חג השבועות ה’תשע”ב

  • Post author:
  • Post category:שבועות
Print Friendly, PDF & Email

להוי”ה הארץ ומלואה תבל ויושבי בה

א ליכטיגער שבת פרשת במדבר – הכנה ליום מתן תורתנו

 

א ליכטיגער יום טוב שבועות

און א ליכטיגער מתן תורה

 

חבר וידיד הי”ו

 

הנה, עתה עתה, לקראת הסיום הגדול והנפלא של מצוות ספירת העומר

תמשיך, ביתר שאת וביתר עוז, להאמין בכוחך!

תאמין שיש משהו בפנימיות מוחך ולבך שבאמצעותם אתה יכול לעשות כל
שינוי לטובה בחיי היום יום שלך
!

במיוחד על פי דברי הרמב”ן שכל ימי ספירת העומר היו כעין ימי
חול המועד ארוך

תחילתו היה בחג הפסח וסופו במוצאי השבת השביעית… חג השבועות

 

כן, חבר, היום בלילה, ליל שבת קודש – כבר תזכה, גם אתה, שיכנס בך
כל ה 7 שבועות מתחילת ימי ספירת העומר

 

בתוך 7 שבועות אלו זכית לחפש, למצוא ולתקן – הרבה מאוד חלקים רוחניים
מהבניין הגדול שהולך ונבנה בימים אלו עד חג השבועות הבא עלינו לטובה

 

על פי תורת הקבלה זכית ב 7 שבועות הללו:

לתקן את ‘מוח החכמה’… בשבוע הראשון!

וגם את ‘מוח הבינה’… בשבוע השני!

וגם את ה’חסדים’ שב’מוח הדעת’… בשביעי השלישי!

וגם את ה’גבורות’ שב’מוח הדעת’… בשבוע הרביעי!

וגם את ‘מוח החסד’… בשבוע החמישי!

וגם את ‘מוח הגבורה’… בשבוע השישי!

וגם את ‘מוח תפארת ומלכות שמאחוריו’… בשבוע השביעית הזאת!

 

אשרינו!!!! מה טוב חלקנו!!!!! ומה נעים גורלינו!!!!!

 

ובשבעה השבועות שעד הנה זכית גם לבנות את:

את 5 ה’חסדים’ הראשונים שבספירת ה’דעת‘…

וגם את 5 ה’גבורות’ הראשונים שבספירת ה’דעת‘…

ובשני השבועות האחרונים – השישי והשביעי – אף גם זכית שוב, לחזור
ולהמשיך, את
:

כלליות
כל ה 5 חסדים וכלליות כל ה 5 הגבורות שבדעת

ואף גם את ה’כלליות שבכלליות כל ה 5 חסדים ואת הכלליות שבכלליות
כל ה 5 הגבורות שבדעת
‘…

 

ואף גם זאת זכית והמשכת בכל שבעת השבועות הללו גם את:

כל פרטי המידות ה’פנימיים’… של ספירות ‘חסד’ ‘גבורה’ ‘תפארת’
‘נצח’ ‘הוד’ ‘יסוד’ ו’מלכות’… של ‘זעיר אנפין’ ו’מלכות
‘…

וגם את כל פרטי ספירות ה’מקיפים’… של ‘מלכות’ ‘יסוד’ ‘הוד’ ‘נצח’
‘תפארת’ ‘גבורה’ ‘חסד’… של ‘זעיר אנפין’ ו’מלכות
‘…

 

והנה, עתה עתה, לקראת ליל חג השבועות ויום חג השבועות,

תצליח, בעזרתו יתברך שמו, להמשיך ולתקן גם הספירות הפרטיים של:

המוחין של ‘נצח’ ‘הוד’ ‘יסוד

שהם בסוד: 2 הלחם… ובסוד: 2 לוחות הברית

וגם תצליח להמשיך ולתקן את כל האורות הנפלאים והנוראים של אור קדושת:

הכתר
העליון

בסוד: הכתרים שזכו להם כלל ישראל במעמד הר סיני

 

וכל זה נעשה באמצעות:

קבלת היום טוב מתוך שמחה וששון, תפלה טהורה וכוונת הלב,

ובסעודות יום טוב מתוך שמחת הלב,

ולהיות ערים כל הלילה בלי תנומה קלה אחת,

ולומר את כל פסוקי התנ”ך כפי שנדפס בתיקון ליל שבועות,

ואמירת כל סדר התרי”ג מצוות,

ואמירת חלקי הזוהר של פרשת ‘אמור’ ו’אדרא רבא’ ו’אדרא זוטא

יחד עם טבילת המקווה לפנות בוקר

 4    טבילות

כאשר בכל טבילה תכוון אות אחת של הוי”ה ברוך הוא

ותכוון לנקד כל אות משם הוי”ה ברוך הוא בניקוד קמץ

 

והכוונה למעשה בכל אלו:

שיש כוח בחג הנפלא הזה, להמשיך הארת ה’רצון’ העליון, וה’תענוג’
הנפלא

עד שכל ה’רצונות’ וה’תענוגים’ יתהפכו להיות אצל כל אחד ואחד גם
ל’הלכה’ ו’למעשה’ ל’עובדה’ ול’שומרה
‘…

להמשיך את ה’ראש’ עד ה’רגליים‘…

ולהוציא מ’כוח אל הפועל’ את כל ‘רצונותינו’ ו’תענוגינו’ על דבר
כבוד שמו יתברך

 

זהו הסגולה הגדולה הנוראה והנפלאה של ליל ויום חג השבועות

אל תהיה בטלן! אחי!

נצל עד תום את העת-רצון הגדול והנפלא הזה

בקיימך בתמימות ובפשיטות כל מנהגי ישראל בלילה קודש זה וביום קודש
זה

 

נו, נו, הבנת משהו?!… – אני לא!!!…

אבל אני מאמין באמונה שלמה שנעשים כאן עניינים גדולים ונפלאים ונוראים

אשרינו! מה טוב חלקנו! ומה נעים גורלנו! ומה יפה ירושתנו!

תמשיך, אם כן, ביתר שאת וביתר עוז, היום בלילה, הלילה האחרונה של
קיום מצוות הספירה… לחפש למצוא ולתקן את שאר הבנין הנפלא הרוחני ההולך ונבנה

הצלחה בהמשך חיפוש עצמך!!!

 

וכפי שגילה המגיד ממעזריטש על הפסוק:

עד ממחרת
השבת השביעית תספרו חמישים יום

שגם אם מישהו איבד הרבה ימים באמצע, או רוב הימים… או אפילו,
חלילה, כל הימים עד הנה

בכל זאת מצווהו הכתוב:

שלא יתייאש! כי “עד ממחרת השבת השביעית” יכול הוא עדיין
למצוא את כל ה”חמישים יום
“!!!

 

חבר וידיד הי”ו

אל ייאוש!!! יש תקווה לאחריתך!!!

כי הכלל הוא: הכול הולך אחר החיתום

 

זמני מסירת השיעורים בליל שבועות:

בשעה 2 בלילה בכולל ‘נקודה טובה

ברחוב לייב בלכר 2 שוק מאה שערים, ירושלים

בשעה 3 בלילה בכולל ‘שבתי

של הרב גמליאל רבינוביץ ברחוב ישעיה 19 ירושלים

 

אל תשכחו, חברים, לא לדבר שיחה בטילה, לפחות מאחרי אמירת התיקון
ליל שבועות ועד לאחר אמירת ‘כתר’ בתפילת המוסף

 

ואל תשכחו, ידידים, לעורר רחמים על הכלל ועל הפרט, במשך כל ליל
שבועות, ויום שבועות, ובמיוחד בשעת טבילת המקוה לפנות בוקר – מקוה של שער החמישים,
ובפרט בשעת ה’עת-רצון’ הגדול והנורא… שיש בשעת
:

פתיחת הארון הקודש, והוצאת הספר תורה, וקריאת פרשת יתרו

 

האטס גיפועלט אלעס גוטס ברוחניות ובגשמיות

א ליכטיגער יום טוב שבועות – ויהי רצון שכל הדם כבר יהיה נעשה נעכר
ויהיה נעשה חלב
!!!

 

תתפלל, בבקשה, בעת רצון זה גם עלי:

ברוך מרדכי בן אדל = רבקה בת יוטא מירל

וכל יוצאי חלציו

להיוושע בגשמיות וברוחניות

בכל מכל כל

כתיבת תגובה