אוצרות יהודים – וההכנה לימי הפורים

  • Post author:
  • Post category:פורים
Print Friendly, PDF & Email

 

ידיד יקר,

 

חסיד ברסלב, חסיד של רבי
נחמן!

 

 

בהתקרב ימי הפורים הקדושים
ה’תשע”ד – וחז”ל הקדושים כבר לימדו אותנו ש”המודעה רבא לאורייתא”, שהיה תלוי ועומד מזמן “מתן תורה במעמד
הר סיני”, בטלה בכוח חיבת הנס של ימי הפורים, כי אז התקיים “קיימו
וקיבלו” – “קיימו מה שקיבלו כבר”, ועוד מתוך אהבה, מכוח חיבת ואהבת
הנס…
(ועיין
דברים נפלאים על עניין תורה שבנגלה ותורה שבנסתר בסוד נשמת מרדכי ואסתר
בליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה י’. ועיין עוד שם
בליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה נו’, בסוד כוח הדעת
של לימוד אותיות התורה שהאיר מרדכי בכל יום ויום בנשמת אסתר בכדי לגלות את כל
סוגי ההסתרות וההסתרות שבתוך
ההסתרות….)

 

מה נאה ומה יפה ומה ראוי,
אם כן, להתבונן כעת גם אנו, מתוך זיכרון חיבת הנס, ולקבל על עצמנו מחדש, את מה שרבנו
הקדוש רבי נחמן בעצמו כותב ומגלה, לכל מי שרק רוצה לשמוע,
אודות רצונותיו וכיסופיו האמתיים, מכל אחד ואחד ממקורביו:

 

“יראה להודיע לי מעסק לימודו, וכמה דפים גמרא הוא לומד
בכל יום, כי באלה חפצתי, שיתמיד בלימודו, וזה כל מגמתי, ודי למבין”.

 

(מכתב מרבי נחמן לחתנו
מיום ו ערב שבת וישלח ה’תקס”ט)

 

ועוד הוא כותב:

 

“תלמד בכל יום שיעור גמרא ופוסק, שלא תעשה מטפל
עיקר, רק את האלוקים ירא כי זה כל האדם”.

(מכתב מרבי נחמן לחתנו יום
ה’ פרשת אמור ה’תקס”ז)

 

 

בוא וראה מה כותב תלמידו
הנאמן רבי נתן:

 

“כי ידוע לכם מעשה בני הנעורים, בפרט בדור הזה, ואין
שום הצלה כי אם על ידי ‘התורה’, ואין מי שיכניס ‘לימוד התורה’ ו’קיום התורה’ בעולם
– כמו אדוננו מורנו ורבנו ז”ל, על ידינו, ובספריו הקדושים”

(מכתבי מוהרנ”ת יום ד’ תצוה
תקצ”ה)

 

ידידי, אתה יכול לנסות
ולשער בדעתך מהם ה’ערכים’ המוזכרים הכי הרבה בכל ספרי רבי נחמן ותלמידו
רבי נתן?…

 

בוא ואגלה לך קצת נתונים
במספרים… את המסקנה המתבקשת תעשה בעצמך:

 

‘תורה’! (כשמונים פעם
ב’ליקוטי מוהר”ן’… וכשש מאות פעם
ב’ליקוטי הלכות’).

 

‘צדיק’ (כשמונים פעם
ב’ליקוטי מוהר”ן’… וכשש מאות פעם
ב’ליקוטי הלכות’).

 

לומר לך: כל תכלית
התקרבותך אל הצדיק, בכדי שיתעסק בתיקון נשמתך, הוא להביאך אל המנוחה
ואל הנחלה של ההתדבקות בכל חלקי לימוד התורה…

 

בוודאי שבכוח תיקוני הצדיק
תצליח לבוא לא רק ל’תורה’ גרידא, רק בעיקר ל’תורה לשמה’… ל’לימוד
התורה על מנת לעשות ולקיים’… ל’תורה’ שעושים ממנה ‘תפלות’
ו’התבודדויות’ והשתפכויות הלב והנפש לפני מי שאמר והיה העולם בכדי שתוכל
להגיע ל’קיום התורה’…

 

ואשר על כן, כאשר תבדוק
בספרי רבנו רבי נחמן ובספרי תלמידו הנאמן רבי נתן תמצא
לנכון, שה’ערך’ של ‘תפלה’ גם הוא מופיע
לאין ערוך ביחס לכל שאר ה’ערכים’ האחרים…

 

כשבעים
פעם – בליקוטי מוהר”ן.

וכחמש
מאות פעם – בליקוטי הלכות.

 

כי רבנו הקדוש רבי נחמן
כבר גילה רצונו באומרו:

 

ה’מתנגדים’ אומרים ‘רק’ תורה… וה’חסידים’
אומרים ‘רק’ תפילה… ואני אומר: ‘תפלה’ ו’תורה’ ושוב פעם ‘תפלה’…

 

נפש יקרה, זכור תזכור, אם
כן, שהתיקונים הגדולים, לטובת נשמתך ולטובתך הרוחנית והגשמית גם יחד,
שרבנו הקדוש מנסה להביא אותך לשם, ולטפל בך, היא להביא אותך בצורה
מושלמת: ל’תורה’… ועוד פעם ‘תורה’… ושוב פעם
‘תורה’!!!

 

בוא וראה על מה רבנו
הקדוש התבטא ואמר: ‘נכספתי מאוד’?!

 

הסכת ושמע:

 

“נכספתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה, שיהיה חיוב
אצל כל אחד ואחד, ללמוד כך וכך, בכל יום ולא יעבור.

 

ואמר: שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו
במצודה רעה, עד שרגילים בעבירות, חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן,
אף על פי כן הכוח של התורה גדול כל כך, עד שיכול להוציא אותם מן העבירות שהם
רגילים בהם, חס ושלום.

 

כי אם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך
וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה… כי כוח התורה
גדול מאוד”.

(שיחות הר”ן יט)

 

ומורנו רבי נתן מוסיף
לספר עוד אודות שיחה נפלאה זו וזה לשונו:

 

“עיקר המלחמה כנגד היצר הרע הוא רק על ידי התורה…

 

ושאלתי  אותו (= את רבנו רבי נחמן), כאשר
אמר את השיחה הנ”ל: ‘נכספתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה’ –  הלא יש
בני אדם שהם בעלי עבירות רחמנא ליצלן?!…

 

והשיב רבנו ז”ל בלשון גערה קצת: אין אתה יודע גודל
מעלת ‘עסק התורה הקדושה’?! הלוא ‘עסק התורה’ הוא גדול במעלה מ’שמירת הברית’… כי ‘ברית’
ב’יסוד’ ו’תורה’ ב’תפארת’…

 

וכוונתו היה: שאפילו מי שנלכד בעבירות, חס ושלום, ונדמה לו
שאי אפשר לו לצאת משם… אם אף על פי כן היה קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל יום
ויום, היה כוח התורה מתגבר עד שגם הוא היה נתתקן ויוצא
מהם סוף כל סוף…

 

כי עיקר הנצחון כנגד היצר הרע
הוא על ידי התורה. אבל היצר הרע מתגבר על האדם על זה בעצמו לבטלו מהתורה… ועיקר
המלחמה של היצר הרע כנגד לימוד התורה הוא על ידי זה בעצמו שמראה לאדם שגם אחרי
שכבר עוסק בתורה בכל זאת עדיין הרע שלו נשאר בתוקפו… אבל מי שמסתכל על האמת האמיתית בוודאי לא יסתכל על הסתת היצר הרע, ויקיים דברי
רבותינו ז”ל לעסוק בתורה בכל יום, חוק ולא יעבור, יהיה איך שיהיה, כי סוף כל
סוף המאור שבה יחזירהו למוטב…

 

כי לאו כל אדם זוכה לנצח את היצר הרע על ידי עסק התורה בזמן
מועט, כי הרוב צריכים להתגבר לעסוק בתורה ימים ושנים הרבה עד שינצחו אותו… ובתוך
כך הרי שבוודאי עובר על האדם מה שעובר, ורוצה היצר הרע על ידי זה להפילו לגמרי חס
ושלום מעסק תורתו, מחמת שנדמה לו שאין מועיל לו עסק התורה שלומד, חס ושלום… אבל
כאשר יהיה חזק בדעתו להמשיך בעסק התורה בוודאי ינצחו”.

(ליקוטי הלכות בציעת הפת ה
כב)

 

לא בחינם חוזר
ומדרבן רבי נתן לבנו במכתביו על החיזוק התמידי לעסוק
ולהתמיד בדברי תורה 
(ולדוגמא, עיין נא שם במכתב: ב. ה. ו. ז. יב. כב. לב. נ. סח. פז. צד. קטז. קעה. ריג.
רכה. רלו. רצד. שיט. שכז.
שכח. שמד. שס. שסב. שצ. שצא. ת. תב. תט.
תכז. תכח. תמא. תמו. תנה. תסד. תסט. ועוד כהנה וכהנה… ועיין ליקוט נפלא בכל ענייני לימוד
התורה על פי דעת רבנו בספרים הנפלאים ‘ערך לימוד התורה’ ו’תורתך
שעשועי’)
,
עד כדי כך שרבי נתן מספר על עצמו לבנו על גודל ההכרח של עסק התורה תמידים כסדרם כי רק בכך תלוי ועומד כל חיותו עלי
אדמות, וכך הם דבריו:

 

“מה שעבר עלי בכל השבוע שעבר אי אפשר לבאר כלל, ולולא
תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי, והיום בבוקר הרגשתי מחדש כמה וכמה צריכים לברך ‘ברכת
התורה’ בשמחה: ‘אשר בחר בנו… ונתן לנו תורת אמת’. כי בלא התורה איני יודע איך
יכולים לחיות… וגם עתה כשאני זוכר הימים הבאים לשלום אין לי שום סמיכה כי אם על
התורה ועל התפלה בהם אוכל לבלות ימי שיש לי עוד לחיות ולנשום נשימות”.

(מכתבי מוהרנ”ת קכט)

 

רבי לוי יצחק בנדר ז”ל
דיבר פעם עם מישהו בכל הקשור לאופן ולצורה איך למלא את ‘סדר היום’, ואמר לו:

 

“קח לך אפילו שמונה שעות לשינה… ושעתיים לתפילות…
ושעה להתבודדות… ושלוש שעות לספרי רבנו… ותוסיף לך אף שעתיים נוספות לשאר
העניינים הנצרכים לך… הרי עדיין נשארו לך שמונה שעות מלאות ותמימות ללימוד כל
חלקי התורה כראוי וכנכון… ולהיכן הולכים ונאבדים השעות היקרות הללו”?!…

(שיח שרפי קודש ח נב)

 

וכבר גילה לנו רבנו הקדוש
את דעתו, ושפתיו ברור מיללו, על אופן הסדר של דרך הלימוד, והובאו הדברים באריכות
בספר שיחות הר”ן שיחה עו –
לך נא ראה שמה 
(ועיין עוד שם בשיחה כח), ותמצית
הדברים שגילה לנו רבנו הקדוש, שרצונו וכוספו חזק מאוד שכל אחד ואחד מאנשיו:

 

יזכה
לסיים בכל שנה ושנה:

 

ש”ס
עם הרי”ף והרא”ש,
וארבע ‘שולחן ערוך’ הגדולים, וכל המדרשים כולם, וכל ספרי הזוהר והתיקונים והזוהר חדש,
וכל ספרי הקבלה מהאר”י ז”ל, וגם צריכים איזה שיעור ביום בקצת עיון…

 

 

 

*

 

 

ילד! בחור! אברך! מבוגר!
וגם כל אלו שכבר זכו ובאו בימים!

 

עשה נא, אם כן, גם אתה, אוזנך
כאפרכסת…

 

תחליט החלטה נחושה: שאתה
הולך לזכות את עצמך, להיות מחיילי רבנו הקדוש בכל הנוגע ל’שמירת הזמן’ ו’מילוי
הזמן’, בכל יום ויום, חוק ולא יעבור, בכמה שיותר לימודים בכל חלקי התורה…

 

זכה! וזכה גם את חברך!

 

ובדיוק בשביל זה, בכדי
להקל עליך את המלאכה, קמו להם צוות של תלמידי חכמים, והכינו, וממשיכים בכל חודש
להכין, בשבילך, את ‘אוצרות היהודים’ – עשה לך קביעות, להיות מעתה,
גם אתה, מאלו שכבר זוכים בכך… קח לך לידיך את ‘אוצרות היהודים’… קח
את ה’אוצרות’ הללו אל תוך ביתך! קח את ‘אוצרות היהודים’ הללו
אל לבך…

 

קח, והראה ופרסם את ‘אוצרות
היהודים’ הללו – גם לכל חבריך ומכיריך…

 

אתה תודה לעצמך! משפחתך
יודו לך על כך! חבריך ומכיריך יודו לך על כך!

 

רבנו הקדוש, רבי נחמן יכיר
לך טובה על כך, על שהצלחת, סוף סוף, להבין, מהו באמת רצונו וכוספו ממך: להיות
חזק ותקיף מאוד בכל יום ויום להתמיד בכל חלקי לימוד התורה הקדושה!

 

נסה! טעמו וראו כי טוב
ד’…

 

דפי ‘אוצרות
היהודים’ ממתינים לך! מחכים לך! פרוסים לפניך! חפש אותם! אל תעזוב אותם!
הפוך אותם להיות חלק ממך… חלק  מעצמיותך… חלק מכל הוויתך…

 

בכך, תגרום בוודאי,
שיתפרסם גם דרכך, בכל העולם כולו, ‘שבחו של צדיק’… ‘שבח
הצדיקים’… ובכך תזכה שכל דיבורך יהיו מעתה ‘דיבורים הנשמעים ומתקבלים’ 
(כמבואר
בליקוטי מוהר”ן חלק א כט)

ובכך תזכה שיתקבלו מעתה, יותר בקלות, כל תפילותיך ובקשותיך, לזכות לכל טוב רוחני
וגשמי גם יחד.

 

אם עדיין לא הצטרפת כמנוי 

הצטרף עכשיו בטל: 03-618-66-99
(באין מענה להשאיר הודעה)

או אצל הרכזים המקומיים

לפרטים וחוברת דוגמא

 

http://goo.gl/1P0L7I

 

 

 

והנה לפניך,

כפי בקשת רבים,

 

רשימה חלקית, של מאמרים,

 

ובהם ‘הכנה דרבה’ ל’ימי הפורים’ המתקרבים ובאים

 

מתוך
ספרי רבנו הקדוש רבי נחמן ותלמידיו זי”ע
,

 

שכדאי יהיה ללמוד אותם,
שוב ושוב

וגם… להתפלל עליהם!!!

 

בכדי להיות כלי ראוי לקבל
ברכה וישועה נסים והצלחה


ליקוטי
מוהר”ן חלק א’ תורה י’ (במיוחד אות ו-ח)

ליקוטי
מוהר”ן חלק א’ תורה נו’ (במיוחד אות ג-ה)

ליקוטי
מוהר”ן חלק ב’ תורה ע”ד

ליקוטי
תפילות חלק ב’ תפלה לז

וחלק
מתוך תפלה י’ ותפלה נו

שיחות
הר”ן סימן קלא

ליקוטי
הלכות של מורנו רבי נתן זצ”ל
:
אורח
חיים:

ציצית ה’ (כה-כו). ציצית ז’ (ח-יב). תפילין ו’ (כג-לו). תפילין ז’ (ט-י). נשיאת כפיים ד’ (ד-ח). נטילת ידיים
לסעודה ו’ (ג-ז) ברכות הפירות ג’ (ח). ברכות הפירות ה’ (ג-ד). ברכת הריח וברכת
הודאה ד’ (ד-ז; כב-ל). תפלת המנחה ז’ (טו-ל). שבת ג’
(ט-יא). שבת ה’ (ט-טז). עירובי תחומין
ד’ (ו-כב). תשעה באב ושאר תעניות ד’ (יז-כו). חנוכה ו’ (א). הלכות פורים
.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

יורה דעה:

שחיטה ד’ (ז-טז). שחיטה ה’ (יז-יח). תולעים ה’
(יז-כב). נותן טעם לפגם ג’ (יד-כ). חוקות העכו”ם ב’ (ה-ט). קרחה וכתובת
קעקע ג’ (יא-כב)  מילה ד’ (כא-כו).
ערלה ה’ (ט-יט). בכור בהמה טהורה ד’ (ו-כט
(
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

חושן משפט:

דיינים ג’ (יט-כא). גביית חוב מלקוחות ואפוטיקי
ה’ (ח-יג). מצרנות א’ (יט-כד).
מתנה ומתנת שכיב מרע ג’ (ד-טו). אבידה ומציאה ב’ (ג-ד).
אפוטרופוס א’ (לח-לט). אפוטרפוס ב’ (ה-יא). נחלות ד’
(י-כה
(.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

אבן העזר:

סוטה ג’ (טו-יט(.

<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

וכדאי גם לרכוש את הספרים,
המלקטים הנפלאים, דלהלן
:
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

‘מועדי ישראל’ – פורים. ‘משנת
ברסלב להלכה ולמעשה’ – פורים. ‘אור הפורים’. מגילת אסתר – עם
ביאור ‘אור פני המגילה’. ‘תפלה לעני’ – פורים
.

<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

מה עושים בפורים?
http://mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=419

אור
הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה לג’

http://mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=418

אור
הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה נו’

http://mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=416

אור
הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק ב’ תורה עד’ –
המקוצר

http://mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=415

אור
הפורים על פי ליקוטי מוהר”ן חלק ב’ תורה עד’ –
הארוך

http://mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=414

אורות
הפורים – על פי ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה סו

והוא
תמצית מתוך השיעורים שנמסרו בכולל ‘נקודה טובה

/userfiles/site1393/files/purim%20al%20pi%20tore%2066.pdf

http://www.mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=646

שיעורים קבועים ביידיש על
תורה סו’ חלק א’ בליקוטי מוהר”ן – גם כהכנה לימי
הפורים

https://box762.box.com/s/e8lqzdt2sa5vt0k397v8

הניגון
הנפלא והחדש של ידידינו מיילעך קאהן
הי”ו

על
המילים
:
ונהפוך
הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם

/userfiles/site1393/files/venoihapoichu.mp3

ליל
ה’ ד’ אדר ב’ ה’תשע’ד

שיעור
ביידיש

יחד
עם ה’מנגינה’ וה’שיר’ החדש של מיילעך
קאהן הי’ו

על
הפסוק: ‘ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם

וביאורו
על פי ליקוטי מוהר’ן חלק א’ תורה סו

הכנה
לימי הפורים

שנמסר
בכולל ‘נקודה טובה’ שוק מאה שערים בירושלים

https://box762.box.com/s/h3cocgm6a6ed6vunuo20

ליל ד’ י’ אדר ב’ ה’תשע’ד
 שיעור ביידיש  –
לפני קבוצת אברכים בשכונת ‘חפציבה’ ב’בית שמש
‘הכנה
לפורים’ על פי מספר ה’סימן’ של ה’מאמר’

בליקוטי מוהר’ן חלק ב’
תורה עד

בסוד הפסוק: “בטחו בהוי”ה
עדי עד

בענייני
“אמונה וביטחון

מבוסס גם על
פי כללי “הסוד הגלוי

https://box762.box.com/s/36l5bu08x0a611db3bcm

 

ל’שמיעת’ ו’צפייה’ לשאר
השיעורים המוקלטים במערכת ‘קול הלשון

http://www.kolhalashon.com/New/Live/LiveVideoM.aspx
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

או
http://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|HMusar|Hasiduth|R0684
חפש
שם את מרדכי פראנק ב’מוסר וחסידות’ ו’שיעורים ושיחות
בחסידות

<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>


או
באמצעות ה’אודיו’ של מערכת ‘קול הלשון

יידיש:
972/3/6171111-3-4-3-19
+
עברית:
972/3/6171111-1-4-5-7
+
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>


ולשאר
שיעורי ה’אודיו’ של ‘באר בשדה

https://box762.box.com/s/ghxbdnnndet321vm8aks
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

 

 


ממתינים
בעבורך שיעורים ומאמרים באתר ‘באר בשדה
‘:
http://www.mota.breslev.org/
http://mota.breslev.org/videopage.htm
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

 


הספר
‘ה
סוד הגלוי
http://www.mota.breslev.org/mainbookpage.php
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

 

 


בשורות
טובות

 

וימי פורים מאירים כספירים
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

 

מוטה

כתיבת תגובה