניינא דמיטב

בשורות טובות

א ליכטיגער שבת

א ליכטיגער חודש

א ליכטיגע הכנה צום דעם הייליגן יום מתן תורה

ידידכם נצח

מוטה

כתיבת תגובה