אור יסוד אבא – המאיר במילות תפילת שחרית ביום הארת הפורים – לקראת ימי הפורים ה’תשע”ב

  • Post author:
  • Post category:פורים
Print Friendly, PDF & Email

אמרתי ללקט ולציין את כל אותם המקומות בתוך תיבות תפילת
שחרית שהכוונה בהם על ספירת יסוד אבא,

שהוא ההארה הגדולה המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים בימי
הפורים

בסוד נשמת מרדכי המתלבש בתוך יסוד אימא בסוד נשמת אסתר.

 

על פי סדר תפלת שחרית, מהברכות דרך הקרבנות ופסוקי דזמרה
וברכות יוצר וקריאת שמע וברכות שמו”ע, וד’ חלקי התפלה שלאחר שמו”ע:

(ומבואר בתו”ח שהכוונות של פרצוף הימים שבכל יום,
מחובר הדק היטב, בדרך נס ופלא, גם לפרצוף הזמנים, המאיר ביום נפלא זה – יום הפורים
– על אף שבוודאי שפרצוף הזמנים מאיר כארובות השמים לעומת הטיפין של פרצוף הימים)

                            

בכל פעם בתיבת ברוך, הכוונה הכללית: שמתחברים יסוד
אבא ביסוד אימא, יסוד אבא הוא בסוד ברו”ך, שבי”ל. ויסוד אימא היא בסוד
ברכ”ה, בסוד נתי”ב, ויסוד אבא מתלבש בתוך יסוד אימא.

 

כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה – תורתך לשמה,
לשם ה’, להמשיך הארה של אות ה’ שהיא הארת מלכות לאה, מיסוד אבא
שהוא בסוד תורת”ך.

 

מצוות תפילין בכלליות – של רש”י בסוד יסוד
אימא ושל ר”ת בסוד יסוד אבא.

 

זכרנו בזיכרון טוב לפניך – זכרון טוב, יסוד אבא.

 

ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם – שמי שמי קדם,
יסוד אבא.

 

שמע ישראל ד’ א’ ד’ אחד (שבקרבנות) – באמצעות כל האותיות
והתיבות הללו עד תיבת: אחד מתעורר זיווג ז”א ונוק’, בכדי לגרום על ידי
זה סוד העלאת מיין נוקבין לאבא ואימא, ובכוח זה אבא ואימא מתייחדים, ויורד אור שפע
מאין סוף, דרך אריך, מפנימיות אריך אנפין, עד יסוד אבא, ומשם ליסוד אימא.
וכל זה הכנה גדולה בכדי שיתגלה אחר כך בפועל בברכת אבות שבשמונה עשרה.

 

יתגדל ויתקדש – יתקד”ש, שי”ן דל”ת יוד
ו”ד, ת”ק שד”י, יסוד אבא המגולה.

 

יהא שלמא רבא מן שמיא – שלמ”א רב”א מן
שמיא, בסוד יסוד אבא המתגלה לבדו.

 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את
ידיך ומשביע לכל חי רצון – כי יש 2 דמעות היוצאים משתי העיניים, שכל אחד מהדמעות
גימטריא ק”ך, דמע”ה עם הכולל. בסוד ק”ך צירופי אלוקים, שהם הם
המונעים ומעכבים את הפרנסה. והעיניים שלנו נשואות אליך בכדי להמתיק את הדמעות
הללו, ולהאיר שוב את סוד רח”ל, ל’כל ח’י ר’צון, שגימטריא פעמיים דמע”ה.
וכל ההמתקה בסוד הרצון”ן צנו”ר נוצ”ר, בסוד יו”ד
יו”ד ה”י יו”ד ה”י וי”ו יו”ד ה”י וי”ו
ה”י אל”ף ה”י יו”ד ה”י, שגימטריא רצו”ן,
שהם בסוד אור יסוד אבא המתלבש בתוך אור יסוד אימא. כי כששמתיקים את הדינים
בכוח 2 יסודות הללו נמשך רצון העליון ומגיע השפע לעולמות.

 

נהלת בעזך אל נוה קדשך – נהלת בעזך זה אור יסוד
אבא המתלבש בתוך נווה קדשך שהיא יסוד אימא.

 

ברוך ד’ המבורך לעולם ועד – ברו”ך, יסוד אבא
המתלבש בהמבור”ך, יסוד ז”א, עד יסוד המלכות בסוד לעולם
ועד.

 

כולם בחכמה עשית – יסוד אבא בסוד כולם בחכמה
מתלבש בתוך יסוד אימא בסוד עשית.

 

שמע ישראל ד’ א’ ד’ אחד (שבבברכת יוצר) – באמצעות כל
האותיות והתיבות הללו עד תיבת: אחד, ובאמצעות ברכת אהבת עולם שהוא
בסוד והוכן בחסד כסא, בסוד התעוררות החיבוק וההתקשטות בקישוטין של ז”א
ונוק’,  מתעורר עתה זיווג ז”א
ונוק’, בכדי לגרום על ידי זה סוד העלאת מיין נוקבין לאבא ואימא, ובכוח זה אבא
ואימא מתייחדים, ויורד אור שפע מאין סוף, דרך אריך, מחיצוניות עתיק, עד יסוד
אבא, ומשם ליסוד אימא. וכל זה הכנה גדולה בכדי שיתגלה אחר כך בפועל בברכת אבות
שבשמונה עשרה.

 

תהלות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל לך
ענו שירה בשמחה רבה – כאן צריך לקום לכבודו של יסוד אבא מלכא עילאה,
ולהתכונן לתפלת שמונה עשרה, כי באמצעות כל האותיות והתיבות הללו מתעורר כעת להיכנס
יסוד אבא, בסוד מלכא עילאה נפיק לגביה, ולכן קמים לכבודו. ומתעורר סוד
הנשיקין בין ז”א לנוק’ בכדי לגרום את הייחוד העליון בברכת אבות שבתפלת
שמו”ע. תהלו”ת הם רחל ולאה שמתחברים עם א”ל
עליו”ן בסוד יסוד אבא ויסוד אימא, והוא הגואלם כי יסוד אבא
הוא המעלה אותם וגואלם מהחיצונים, (ג”ו אל”ף למ”ד מ”ם –
מרדכ”י, דורמיט”א), ברוך הוא בסוד יסוד אבא, ומבורך
בסוד יסוד דז”א, משה בסוד יסוד אבא מעורר גם את כל בני
ישראל לעורר שירה בשמחה רבה.

 

כוונת הכריעה בברוך אתה – מרמזים בזה ליסוד
העליון שיורד בריבוי הברכות מכל האצילות שיתברך מכל האצילות על ידי היסודות
העליונים של יסוד אבא ויסוד אימא הנקראים ברו”ך.

 

והנורא – ו’ דוהנורא מרמז לתחילת הארתו של יסוד
אבא שמתחיל כבר מעתה להאיר.

 

קונה הכל – באותיות של כ”ל שבתיבת הכ”ל
מרומז ההארה של יסוד אבא.

 

וזוכר חסדי אבות – ההארה הגדולה של יסוד אבא ויסוד אימא
הניתנים כעת ליעקב ורחל לצורך הבאתם לזיווג עליון מרומז בתיבות ו’זוכ”ר, כי
הו’ הוא יסוד דז”א, שמאיר בו כעת הוי”ה במילוי יודין, ע”ב,
ואהי”ה במילוי יודין, קס”א, גימטריה זוכ”ר, שהם ההארה הנפלאה
של יסוד אבא ויסוד אימא, והם מאירים לחסדי אבות של חג”ת
דז”א ונוק’.

 

למען שמו באהבה – כי אותו ההארה הגדולה של יסוד אבא
ויסוד אימא המאירים כעת, הם בסוד השמות הקדושים יו”ד, יו”ד
ה”י, יו”ד ה”י וי”ו, יו”ד ה”י וי”ו ה”י
של יסוד אבא, ואל”ף ה”י יו”ד ה”י של יסוד אימא, שבגימטריא
שמ”ו – וזהו הסוד של למען שמ”ו באהבה.

 

למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, אתה גיבור לעולם ד’
– בכאן נעשים ניסים ונפלאות, ניסים של פורים, כאשר גם כשמתרחש התעוררות
השינה של הז”א, וגם אחרי החת”ך והנסיר”ה שעשו בו לצורך בנין פרצוף
המלכות, והיסודות של אבא ואימא, לכאורה, היו אמורים לחזור למקומם ולהאיר למלכות
רק באמצעות הז”א, הרי הנס הגדול של ימי הפורים, ברחמי המאציל בכל שנה
ושנה, שנשארים היסודות הללו עדיין בגילוי גדול למשך כל היום כולו, ואותו
ההארה הנפלאה של גילוי יסוד אבא מאיר לארץ ולדרים עליה באהבה גדולה וברחמים
גדולים, ואנו בני ישראל משתדלים להשאיר הארתו בכוח מצוות היום של קריאת המגילה
ומשלוח מנות ומתנות לאביונים ואכילה ושתיה של משתה ושמחה של יום הפורים. (וכאן
המקום לשפוך שיח לפני אבינו אב הרחמן ולעורר רחמי שמים מרובים: שכמו מאז כן גם עתה,
יעורר עלינו את האורות הגבוהים של אהבת עולם ואהבה רבה לחבקינו ולנשקינו
ולהתייחד איתנו ולהזדווג איתנו, שכל זה בסוד החיבוק של ברכת אהבת עולם,
והנשיקין של תהלות לאל עליון גואלם, והארת המוחין של שמע ישראל,
ויאיר עלינו את הארת מלכותו אשר בכל משלה, ויעזור לנו ויושיע
אותנו ויגן בעדינו וימתיק את כל הפ”ר דינים של את”ה
גיבור לעולם אדני, בכוח ההמתקה של בוכ”ו בחילוף של אהי”ה
הממתיקים את האגל”א ואת החמשה פעמים פ”ר בסוד אלף ת”ה
גבורהן ויתקיים בכל אחד ואחד גם היום פו”ר המן נהפך לפורינ”ו…

 

שמע קולנו ד’ א’, אב הרחמן חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים
וברצון את תפלתינו, כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו,
חננו ועננו ושמע תפלתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים ברוך אתה ד’
שומע תפלה – כל ברכה זו מכוון כנגד אור יסוד אבא וזה הרמז של אב הרחמן
חוס ורחם עלינו. והראשי תיבות של שומע תפילה: ש”ת זה אור
יסוד אבא.

 

הוצאת ספר תורה מההיכל וההגבהה של הספר תורה – כל זה בסוד גילוי יסוד אבא בגילוי גדול מאוד כי
ההיכל בסוד יסוד אימא ופותחין אותה ומוציאים את האור יסוד אבא שהוא הספר
תורה מתוכה בסוד כי מציון תצא תורה. וכאשר פותחין שוב את התיק והמעיל של
הספר תורה נעשה בקיעת יסוד אבא פעם נוספת בתוספת גילוי, גילוי על גילוי, ומראים
לכל העם בשעת ההגבהה את הכתב שבתוך הספר תורה, ויוצא האור שבתוכו לחוץ ממש, וצריך
לגשת לראות היטב את הכתב, בכדי שיומשך על הרואה ההארה גדולה, ואומרים אז את
הפסוקים של סוד יסוד אבא: וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כי נשמת משה הוא מיסוד אבא.

 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את
ידיך ומשביע לכל חי רצון – כי יש 2 דמעות היוצאים משתי העיניים, שכל אחד מהדמעות
גימטריא ק”ך, דמע”ה עם הכולל. בסוד ק”ך צירופי אלוקים, שהם הם
המונעים ומעכבים את הפרנסה. והעיניים שלנו נשואות אליך בכדי להמתיק את הדמעות
הללו, ולהאיר שוב את סוד רח”ל, ל’כל ח’י ר’צון, שגימטריא פעמיים דמע”ה.
וכל ההמתקה בסוד הרצון”ן צנו”ר נוצ”ר, בסוד יו”ד
יו”ד ה”י יו”ד ה”י וי”ו יו”ד ה”י וי”ו
ה”י אל”ף ה”י יו”ד ה”י, שגימטריא רצו”ן,
שהם בסוד אור יסוד אבא המתלבש בתוך אור יסוד אימא. כי כששמתיקים את הדינים
בכוח 2 יסודות הללו נמשך רצון העליון ומגיע השפע לעולמות.

 

 

כתיבת תגובה